Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2017 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-65/14.02.2017 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-65/14.02.2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-65/17 г.
София, 08.12.2017 г.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Веселин Целков, на открито заседание, проведено на 15.11.2017 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) разгледа жалба с рег. № Ж-65/14.02.2017 г., подадена от Е.С.Г. срещу „Т.Б.Д.” АД.
Госпожа Е.С.Г. уведомява, че на 12.02.2017 г., на входа на сградата, в която има апартамент – в *******, е видяла изложен протокол от общо събрание на собствениците, в който са описани всички нейни и на останалите собственици на самостоятелни имоти в сградата, лични данни, в т.ч номер и срок на валидност на лична карта, ЕГН, адрес и три имена.
Обръща се внимание, че протоколът съдържа подписите и собственоръчно изписаните имена на собствениците, тъй като описаното общо събрание се е провело пред нотариус, с цел удостоверяване получаването на покана за доброволно плащане на дължими суми за довършителни работи по общите части на сградата.
Жалбоподателката сочи, че протоколът, съдържащ личните й данни е изложен от „Т.Б.Д.” АД, чийто представител - господин Я.Т., й разяснил, че „така трябва да е”.
Госпожа Е.С.Г. счита, че подобно излагане на личните й данни на обществено място, правещо ги достояние на неограничен кръг лица, е недопустимо и по имейл прилага снимки, които според нея свидетелстват за посоченото в жалбата й.
 От „Т.Б.Д.” АД е изискано становище по случая, ведно с относимите доказателства, каквото е депозирано в деловодството на комисията под рег. № С-340/12.06.17 г.
 В становището се обръща внимание, че от фактическа гледна точка става въпрос за протокол от общо събрание на собствениците, което е проведено на 14.10.2016 г., а не на 26.09.2016 г., както твърди жалбоподателката.
 Излага се, че съгласно Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), на 19.10.2016 г., на входа на сградата е поставен Протокол за поставено съобщение по смисъла на чл. 16, ал. 7 от ЗУЕС (приложен), в който, видно от съдържанието му не се съдържат лични данни на собствениците на самостоятелни обекти в сградата.
Съгласно чл. 16, ал. 7 от ЗУЕС, копие от протокола за провеждане на общото събрание, заверено с надпис „Вярно с оригинала” и приложенията към него, се предоставят на собствениците, ползвателите или обитателите, на което именно основание, ведно с Протокола за поставено съобщение, на входа на сградата е поставено и копие на нотариално заверения протокол от проведеното общо събрание на собствениците на самостоятелни обекти и/или идеали части от общите части на ****** (приложен).
От „Т.Б.Д.” АД сочат, че протоколът е поставен, както в изпълнение на разпоредбите на ЗУЕС, така и поради създалите се изключително сложни взаимоотношения между собствениците в посочената сграда, в резултат на факта, че при изграждането й, последната е изоставена от строителя, кредитополучател на банката.
В резултат, „Т.Б.Д.” АД образува изпълнително дело срещу строителя и в процеса на водене на принудителните изпълнителни действия, по събиране на вземанията си, придобива – на публична продан, по-голяма част от самостоятелните обекти в сградата.
В становището се описва, че при създадената обстановка дружеството е инвестирало собствени средства с цел довършване на строителния обект, като впоследствие е потърсило възстановяване на част от инвестираните средства от другите собственици на самостоятелни обекти в сградата, съобразно процента на притежаваните идеални части от общите части на сградата, съгласно документите за собственост.
 От банката считат, че с изпълнение разпоредбите на ЗУЕС, в условията на посочените комплицирани финансови взаимоотношения, личните данни на физическите лица – собственици, не са били обработвани неправомерно и правата им по ЗЗЛД не са били накърнени, поради това, че всички данни са предоставени доброволно за целите на общото събрание за извършване на разпределение на разходите по довършване на сградата.
 Изтъква се, че сградата, на входа на която са поставени двата протокола е със статут на строеж, за нея не е издадено разрешение за строеж и е необитаема, а входът, на който са залепени протоколите не е достъпен откъм улицата, а само от вътрешната страна на сградата. Така, според банката, протоколите са видими единствено и само от собствениците, които имат правен интерес от извършваните фактически и правни действия по довършване на сградата и управление на взаимоотношенията, в това число и финансовите такива, между собствениците в режим на етажна собственост.
 Становището информира, че с цел защита интересите на всички собственици, банката е поставила охрана, в уверение на което прилага действащ договор за охрана, сключен на 17.04.2013 г. с „Ю.” ООД, както и анекс към него от 01.01.2014 г. Твърди се, че в изпълнение клаузите на този договор, достъпът на външни лица до сградата е невъзможен и следователно протоколите е могло да бъдат прочетени единствено от собствениците.
 Отделно от горното, „Т.Б.Д.” АД уведомява, че при постъпване на телефонно обаждане от жалбоподателката в началото на месец февруари 2017 г. са предприети действия по отстраняване на залепените протоколи.
В чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушение на правата им по ЗЗЛД. Жалбата, подадена от Е.С.Г. срещу „Т.Б.Д.” АД на нормативно установените изисквания, поради което е редовна.
Жалбата е подадена от физическо лице, при наличие на правен интерес и в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД, поради което се явява допустима. Жалбата е насочена срещу „Т.Б.Д.” АД, което е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД.
На свое редовно заседание, проведено на 18.10.2017 г. КЗЛД приема жалба рег. № Ж-65/14.02.2017 г., подадена от Е.С.Г. за допустима. На основание чл. 38, ал. 3 от ПДКЗЛДНА комисията конституира „Т.Б.Д.” АД като ответна страна в производството и определя жалбата за разглеждане по същество в открито заседание, насрочено за 15.11.2017 г., на което се явява лично юрисконсулт И.А., процесуален представител на „Т.Б.Д.” АД.
 Доказателствените материали, депозирани по административната преписка, свързана с жалба рег. № Ж-65/14.02.2017 г. свидетелстват, че към момента на подаването й в КЗЛД, на входа на сградата, в която госпожа Е.С.Г. има апартамент – в ******, е бил изложен протокол от общо събрание на собствениците, в който са описани всички нейни лични данни, в т.ч лична карта №, срок на валидност, ЕГН, адрес, както и три имена. Част от този протокол са подписът и собственоръчно изписаните й имена, в качеството й на собственик, тъй като е въпросното общо събрание е проведено пред нотариус, с оглед удостоверяване получаването на покана за доброволно плащане на дължими суми за довършителни работи по общите части на сградата.
За пълнота следва да се посочи, че предоставения по преписката протокол съдържа лични данни в посочения обем и по отношение на останалите собственици на самостоятелни имоти в сградата.
Съгласно чл. 16 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), За провеждането на общото събрание се води протокол, който съдържа датата и мястото на провеждането на общото събрание, дневният ред, явилите се лица и идеалните части от етажната собственост, които те представляват, номера на самостоятелния обект, начина, по който са гласували лицата - "за", "против" или "въздържал се", техен подпис, същността на изявленията, направените предложения и приетите решения.
Протоколът се изготвя в 7-дневен срок от провеждането на събранието и се подписва от председателстващия и протоколчика. Отказът да се подпише протоколът се отбелязва в него. В посочения срок председателят на управителния съвет (управителят) поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата съобщение за изготвянето на протокола. За поставяне на съобщението се съставя протокол от председателя на управителния съвет (управителя) и един собственик, ползвател или обитател, в който се посочва датата, часът и мястото на поставяне на съобщението. Копие от протокола от провеждане на общото събрание, заверен с надпис "Вярно с оригинала", и приложенията към него се предоставят на собствениците, ползвателите или обитателите, а в случаите по чл. 13, ал. 2 се изпраща на посочената електронна поща или адрес в страната. Когато в случаите по чл. 13, ал. 2 лицето не е посочило електронна поща или адрес в страната, на които да се изпращат копия на протоколи, то се смята за уведомено с поставяне на съобщението.
Посоченият текст от ЗУЕС навежда на извод, че след провеждане на общо събрание и изготвяне на съпътстващия го протокол, единственото, което се поставя на видно и общодостъпно място на входа на съответната сграда е съобщението за изготвяне на протокола.
Като несъстоятелно може да се определи позоваването от „Т.Б.Д.” АД на този текст от закона, като основание, ведно с протокола за поставено съобщение, на входа на сградата, да се постави и копие на нотариално заверения протокол от проведеното общо събрание на собствениците на самостоятелни обекти и/или идеали части от общите части на *******.
Напротив, описаната законова разпоредба предвижда персонално предоставяне на протокола от провеждане на общото събрание, заверен с надпис "Вярно с оригинала", и приложенията към него на собствениците, ползвателите или обитателите. Нещо повече, в случаите по чл. 13, ал. 2 се изпраща на посочената електронна поща или адрес в страната.
В случая липсва изпълнение на разпоредбите на ЗУЕС и може да се заключи, че личните данни на госпожа Е.С.Г. са обработвани неправомерно при накърняване на правата й по ЗЗЛД.
Действително, жалбоподателката е предоставила данните си доброволно за целите на общото събрание за извършване на разпределение на разходите по довършване на сградата, но обработването им е следвало да се осъществи според условията за допустимост на обработването, предвидени в ЗЗЛД и при спазване на ЗУЕС.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно.
Разпространяването на лични данни представлява обработване на лични данни, съгласно легалната дефиниция, дадена в § 1 от ДР на ЗЗЛД.
Разпространявайки личните данни на жалбоподателката, чрез поставяне на копие на нотариално заверен протокол от проведено общо събрание на СЕС на обществено място, „Т.Б.Д.” АД ги е направило достояние на неограничен кръг лица, без предприемане на необходимите технически и организационни мерки, за да бъдат те защитени от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
Може да се заключи, че администраторът на лични данни, е обработил данните на госпожа Е.С.Г. в нарушение на задълженията, вменени му от чл. 23, ал. 1 от ЗЗЛД.
Комисията за защита на личните данни като взе предвид фактите и обстоятелствата, изнесени в настоящето административно производство и на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЗЛД,  
РЕШИ:
1. Обявява жалба рег. № Ж-65/14.02.2017 г., подадена от Е.С.Г. срещу „Т.Б.Д.” АД, за основателна.
2. На основание чл. 38, ал. 2 и чл. 42, ал. 9 от Закона за защита на личните данни налага на „Т.Б.Д.” АД, със седалище и адрес на управление ***** с БУЛСТАТ ****, административно наказание – имуществена санкция, в размер на 1000 (хиляда) лева, за това че в качеството си на администратор на лични данни е обработило личните данни на Е.С.Г., в нарушение на чл. 23, ал. 1 от ЗЗЛД.
След влизане в сила на настоящето решение, сумата по наложеното наказание да бъде внесена в брой в касата на Комисията за защита на личните данни, гр. София, 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров”-№ 2 или преведена по банков път: Банка  БНБ - ЦУ IBAN:  BG18BNBG96613000158601 BIC  BNBGBGSD - Комисия за защита на личните данни, Булстат 130961721.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.

 

ЧЛЕНОВЕ:
  Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Веселин Целков /п/

 


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-65/14.02.2017 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings