Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2017 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-47/08.02.2017 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-47/08.02.2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-47/2017 г.
София, 06.12.2017 г.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 08.11.2017 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа по същество жалба рег. № Ж-47/08.02.2017 г., подадена от И.М.П.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба, подадена от И.М.П. с изложени твърдения за неправомерно обработване на личните му данни от „Ц.Г.М.“ ЕАД и „всички транспортни оператори в Столична община по обществения транспорт в столицата, чрез осъществявано видеонаблюдение.” Жалбоподателят е категоричен, че не желае да бъде „сниман и филмиран“. Допълва, че с Решение № 853/22.12.2016 г. на Столичния общински съвет се допуска изграждане на видеонаблюдение в градския транспорт на Столична община, което счита за нарушение на правата му по чл. 32, ал. 2 от Конституцията на Република България и ЗЗЛД.
Към жалбата са приложени относими по случая доказателства.
С оглед изясняване на случая от правна и фактическа страна и конституиране на ответни страни в производството, от жалбоподателят е изискано да конкретизира дружествата срещу които е насочена жалбата.
 В отговор г-н И.М.П. сочи, че жалбата е насочена срещу „М.“ ЕАД, „С.Е.“ ЕАД, „С.А.“ ЕАД, както и срещу частни транспортни оператори осъществяващи обществен превоз на пътници на територията на Столична община. 
С оглед застъпеното в административни процес служебно начало от Столична община е изискана и същата предоставя информация за транспортните оператори осъществяващи обществен превоз на пътници на територията на Столична община, а именно вътрешни транспортни оператори - „С.А.“ ЕАД, „С.Е.“ ЕАД, „М.“ ЕАД и частни транспортни оператори – „Е.“ ООД, „К.-С.“ АД и „МТК Г.“ ООД.
С оглед изясняване на случая от правна от дружествата е искано становище по жалбата и прилагане на относими по случая доказателства.
В отговор от „Ц.Г.М.“ ЕАД твърдят, че претенциите на жалбоподателя по отношение на предстоящото внедряване на интегрирана автоматизирана система с електронно таксуване и видеонаблюдение в градския транспорт на територията на Столична община, са неоснователни. Сочат, че внедряването на системата цели не нарушаване на правата на гражданите, а тяхна защита и сигурност, подобряване на качеството на услугата, както и разкриване на евентуално извършено престъпно посегателство.
В хода на производството г-н И.М.П. коментира становището на дружеството и оспорва като неверни изложените в него твърдения относно видеонаблюдението. Твърди че „видеонаблюдение е въведено отдавна“, като доказателства за което представя заверено копие на писмо на „С.Е.“ ЕАД № 01-525-(1)/19.06.2017 г. и писмо № 1673/12.06.2017 г. от „С.А.“ ЕАД. Г-н И.М.П. поддържа жалбата и е категоричен, че видеонаблюдението осъществявано в обществения градски транспорт на територията на Столична община е незаконосъобразно.
От страна на „М.“ ЕАД е ангажирано становище за неоснователност на жалбата. От дружеството сочат, че съгласно ПМС № 181/20.07.2017 г. дружеството е включено като „стратегически обект“ в сектор „Транспорт“. Твърдят че в подвижните състави няма монтирани камери за видеонаблюдение и допълват, че такива са монтирани на вестибюлите и пероните в метростанциите за защита на здравето и живота на гражданите, както по отношение на експлоатационната дейността на дружеството, така и по отношение на престъпни посегателства срещу лицата. Информират, че срокът за съхранение на записите е 30 дни, след което записите автоматично се изтриват. Допълват, че записи от камерите се предоставят на ДАНС, полиция, прокуратура и съд, само във връзка с разкриване на нарушения на обществения ред или извършено престъпление. 
Писмено становище по случая е депозирано и от „С.А.“ ЕАД. От дружеството оспорват твърденията на г-н И.М.П. и молят Комисията да остави жалбата без уважение, като неоснователна. Информират, че дружеството е регистрирано като администратор на лични данни и е заявило регистър „Видеонаблюдение“. Твърдят, че видеонаблюдението в автобусите собственост на дружеството е законосъобразно и с цел опазване на имуществото му. Допълват, че на видно място в автобусите, в които се осъществява видеонаблюдение, са поставени информационни стикери за осъществяваното видеонаблюдение, съдържащи информация идентифицираща администратора на лични данни, в това число е посочен и телефон за връзка с него.
 От „С.Е.“ ЕАД е изразено становище за неоснователност на жалбата. От дружеството информират, че в „някои от трамвайните мотриси“ се осъществява видеонаблюдение, за извършването на което дружеството е уведомило гражданите чрез поставени на видно място в превозните средства информационни стикери. Твърдят, че видеонаблюдението е законосъобразно и необходимо с оглед спецификата на дейност на дружеството относно осъществяване на масов градски транспорт, както и с оглед превенция на вандализма, съображения за сигурност и оптимизиране на мерките за безопасност спрямо пътниците и водачите. 
От „К.-С.“ АД е изразено становище за неоснователност на жалбата. От дружеството информират, че извършват обществен транспорт на пътници по редовни градски автобусни линии от транспортната схема на Столична община съгласно договор между превозвача и Общината. Твърдят, „че в нито един от автобусите не се извършва видеонаблюдение на пътници, респективно не се създава, ползва и/или съхранява информация от видеозаснемане“.
„Е.“ ООД ангажира становище за неоснователност на жалбата, в което оспорват твърденията на жалбоподателя и сочат, че дружеството не осъществява видеонаблюдение в автобусите, с които осъществява обществен транспорт на пътници на територията на Столична община.
 С оглед застъпеното в административния процес служебно начало са направени служебни справки на сайта на „Ц.Г.М.“ ЕАД, раздел „Профил на купувача“ относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, внедряване и поддръжка на интегрирана автоматизирана система за електронно таксуване и видеонаблюдение в градския транспорт в Столична община и услуги по организиране на управление и отчитане на онлайн продажби на превозни документи.“ Направени е и служебна справка на сайта на Столичен общински съвет (СОС), в раздел Архив на заседания на СОС.
В хода на производството от страна на „С.А.“ ЕАД са ангажирани допълнителни доказателства в подкрепа на изложеното от дружеството становище за неоснователност на жалбата, с приложен списък с автобусите в които има технически средства за видеонаблюдение.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на ЗЗЛД.
За да упражни правомощията си, Комисията следва да бъде валидно сезирана.
Жалба № Ж-47/08.02.2017 г. съдържа задължително изискуемите реквизити, посочени в чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, а именно: налице са данни за жалбоподателя, естеството на искането, дата и подпис, с оглед което жалбата е редовна.
Жалбата е процесуално допустима, подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД от физическо лице с правен интерес. Същата има за предмет неправомерно обработване на личните данни на жалбоподателя във връзка с видеонаблюдение осъществявано от транспортните оператори осъществяващи обществен превоз на пътници на територията на Столична община, както и неправомерно „заснемане и филмиране“ чрез интегрирана автоматизирана система за електронно таксуване и видеонаблюдение в градски транспорт на Столична община, осъществявано от „Ц.Г.М.“ ЕАД в изпълнение на Решение № 853/22.12.2016 г. на Общински съвет София и приет от СОС с Решение 271/14.04.2017 г. Инвестиционен план на „Ц.Г.М.“ ЕАД.
С жалбата е сезиран компетентен да се произнесе орган – КЗЛД, която съгласно правомощията си по чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД.
Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на жалбата. В конкретния случай жалбата е насочена срещу „Ц.Г.М.“ ЕАД, „С.Е.“ ЕАД, „С.А.“ ЕАД, „М.“ ЕАД, „Е.“ ООД, „МТК Г.“ ООД и „К.-С.“ АД, които видно от направена служебна справка в Електронния регистър на администраторите на лични данни са регистрирани като администратори на лични данни съответно с идент. № 352586, № 128955, № 5513, № 157348, № 107212, № 253693 и № 162897.
На проведено на 04.10.2017 г. заседание на Комисията жалбата е приета за допустима и като страни в производството са конституирани: жалбоподател – И.М.П. и ответни страни – „Ц.Г.М.“ ЕАД, „С.Е.“ ЕАД, „С.А.“ ЕАД, „М.“ ЕАД, „Е.“ ООД, „МТК Г.“ ООД и „К.-С.“ АД
На проведено на 08.11.2017 г. заседание на КЗЛД, жалбата е разгледана по същество.  
Жалбоподателят – редовно уведомен, явява се лично и поддържа жалбата. Моли Комисията да я уважи по съображения подробно изложени в писмени бележки.
„Ц.Г.М.“ ЕАД – редовно уведомено, представлява се от юрисконсулт Ц., която оспорва жалбата и моли Комисията да я остави без уважение, като неоснователна.
„К.-С.“ ООД – редовно уведомено, представлява се от адвокат Л. от Софийска адвокатска колегия, които поддържа изразеното в хода на производството писмено становище на дружеството за неоснователност на жалбата и моли Комисията да я остави без уважение, в частта й насочена срещу представляваното от него дружество.
„С.Е.“ ЕАД, „С.А.“ ЕАД, „М.“ ЕАД, „Е.“ ООД и „МТК Г.“ ООД – редовно уведомени, не се представляват.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в административното производство, съгласно чл. 7 от Административно-процесуалния кодекс, изискващ наличието на установени действителни факти, имайки предвид събраните писмени доказателства и наведените от страните твърдения Комисията приема, че разгледана по същество жалба № Ж-47/08.02.2017 г. е неоснователна.
От събраните по преписката доказателства безспорно се установи, че услугите по предоставяне на обществен превоз на пътници на територията на Столична община се реализират от три вътрешни транспортни оператора, собственост на Столична община - „С.А.“ ЕАД, „С.Е.“ ЕАД и „М.“ ЕАД и от три частни транспортни оператори – „Е.“ ООД, „К.-С.“ АД и „МТК Г.“ ООД, осъществяващи превоз на пътници съгласно  Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.
Не е спорно, че „С.А.“ ЕАД и „С.Е.“ ЕАД осъществяват видеонаблюдение чрез монтирани средства за видеоконтрол в използвани от дружествата превозни средства за обществен превоз на пътници на територията на Столична община, а именно в 35 МПС по отношение на „С.А.“ ЕАД, а по отношение на „С.Е.“ ЕАД в 25 трамвайни мотриси модел RESA 122 Na Sing и в 12 трамвайни мотриси модел Ве4/6S към 19.06.2017 г., „с перспектива броят им да се увеличи до 28 до края на 2017 г.“ Не е спорно също, че „М.“ ЕАД – стратегически обект в сектор „Транспорт“, също осъществява видеонаблюдение чрез монтирани на вестибюлите и пероните на метростанциите камери за видеонаблюдение. Между страните не е спорно, че в превозните средства в които се осъществява видеонаблюдение има поставени информационни стикери за това, а също и че такива са налични и в метростанциите.
Съгласно легалната дефиниция дадена в чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическото лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Съдържащата се във видеозаписите от средства за наблюдение информация за физическите лица, в конкретния случай техен образ, попада в обхвата на понятието лични данни, тъй като лицето може да бъде физически идентифицирано по безспорен начин. По смисъла на §1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД видеонаблюдението е действие по обработване на лични данни когато се извършва чрез запис на технически средства за видеонаблюдение, който се съхранява.
Предвид събраните по преписката доказателства Комисията счита, че осъществяваното от дружествата видеонаблюдение е законосъобразно при наличие на условията за допустимост на обработването разписани в чл. 4, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗЗЛД. Същото е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физическите лица обект на видеонаблюдението, а също е необходимо за изпълнение на задача, която се осъществява в обществен интерес. В тази връзка Комисията споделя и намира за основателни аргументите на дружествата за обществения интерес и сигурност налагащи видеонаблюдението, а именно осъществяването му с оглед превенция на вандализма, съображения за сигурност и оптимизиране на мерките за безопасност спрямо пътниците и водачите свързани с тяхна защита и сигурност, подобряване на качеството на услугата, както и разкриване на евентуално извършено престъпно посегателство и други нарушения на обществения ред.   
С оглед обстоятелството, че жалбоподателя, както и другите ползвателите на услугата, са уведомени чрез информационни табели, поставени на видно място за извършваното видеонаблюдение може да се приеме, че конклудентните действия по ползване на услугата са израз на съгласие по смисъла на ЗЗЛД личните им данни да бъдат обработвани чрез технически средства за видеоконтрол, още повече че видеонаблюдението не е въведено във всички превозни средства и гражданите имат право на избор при ползване на услугата.
Дори да се приеме, че не е налице съгласие на жалбоподателя за обработване на личните му данни в хипотезата на осъществявано от „С.А.“ ЕАД, „С.Е.“ ЕАД и „М.“ ЕАД видеонаблюдение, същото е законосъобразно предвид наличието на други (т. 4 и 5) от посочените в разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД условия за допустимост на обработването. Изложените от жалбоподателя твърдения в обратна насока са неоснователни и следва да бъдат оставени без уважение, тъй като условията посочени в чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД са алтернативно изброени и за законосъобразността на обработване е необходимо наличието на поне едно от тези условия.
Недоказани от жалбоподателя и оспорени от ответните страни „К.-С.“ АД и „Е.“ ООД са твърденията на г-н И.М.П. за осъществявано видеонаблюдение в превозните средства ползвани от частните транспортни оператори за осъществяване на обществен превоз на пътници на територията на Столична община. В тази връзка и предвид разпределянето на доказателствената тежест в процеса същите следва да бъдат оставени без уважение. 
Комисията приема жалбата за неоснователна и в частта й касаеща твърденията на г-н И.М.П. за неправомерното видеонаблюдение – „заснемане и филмиране“ чрез интегрирана автоматизирана система за електронно таксуване и видеонаблюдение в градски транспорт на Столична община, осъществявано от „Ц.Г.М.“ ЕАД в изпълнение на Решение № 853/22.12.2016 г. на Общински съвет София и приет от СОС с Решение № 271/14.04.2017 г. Инвестиционен план на „Ц.Г.М.“ ЕАД.
Видно от събраните по преписката доказателства към момента на депозиране на жалбата, а и към настоящия момент, не е изградена и внедрена интегрирана автоматизирана система за електронно таксуване и видеонаблюдение в Столична община от „Ц.Г.М.“ ЕАД. Безспорно е, че е налице Решение на Столичен общински съвет за създаване на Комитет за наблюдение на изграждането и внедряването на интегрираната автоматизирана система, както и че е открита процедура с предмет „Доставка, внедряване и поддръжка на интегрирана автоматизирана система за електронно таксуване и видеонаблюдение в градския транспорт в Столична община и услуги по организиране на управление и отчитане на онлайн продажби на превозни документи.“ Процедурата обаче не е приключила и към дата на подаване на жалбата, а и към настоящия момент, не е налице осъществяване на видеонаблюдение чрез интегрирана автоматизирана система в градския транспорт на Столична община, а само решение за изграждане на такава.
Противно на твърденията на жалбоподателя Комисията счита, че създаването на Комитет за наблюдение на изграждането и внедряването на интегрирана автоматизирана система за електронно таксуване и видеонаблюдение в градски транспорт в Столична община от „Ц.Г.М.“ ЕАД, не нарушава предоставените на г-н И.М.П. права по ЗЗЛД. Видно от Решението на Столичен общински съвет създаването на Комитета е въпрос свързан с контрола и управлението на общинско имущество, което е в правомощията на Общинския съвет по смисъла на чл. 21 от ЗМСМА, и не касае видеонаблюдение, като форма на обработване на лични данни, както твърди г-н И.М.П., а касае наблюдение и контрол върху самата дейност и процедура по изграждането на интегрираната автоматизирана система. В тази връзка се налага извода за неоснователност на твърденията на жалбоподателя за осъществявано от „Ц.Г.М.“ ЕАД видеонаблюдение чрез интегрирана автоматизирана система за електронно таксуване и видеонаблюдение в Столична община.
Водима от горното и на основание чл. 38, ал. 2, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни,
РЕШИ:
Оставя без уважение, като неоснователна жалба рег. № Ж-47/08.02.2017 г. подадена от И.М.П. срещу „Ц.Г.М.“ ЕАД, „С.Е.“ ЕАД, „С.А.“ ЕАД, „М.“ ЕАД, „Е.“ ООД, „МТК Г.“ ООД и „К.-С.“ АД. 
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд - София – град.
 
ЧЛЕНОВЕ:
 

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/

Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/

 


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-47/08.02.2017 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings