Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2017 г. » Решение по жалби с рег. № 450/25.03.2017 г., № 448/25.03.2017 г. и № 449/25.03.2017 г.

Решение по жалби с рег. № 450/25.03.2017 г., № 448/25.03.2017 г. и № 449/25.03.2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-176/2017 г.
София, 04.12.2017 г.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Веселин Целков на заседание, проведено на 15.11.2017 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа по същество жалби № 450/25.03.2017 г., № 448/25.03.2017 г. и № 449/25.03.2017 г., по описа на Районна избирателна комисия (РИК) – Враца, подадени съответно от В.Ц.П., Ц.Ц.П. и Д.Т.Т., заведени с рег. № Ж-176/03.04.2017 г. по описа на КЗЛД.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни е сезирана с подадени от Ц.Ц.П., Д.Т.Т. и В.Ц.П. жалби съответно с рег. № 448/25.03.2017 г., № 449/25.03.2017 г. и № 450/25.03.2017 г., по описа на РИК Враца, същите препратени за разглеждане по компетентност в Комисията и заведени с рег. № Ж-176/03.04.2017 г., в които са изложени твърдения за злоупотреба с личните данни на жалбоподателите и използването им без тяхно знание и съгласие за включването им в списък предоставен на РИК Враца с упълномощени представители на кандидатска листа на коалиция „Обединение ДОСТ“ в изборите за народни представители, проведени на 26 март 2017 г.
Жалбоподателите твърди, че не желаят и няма да участват като представители на политическа партия ДОСТ в изборите насрочени за 26.03.2017 г., тъй като личните им данни са използвани неправомерно. Желаят личните им данни да бъдат премахнати от списъците на съответната партия. В допълнение жалбоподателите В.Ц.П. и Д.Т.Т. сочат, че не разполагат с доказателства за изложените в жалбите им твърдения, но уточняват че такива се съхраняват в РИК Враца и коалиция „Обединение ДОСТ“.
Към жалбите не са приложени доказателства.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства и изясняване на действителните факти от значение за случая, е направена служебна справка на сайта на Централната избирателна комисия, видно от която е, че политическа партия „Демократи за отговорност, свобода и толерантност“ (ДОСТ) не е участвала самостоятелно в проведените на 26.03.2017 г. избори. Видно от Решение № 4252-НС/08.02.2017 г. на ЦИК за участие в изборите е подала заявление за регистрация и е регистрирана коалиция от партии „Обединение ДОСТ“, част от която е политическа партия ДОСТ, видно от приложено към заявлението Решение от 01.02.2017 г. за образуване на коалиция „Обединение ДОСТ“ между политическа партия „Демократи за отговорност, свобода и толерантност“ и политическа партия „Народна партия свобода и достойнство“.
В тази връзка от коалицията е изискано писмено становище по случая и прилагане на относими доказателства, в отговор на което е изразено становище за неоснователност на жалбите предвид наличието на посоченото в чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД условие за допустимост на обработването на личните данни на жалбоподателите от страна на коалицията и изпълнение на нормативно установени изисквания на чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс.
Към становището не са приложени доказателства.
С оглед необходимостта от изясняване на случая от правна и фактическа страна от Областния управител на област Враца са изискани и в отговор са представени относими по случая доказателства, а именно заверено копие на писмо с вх. № 195/13.03.2017 г. по описа на РИК Враца, ведно с приложен към него списък с упълномощени представители на коалиция от партии „Обединение ДОСТ“, заявление с вх. № 454/25.03.2017 г., по описа на РИК Враца за заличаване на регистрацията на упълномощени представители на коалиция „Обединени ДОСТ“ в изборите за народни представители на 26.03.2017 г., както и постановеното от РИК Враца Решение № 254-НС/25.03.2017 г.
В хода на производството са направени и служебни справки на сайта на РИК Враца относно публикувани на сайта: Решение № 141-НС/16.03.2017 г. и приложен към него списък на упълномощени представители на коалиция „Обединение ДОСТ“ в изборите за народно представители на 26.03.2017 г., Решение № 254-НС/25.03.2017 г. за заличаване на лица от публикувания списък с упълномощени представители на коалиция „Обединени ДОСТ“ в изборите за народни представители на 26.03.2017 г., както и справка и екранна разпечатка на публикуван на сайта списък с упълномощени представители на коалицията, достъпен в директория „Регистри“ на сайта на РИК  Враца. 
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на ЗЗЛД.
За да упражни правомощията си, Комисията следва да бъде валидно сезирана.
Процесните жалби съдържат задължително изискуемите реквизити, посочени в разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, налице са данни за жалбоподателите, естеството на искането, дата и подпис, с оглед което същите са редовни.
Жалбите са процесуално допустими, подадени в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД от физически лица с правен интерес. Същите имат за предмет неправомерно обработване на личните данни на жалбоподателите за включване в списък на упълномощените представители на коалиция от партии „Обединени ДОСТ“ за участие в изборите за народни представители проведени на 26.03.2017 г. С жалбите е сезиран компетентен да се произнесе орган – КЗЛД, която съгласно правомощията си по чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД.
Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на жалбата. В конкретния случай и предвид събраните по преписката доказателства се налага извода, че като ответна страна в производството следва да се конституира коалиция от партии „Обединение ДОСТ“.
Видно от направена служебна справка в Електронния регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри се установи, че коалицията е регистрирана като администратор на лични данни с идент. № 426192 със заявени регистри „Дарители“, „Застъпници“, „Подписки“ и „Кандидати за народни представители“.
Предвид установените по случая факти и обстоятелства Комисията намира, че са налице предпоставките на чл. 32 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) за обединяване за разглеждане в едно производство на подадените от Ц.Ц.П., Д.Т.Т. и В.Ц.П. жалби, предвид обстоятелството, че правата и задълженията на страните произтичат от еднакво фактическо състояние и са от компетентността на един и същ административен орган – КЗЛД.
На проведено на 13.09.2017 г. заседание на Комисията, жалбите са приети за процесуално допустими и предвид наличието на предпоставките на чл. 32 от АПК са обединени за разглеждане в рамките на едно административно производство. Като страни в производството са конституирани: жалбоподатели – Ц.Ц.П., Д.Т.Т. и В.Ц.П. и ответна страна – коалиция от партии „Обединение ДОСТ“. Страните са редовно уведомени за насроченото за 18.10.2017 г. открито заседание за разглеждане на жалбите по същество, като им е указано разпределянето на доказателствената тежест в процеса и необходимостта от представяне на доказателства в подкрепа на изложените от тях твърдения.
В хода на производството ответната страна представя като доказателство писмено сведение от С.М.Д. – упълномощен представител на коалицията пред РИК Враца във връзка с изборите за народни представители проведени на 26.03.2017 г. Г-н С.М.Д. декларира, че като упълномощен представител на коалиция от партии „Обединени ДОСТ“ за изборите за народни представители на 26.03.2017 г. и в изпълнение на Решение № 4173-НС на ЦИК и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1-3, във връзка с чл. 126 от ИК е регистрирал „близо 300 представители на КП „Обединение ДОСТ“. Твърди, че кандидатите за представители са набирани чрез симпатизанти на коалицията и всички желаещи са обобщени в общ списък за регистрация в РИК Враца. Твърди, че жалбоподателите Ц.Ц.П., Д.Т.Т. и В.Ц.П., също изразили желание да участват в конкретните избори и да бъдат регистрирани като представители на коалицията. Допълва, че лично е предоставил пълномощни на преминалите обучение кандидати за представители на коалицията, а тези които не са се явили на обученията не са упълномощавани за представители на коалицията и не са им издавани пълномощни.
Господин С.М.Д. декларира, че след като е уведомен, че жалбоподателката Ц.Ц.П. „вече не желае да бъде представител на КП „Обединени ДОСТ““ е подал до РИК Враца заявление за заличаването й като упълномощен представител на коалицията.
По отношение на останалите двама жалбоподатели декларира, че при набиране на кандидати за представители на коалицията са изразили желание да участват и да бъдат регистрирани като такива, но не са се явили на проведените от коалицията обучения и не са им издавани пълномощни за представители на коалицията и не са регистрирани като такива.
На проведеното на 18.10.2017 г. открито заседание на Комисията за разглеждане на жалбите по същество страните не се явяват, не се представляват. В тази връзка и предвид депозираното преди заседанието допълнително доказателство от ответната страна и обстоятелството, че жалбоподателите не са уведомени за него и не са имали възможност да се запознаят със съдържанието му, разглеждането на жалбите по същество е отложено за следващо заседание на Комисията насрочено за 15.11.2017 г., за което страните са редовно уведомени.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от АПК на жалбоподателите е изпратено заверено копие на представеното писмено сведение, като им е указана правната възможност да изразят становище, да направят писмени искания или възражения. Писмата с указанията са редовно получени от жалбоподателите, но в указания от Комисията срок, а и след това, те не са възразили становище по доказателствата, не са оспорили събраните по преписката доказателства и в частност представеното сведение, не са депозирали писмени искания.
На проведено на 15.11.2017 г. заседание на Комисията, жалбите са разгледани по същество.
Страните редовно уведомени, не се явяват, не се представляват.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в административното производство, съгласно чл. 7 от Административно-процесуалния кодекс, изискващ наличието на установени действителни факти, имайки предвид събраните писмени доказателства и наведените от страните твърдения Комисията приема, че разгледани по същество жалбите  са неоснователни.
От събраните по преписката доказателства се установи, че с Решение № 4252-НС/08.02.2017 г. на ЦИК за участие в изборите проведени на 26.03.2017 г. е регистрирана коалиция от партии „Обединение ДОСТ“ в състава на която видно от приложено Решение от 01.02.2017 г. за образуване на коалиция участват политическа партия „Демократи за отговорност, свобода и толерантност“ и политическа партия „Народна партия свобода и достойнство“.
Безспорно е, че на 13.03.2017 г. в РИК Враца коалицията, чрез упълномощения си представител С.М.Д., е подала списък образец Приложение № 1 към Решение № 4173-НС/01.02.2017 г. с упълномощени представители на коалицията при провеждане на изборите за народни представители на 26.03.2017 г. за публикуване на интернет страницата на РИК Враца на 313 упълномощени представители на политическия субект. В списъка се съдържат три имена и единен граждански номер на упълномощените представители, информация която безспорно има характера на лични данни за лицата предвид обстоятелството, че чрез тях същите могат да бъдат индивидуализирани безспорно. 
Видно от представения в РИК списък е, че под номер 166 в него се съдържат лични данни – три имена и единен граждански номер на жалбоподателката Ц.Ц.П. Лични данни за другите двама жалбоподатели не се съдържат в списъка.
С Решение № 141-НС/16.03.2017 г. на РИК Враца списъкът е публикуван на интернет страницата на районната избирателна комисия, като относно упълномощените представители са посочени само трите им имена. Списъка е свободно достъпен на сайта на РИК Враца, като приложение № 1 към Решението на РИК Враца за публикуването му и видно от съдържанието му е, че в него като упълномощен представител на коалицията е посочена и Ц.Ц.П.
От събраните по преписката доказателства се установи, че на 25.03.2017 г. в РИК Враца е подадено заявление от С.М.Д. за заличаване на двама упълномощени представители на коалицията, един от които е жалбоподателката Ц.Ц.П. С решение № 254-НС/25.03.2017 г. на РИK Враца лицата са заличени от списъка с упълномощени представители на коалицията.
Видно от събраните доказателства заявлението за заличаване на жалбоподателката от списъка с упълномощени представители на коалицията е подадено след подадена от г-жа П. жалба до РИК с изразено от жалбоподателката искане да бъде премахната от списъка.
Твърденията на жалбоподателката, че личните й данни – три имена и единен граждански номер са неправомерно обработени и без нейно знание и съгласие са включени в списък, предоставен в РИК Враца, с упълномощени представител на коалицията за участие в изборите за народни представители проведени на 26.03.2017 г. са оспорени от ответната страна. От анализ на събраните по преписката доказателства се налага извода, че същите са неоснователни, предвид декларираните в писмено сведение от С.М.Д. и неоспорени от г-жа П. твърдения, че същата е дала съгласието си за участие като представител на коалицията в конкретните избори и за включването й в списък с представители на политическия субект. Обстоятелството, че в последствие и след регистрацията и като представител на коалицията същата е изразила желание да бъде изключена от списъка, решение с което политическия субект видно от събраните доказателства се е съобразил, е неотносимо към предмета на жалбата. Предвид обстоятелство, че ЗЗЛД не предвижда изрична писмена форма за изразяване на съгласие на лицата относно обработването на личните им данни, се налага извода, че същото може да бъде изразено и устно или чрез конклудентни действия, както е в настоящия случай.
От събраните по преписката доказателства, същите неоспорени от страните, се налага извода, за законосъобразност на обработването на лични данни на г-жа П. за включването й в списъка с упълномощени представители на политическия субект, предвид наличие на изразено от същата конкретно и информирано съгласие по смисъла на § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД за обработване на личните й данни за посочената цел, условие за допустимост на обработването, което видно от събраните по преписката доказателства е било налично към дата на подаване на списъка с упълномощени представители в РИК Враца, а и по-късно до 25.03.2017 г.  
Предвид събраните по преписката доказателства се налага извода, че личните данни на жалбоподателката са обработени от коалиция от партии „Обединени ДОСТ“ за включването й в списък с упълномощени представители на коалицията, предоставен РИК Враца, относно избори проведени на 26.03.2017 г., законосъобразно при наличие на хипотезата на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, а именно при изразено от жалбоподателката изрично съгласие за обработване на личните й данни за посочената цел.
По отношение на жалбоподателите Д.Т.Т. и В.Ц.П. не се установи твърдяното от тях неправомерно обработване на личните им данни от коалицията в хипотезата на включването им в списък, предоставен в РИК Враца, с упълномощени представители на коалиция от партии „Обединени ДОСТ“ в проведени на 26.03.2017 г. избори. Противно на твърденията на жалбоподателите, от събраните по преписката доказателства се установи, че личните им данни три имена и единен граждански номер не налични в списъка от упълномощени представители на коалицията представен от политическия субект в РИК Враца и публикуван на сайта на РИК Враца. В тази връзка и предвид обстоятелството, че жалбоподателите г-н Т. и г-н П. не са представили доказателства в обратна насока, се налага извода, че подадените от тях жалби са неоснователни и като такива следва да бъдат оставени без уважение. 
Водима от горното и на основание чл. 38, ал. 2, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни,
РЕШИ:
1. На основание чл. 32 от АПК обединява за разглеждане в едно административно производство жалби № 450/25.03.2017 г., № 448/25.03.2017 г. и № 449/25.03.2017 г., по описа на Районна избирателна комисия – Враца, подадени съответно от В.Ц.П., Ц.Ц.П. и Д.Т.Т. срещу коалиция от партии „Обединение ДОСТ“, заведени с рег. № Ж-176/03.04.2017 г. по описа на КЗЛД.
2. Оставя без уважение жалбите, като неоснователни.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд - София - град.
 
ЧЛЕНОВЕ:
  Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Веселин Целков /п/

 


Файлове за сваляне

Решение по жалби с рег. № 450/25.03.2017 г., № 448/25.03.2017 г. и № 449/25.03.2017 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings