Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2017 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-253/07.06.2017 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-253/07.06.2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-253/2017 г.
София, 04.12.2017 г.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Веселин Целков на заседание, проведено 18.10.2017 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа по същество жалба № Ж-253/07.06.2017 г., подадена от Л.Л.С. и жалба № Ж-254/07.06.2017 г., подадена от П.Н.Ч.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни е сезирана с подадени от Л.Л.С. и П.Н.Ч. две жалби с идентично съдържание, в които жалбоподателите излагат твърдения за неправомерно обработване на личните им данни от кмета на община К., в хипотезата на предоставянето им на В.А.М. – общински съветник в Общински съвет К.
Жалбоподателите твърдят, че в отговор на запитване от В.А.М. – в качеството му на общински съветник в ОС-К., относно размера на задълженията на общинските съветници към общината К., с писмо № 92-О-134/06.04.2017 г. кмета на община К. е предоставил на г-н В.А.М. подробна справка с имената, основанията и размера на задълженията им, както и информация касаеща и други общински съветници. 
Жалбоподателите сочат, че личните им данни свързани с икономическата им идентичност, са предоставени на г-н В.А.М. без тяхно знание и съгласие и в нарушение на правата им по ЗЗЛД. Считат, че личните им данни са обработени от кмета на общината допълнително за цели различни от тези за които са събрани, без да е налице надделяващ обществен интерес и при засягане на правото им на неприкосновеност на личен живот. Считат, че действията на кмета на общината са в нарушение и на разпоредбата на чл. 34 а, ал. 2 от ЗЗЛД и в разрез с практиката на Комисията и в частност с изразени от същата становища по сходни случаи.
Молят Комисията да издаде задължително предписание на администратора на лични данни за преустановяване на констатираните нарушения и да ангажира административно-наказателната му отговорност.
Към жалбите не са приложени доказателства.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства и изясняване на действителните факти от значение за случая, от кмета на община К. са изискани писмени становища.
В отговор са изразени становищa за неоснователност на жалбите, с приложено към тях заверено копие на писмо изх. № 92-О-134/06.04.2017 г. на кмета на община К. Г-н Р.Л.Р. – кмет на общината твърди, че справката съдържаща информация за основанията и размера на задълженията на жалбоподателите е предоставена на г-н В.А.М. в качеството му на общински съветник при упражнено от него право по чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМA във връзка с изпълнение на правомощията му като общински съветник да отправя питания към кмета на общината. Допълва, че предоставянето на справката е в изпълнение на нормативно установено задължение на кмета по смисъла на чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА да оказва съдействие на общинския съветник, както и да му предоставят сведения и документи, които са му необходими във връзка с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна. Г-н Р.Л.Р. сочи, че предоставената на г-н В.А.М. информация не съдържа сведения и документи, които съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна и допълва, че представените данни „касаят общинските съветници, в качеството им на представители на обществеността, а не в лично качество“, а изисканата информация е предоставена „тъй като е от значение за задоволяване на надделяващ обществен интерес“, без да е допуснато прекомерно засягане на интересите на конкретни физически лица.
С оглед изясняване на случая от правна и фактическа страна са направени служебни справки на сайта на Сметната палата и на сайта на община К., обективирани в екранни разпечатки.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на ЗЗЛД.
За да упражни правомощията си, Комисията следва да бъде валидно сезирана.
Жалби Ж-253/07.06.2017 г. и № Ж-254/07.06.2017 г. съдържат задължително изискуемите реквизити, посочени в разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, а именно: налице са данни за жалбоподателите, естеството на искането, дата и подписи, с оглед което същите са редовни.
Жалбите са процесуално допустими, подадени в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД от физически лица с правен интерес. Същите имат за предмет неправомерно обработване - разпространение, на личните данни на жалбоподателите в обем от имена, изборната длъжност, основание и размер на паричните им задължения за конкретен период, съдържащи се в писмо изх. № 92-О-134/06.04.2017 г. на кмета на община К. адресирано до трето лице - В.А.М. – в качеството му на общински съветник в ОС-К. С жалбите е сезиран компетентен да се произнесе орган – КЗЛД, която съгласно правомощията си по чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД.
Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на жалбата. В конкретния случай и предвид събраните по преписката доказателства се налага извода, че администратор на лични данни е кмета на община К. Видно от направена служебна справка в Електронния регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри се установи, че е общината е регистрирана като администратор на лични данни с идент. № 11 и заявени 44 регистъра.
Предвид установените по случая факти и обстоятелства Комисията намира, че са налице предпоставките на чл. 32 от АПК за обединяване за разглеждане в едно производство на жалбите, предвид обстоятелството, че правата и задълженията на страните произтичат от еднакво фактическо състояние и са от компетентността на един и същ административен орган – КЗЛД.
На проведено на 13.09.2017 г. заседание на Комисията, жалбите са приети за процесуално допустими и са обединени за разглеждане в рамките на едно общо административно производство. Като страни в производството са конституирани: жалбоподатели - П.Н.Ч. и Л.Л.С., ответна страна – Р.Л.Р. – кмет на община К. и администратор на лични данни и заинтересована страна – В.А.М. – член на Oбщински съвет К.
От заинтересованата страна е изискано писмено становище по случая и представяне на относими доказателства, но такива не са ангажирани. 
С оглед изясняване на случая от правна и фактическа страна от ответната страна са изискани допълнителни доказателства, в отговор на което г-н Р.Л.Р. представя заверен препис на Протокол № 6 от заседание на Общински съвет – К., проведено на 30.03.2017 г., в частта в която е обективирано искането на г-н В.А.М. за получаване на информация за размера и задълженията на общинските съветници.
На проведено на 18.10.2017 г. заседание на КЗЛД, жалбите са разгледани по същество.  
Страните – редовно уведомени, не ся явяват, не се представляват.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в административното производство, съгласно чл. 7 от Административно-процесуалния кодекс, изискващ наличието на установени действителни факти, имайки предвид събраните писмени доказателства и наведените от страните твърдения Комисията приема, че разгледани по същество жалбите са неоснователни.
Същите имат за предмет неправомерно обработване - разпространение, на личните данни на жалбоподателите касеащи икономическата им идентичност, а именно основанието и размера на паричните им задължения за местни данъци и такси и сключени договори за наем, за конкретен период, чрез предоставянето им от кмета на община К. на трето лице - В.А.М. – в качеството му на общински съветник в ОС-К.
От събраните по преписката доказателства безспорно се установи, а и между страните не е спорно, че жалбоподателката г-жа Л.Л.С. и заинтересованата страна г-н В.А.М. са избрани и заемат публична длъжност на общински съветници в Общински съвет – К., с мандат от 2015 г. до 2019 г. По отношение на жалбоподателят г-н П.Н.Ч. се установи, че същия е избран за председател на Общински съвет – К. със същия мандат.
Не е спорно, че на 30.03.2017 г. е проведено заседание на Общинския съвет в хода на което, видно от представен по преписката Протокол от заседанието, е поставено питане от общинския съветник В.А.М. към кмета на общината за наличието на задължения към 31.12.2016 г. на общинските съветници към община К.
В отговор на питането и с писмо изх. № 92-О-134/06.04.2017 г. кмета на община К. е предоставил на г-н В.А.М. подробна справка съдържаща имената на общинските съветници имащи задължение към общината към посочения в питането период, а и към 31.03.2017 г., в което е посочено конкретно за всеки един от задължените лица размера на задължението и неговото основание.
Не е спорно, а и видно от писмото е, че в него се съдържа информация и за жалбоподателите г-жа Л.Л.С. и г-н П.Н.Ч., която е в обем от имена и длъжност на лицата, основание и размер на задълженията им, информация която имат качеството на лични данни за жалбоподателите.
Предоставянето на тази информация е форма на обработване на лични данни по смисъла на §1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД и като такова следва да се осъществява при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД, при наличие на условие за допустимост на обработването и в съответствие с принципите посочени в чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД.
В конкретния случай безспорно е определяща длъжността която заемат жалбоподателите като член на общински съвет и председател на ОС и в тази връзка ролята им в обществения живот обосновава приоритетния интерес на обществеността да има достъп до информация, отнасяща се до тях, респективно лицата които изпълняват функция на държавен орган следва да търпят по-висока степен на прозрачност и критика. В тази връзка защитата на личните данни на лицата, заемащи публични длъжности е много по-занижена, в сравнение със защитата на останалите граждани. Определящо в случая е и качеството на лицето на което е предоставена информацията – а именно качеството му на общински съветник
Предвид горното Комисията споделя и намира за основателни аргументите на ответната страна, че въпреки липсата на съгласие на лицата за обработване на личните им данни за посочената цел, личните данни на жалбоподателите са предоставени на общинския съветник законосъобразно в хипотезата на чл. 4, ал. 1, т. 5 от ЗЗЛД, а именно  за изпълнение на задача, която се осъществява в обществен интерес и при преобладаващ обществен интерес, който е преимуществен пред този на физическите лица, предвид обстоятелството, че задълженията на общинските съветници - членовете на органа на местно самоуправление, са към общината.
Комисията споделя виждането на ответната страна, че предоставянето на тази информация е необходимо за упражняване на правомощия предоставени със ЗМСМА на В.А.М., в качеството му на общински съветник, което по аргумент от чл. 4, ал. 1, т. 6 от ЗЗЛД е самостоятелно условие за допустимост на обработването.
Водима от горното и на основание чл. 38, ал. 2, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни,
РЕШИ:
1. На основание чл. 32 от АПК обединява за разглеждане в едно административно производство жалба № Ж-253/07.06.2017 г., подадена от Л.Л.С. и жалба № Ж-254/07.06.2017 г., подадена от П.Н.Ч.
2. Оставя без уважение жалбите, като неоснователни.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд - София – град.
 
ЧЛЕНОВЕ:
  Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Веселин Целков /п/

 


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-253/07.06.2017 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings