Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2017 г. » Решение № Ж-418#7/01.12.2017 г. по жалби

Решение № Ж-418#7/01.12.2017 г. по жалби

РЕШЕНИЕ
№ Ж-418#7
гр. София, 01.12.2017 г.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД, Комисията) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов и Цветелин Софрониев на редовно заседание, проведено на 06 юли 2017 г. обективирано в протокол № 42 на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни разгледа жалби с регистрационни номера, както следва: Жалба с рег. № Ж-418/04.10.2016 г., подадена от М.Р.Р.; Жалба с рег. № Ж-455/05.10.2016 г., подадена от Й.П.Д.; Жалба с рег. № Ж-438/05.10.2016 г., подадена от Т.П.; Жалба с рег. № Ж-449/05.10.2016 г., подадена от А.П.; Жалба с рег. № Ж-681/32.10.2016 г., подадена от В.М.П.; Жалба с рег. № Ж-551/10.10.2016 г., подадена от И.С.М.; Жалба с рег. № Ж-538/10.10.2016 г., подадена от П.Г.В.; Жалба с рег. № Ж-559/11.10.2016 г., подадена от Н.Е.Д.; Жалба с рег. № Ж-630/17.10.2016 г., подадена от М.Х.С.; Жалба с рег. № Ж-589/13.10.2016 г., подадена от Й.М.М.; Жалба с рег. № Ж-586/13.10.2016 г., подадена от П.Д.П.; Жалба с рег. № Ж-595/13.10.2016 г., подадена от С.В.М. и Жалба с рег. № Ж-680/31.10.2016 г., подадена от Ю.И.И., всичките срещу ИК Н.С.М.
От фактическа страна жалбоподателите М.Р.Р.; Й.П.Д.; Т.П.; В.М.П.; И.С.М.; П.Г.В.; Н.Е.Д.; М.Х.С.; Й.М.М.; П.Д.П.; С.В.М. и Ю.И.И., сезират Комисията с твърдение за неправомерно обработване на личните им данни чрез включването им в списък на лицата, подкрепящи регистрацията на ИК Н.С.М. за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. Посоченото обработване на личните данни е установено след справка на интернет страницата на Централната избирателна комисия (ЦИК).
С така подадените жалби, във връзка с регистрацията на политическия субект за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на Националния референдум, жалбоподателите декларират, че не са изразявали своята подкрепа за посочения инициативен комитет, полагайки собственоръчния си подпис, както и три имена и единен граждански номер в списъка по чл. 320, ал. 2 във вр. с чл. 153, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК) във вр. с чл. 16 и § 2 от ПЗР на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС).
В тази връзка и с оглед декларираната в жалбите липса на знание и на съгласие за обработването на личните им данни, жалбоподателите информират за извършено нарушение на правата им по ЗЗЛД, осъществено от ИК, представляван от Н.С.М. и се обръщат към Комисията с искане за предприемане на необходимите действия, в рамките на предоставената й със ЗЗЛД компетентност.
Към жалбите са приложени екранни разпечатки на резултатите от проверка по единен граждански номер в интернет страницата на ЦИК.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
За да упражни правомощията си, Комисията следва да бъде валидно сезирана.
В чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) са определени реквизитите, които следва да съдържа жалбите, с които физическите лица сезират Комисията за нарушение на правата им по ЗЗЛД.
Изброените по-горе жалби съдържат задължителните реквизити, посочени в разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от ПДКЗЛДНА – налице са данни за жалбоподателите, за ответните страни, естеството на искането, както и дата и подпис, с оглед което се налага извод за редовност на жалбите.
Подадени са в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД от физическа лица, при наличие на правен интерес и срещу надлежна страна - администратор на лични данни.
Съгласно законовата дефиниция (чл. 3 от ЗЗЛД) администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на личните данни, респ. който обработва лични данни, видът на които, целите и средствата за обработване се определят със закон. При анализ на това легално определение по чл. 3 от ЗЗЛД се констатира, че то не е изчерпателно. Съгласно чл. 2 б. Г от Директива 95/46 ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година относно защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (Директива 95/46/ЕС), администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, държавен орган, агенция или друг орган, който сам или съвместно с други определя целите и средствата на обработката на лични данни.
Съгласно §1а от Допълните разпоредби на ЗЗЛД, разпоредбите на Директива 95/46/ЕС са въведени именно с този закон. С оглед на това, независимо, че инициативният комитет формално не отговаря на определението за администратор на лични данни по чл. 3 от ЗЗЛД, на практика изцяло попада в понятието администратор на лични данни, съгласно Директивата, чието приложение е въведено директно с допълнителните разпоредби на ЗЗЛД.
Съгласно чл. 320, ал. 2 във вр. с чл. 153, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК) във вр. с чл. 16 и § 2 от ПЗР на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Инициативните комитети представят в Централната избирателна комисия Списък на гласоподавателите, подкрепящи регистрацията на съответния инициативен комитет в националния референдум на 6 ноември 2016 г.
В допълнение, следва да се държи сметка за това, че определящият критерий дали едно образувание е задължен по ЗЗЛД субект е не толкова формалното качество на лицето, а обстоятелството, че то фактически обработва лични данни, чийто вид, цели и средства се определят със закон, поради който факт правният субект е задължен да обработи личните данни, за да се породят необходимите правни последици, предвидени в специалния закон. Въз основа на тази правна фикция в ИК, по силата на правната норма инициативният комитет като субект се явява администратор на тези данни и поддържа регистър с лични данни по смисъла на ЗЗЛД. ИК (във връзка с нормата на чл. 16 от ЗПУГДВМС) изрично посочва, че личните данни на избирателите се обработват от конкретния политически субект за постигане на нормативно установени цели – регистрация и/или участие в избори при спазване на ЗЗЛД. Противното би означавало от приложното поле на закона, респ. от неговия контролен механизъм, да бъдат изключени лица, които формално не попадат сред кръга от субекти по чл. 3 от ЗЗЛД, но които обработват лични данни извън изключенията от приложното поле на закона. В случая е налице правен субект (инициативен комитет), определен по силата на специален закон – Изборния кодекс, за когото по силата на правната норма възниква нормативно установено задължение да обработва лични данни, видът на които, целите и средствата за обработване се определят със същия закон. По смисъла на чл. 3, ал. 2, изр. второ от ЗЗЛД в този случай специалният закон – Изборният кодекс, въвежда специфичните критерии за обработването на личните данни на специфична група физически лица от самостоятелно обособен субект. Допълнително законът и Централната избирателна комисия с одобрените и обнародвани изборни книжа за съответния вид избор изрично регламентира, че обработването на лични данни (саморъчен подпис, имена и ЕГН) на избиратели под формата на събиране и предаване за регистрация е от името и за целите на регистрацията на инициативния комитет в съответния референдум.
Предмет на жалбите е обработването, чрез действия по събиране, организиране в списъци и употребата на личните данни на жалбоподателите без тяхното знание и съгласие за целите на регистрацията на посоченият в жалбите инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на Националния референдум, проведен през 2016 г.
С жалбите е сезиран компетентен да се произнесе орган, а именно КЗЛД, която съгласно правомощията й, визирани в чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД.
Предвид изложеното жалбите са процесуално допустими.
Доколкото, правата и задълженията на страните произтичат от еднакво фактическо състояние и относно тях е компетентен един и същ административен орган, на редовно заседание, проведено на 06.10.2016 г., на основание чл. 32 от АПК, Комисията приема решение, с което обединява производствата по жалби, подадени по повод обработване на лични данни в списък на гласоподаватели, подкрепящи съответни инициативни комитети за регистрацията им в националния референдум на 6 ноември 2016 г.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства са предприети действия за изясняване на действителните факти от значение за случая.
От Централната избирателна комисия са изискани и съответно предоставени относими доказателства, а именно заверено копие на списъка на гласоподавателите, подкрепящи инициативния комитет за регистрация в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум, проведен през 2016 г., както и Заявление за регистрация на инициативен комитет по въпросите на национален референдум на 6 ноември 2016 г., подадено от Н.С.М. като представляващ инициативен комитет и Решение № 3642 от 26 септември 2016 г. на Централната избирателна комисия за регистриране на посочения инициативен комитет.
С оглед изясняване на случая от правна и фактическа страна, със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи са предприети действия за събиране на сравнителен материал от жалбоподателите с цел изготвяне на експертиза на подписа им. Резултатите от експертизата ще изяснят основният в производството въпрос подписвал ли се е съответния жалбоподател в подкрепа на регистрацията на ИК, представляван от Н.С.М. за регистрацията му в националния референдум на 6 ноември 2016 г., декларирал ли е съответния жалбоподател съгласието си за обработване на личните му данни за тази цел, както и възможността за ангажиране на административно-наказателната отговорност в съответствие със закона за обработване на личните данни на жалбоподателите и преценката обработени ли са същите съгласно принципите на чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД и при наличие на разписаните в чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД условия.
Сравнителен материал за изготвяне на експертиза е представен по:
Жалба рег. № Ж-418/04.10.2016 г., подадена от М.Р.Р.;
Жалба с рег. № Ж-455/05.10.2016 г., подадена от Й.П.Д.;
Жалба с рег. № Ж-589/13.10.2016 г., подадена от Й.М.М.;
Жалба с рег. № Ж-586/13.10.2016 г., подадена от П.Д.П.;
Жалба с рег. № Ж-595/13.10.2016 г., подадена от С.В.М. и
Жалба с рег. № Ж-559/11.10.2016 г., подадена от Н.Е.Д.
 
Въз основа на представения материал и видно от заключението по Протокол за извършена експертиза № 2017/ДОК-094 на НИКК – МВР Център за експертни криминалистични изследвания подписите, обекти на експертизата са копия на подписи, които не са положени от съответното лице, от чиято име изхождат.
Жалбоподателите по Жалба с рег. № Ж-438/05.10.2016 г., подадена от Т.П.; Жалба с рег. № Ж-449/05.10.2016 г., подадена от А.П.; Жалба с рег. № Ж-551/10.10.2016 г., подадена от И.С.М.; Жалба с рег. № Ж-538/10.10.2016 г., подадена от П.Г.В.; Жалба с рег. № Ж-630/17.10.2016 г., подадена от М.Х.С.; Жалба с рег. № Ж-680/31.10.2016 г., подадена от Ю.И.И. и Жалба с рег. № Ж-681/31.10.2016 г., подадена от В.М.П. не са предоставили материал за сравнителен анализ.
Без извършването на сравнителен анализ на положен подпис не е възможно безспорно да се установи положен ли е подписът от съответния жалбоподател. Без извършване на графологична експертиза, и без обсъждане на резултатите от нея, КЗЛД не би могла да установи обективната истина и да наложи предвидените от закона санкции.
В съответствие с изискването на чл. 38, ал. 3 от ПДКЗЛДНА по жалбите е насрочено и проведено открито заседание за разглеждането им по същество - на 06.07.2017 г. от 13.00 часа.
На заседанието, се явява адвокат Й., процесуален представител на В.М.П., сезирал Комисията с жалба рег. № Ж-681/31.10.2016 г.
Останалите страни в производството – редовно уведомени, не се явяват и не изпращат представители.
Господин В.М.П., чрез процесуалния си представител, моли да му бъде определен допълнителен срок за предоставяне на сравнителен материал с цел извършване експертиза на подписа му.
С оглед необходимостта да бъде извършена графологична експертиза на подписа на жалбоподателя, Комисията отлага разглеждането по основателност на подадената от него жалба рег. № Ж-681/31.10.2016 г. и указва на В.П. в 7-дневен срок да предостави сравнителен материал за изготвянето й.
В посочения срок, а и към момента на изготвяне на настоящото решение, господин Петров не предоставя сравнителен материал за изготвяне на графологична експертиза, което препятства извършването на сравнителен анализ на положения подпис и възможността за установяване по безспорен начин дали подписът е положен от него.
По същество, Комисията приема Жалба рег. № Ж-418/04.10.2016 г., подадена от М.Р.Р.; Жалба с рег. № Ж-455/05.10.2016 г., подадена от Й.П.Д.; Жалба с рег. № Ж-589/13.10.2016 г., подадена от Й.М.М.; Жалба с рег. № Ж-586/13.10.2016 г., подадена от П.Д.П.; Жалба с рег. № Ж-595/13.10.2016 г., подадена от С.В.М. и Жалба с рег. № Ж-559/11.10.2016 г., подадена от Н.Е.Д. за основателни.
В чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД е дадено легално определение на понятието лични данни, съгласно което лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическото лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
Трите имена, единният граждански номер и подпис на физическото лице без съмнение имат характера на лични данни по смисъла на закона.
Съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, събирането, организирането и употребата на лични данни на физически лица съставляват действия по обработване на личните данни.
Нормата на чл. 16 от ЗПУГДВМС посочва, че за провеждане на информационно-разяснителна кампания се прилага Изборният кодекс, като се гарантират еднакви възможности за представяне на различните становища по предмета на референдума. В допълнение, съгласно разпоредбата на §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС за всички неуредени в закона въпроси относно произвеждането на национален и местен референдум се прилагат съответните разпоредби на Изборния кодекс.
В Изборния кодекс е регламентиран процеса по регистрация на инициативен комитет в Централната избирателна комисия, като в чл. 320 във връзка с чл. 153, ал. 1 от ИК е посочено, че списък с избиратели, които подкрепят регистрацията на инициативния комитет се представя в Централната избирателна комисия заедно с документите по чл. 318, ал. 1, т. 2 и 3 от Кодекса. От своя страна списъкът съдържа име, единен граждански номер и подпис на всяко лице, подкрепило съответната регистрация.
Видно от Решение № 3642-НР от 26 септември 2016 г. на Централната избирателна комисия, като приложение № 7 към Заявление за регистрация на инициативен комитет по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., представляван от Н.С.М. е представен Списък, съдържащ трите имена, единния граждански номер, постоянен адрес на територията на страната и саморъчен подпис на не по-малко от 2636 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет, положен пред член на инициативния комитет – Приложение № 40 от книжата за произвеждане на национален референдум.
Личните данни на М.Р.Р. присъстват на стр. ***, ред ***** от Списъка на гласоподавателите, подкрепящи инициативния комитет за регистрация в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум, проведен през 2016 г., като на същата страница е поместена декларация на Н.С.М. – представляващ инициативния комитет, с която същият удостоверява, че подписите на гласоподавателите са положени пред него. Тоест следва извод, че личните данни на жалбоподателката са обработени от г-н М., ЕГН *******, с постоянен адрес ******, фигуриращ под № **** в Заявлението за регистрация на инициативен комитет по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., представляван от Н.С.М.
Личните данни на Й.П.Д. присъстват на стр. ***, ред ***** от Списъка на гласоподавателите, подкрепящи инициативния комитет за регистрация в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум, проведен през 2016 г., като на същата страница е поместена декларация на Н.С.М. – представляващ инициативния комитет, с която същият удостоверява, че подписите на гласоподавателите са положени пред него. Тоест следва извод, че личните данни на жалбоподателката са обработени от г-н М., ЕГН ********, с постоянен адрес ********, фигуриращ под № *** в Заявлението за регистрация на инициативен комитет по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., представляван от Н.С.М.
Личните данни на Н.Е.Д. присъстват на стр. ****, ред ****** от Списъка на гласоподавателите, подкрепящи инициативния комитет за регистрация в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум, проведен през 2016 г., като на същата страница е поместена декларация на Н.С.М. – представляващ инициативния комитет, с която същият удостоверява, че подписите на гласоподавателите са положени пред него. Тоест следва извод, че личните данни на жалбоподателя са обработени от г-н М., ЕГН ******, с постоянен адрес ******, фигуриращ под № **** в Заявлението за регистрация на инициативен комитет по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., представляван от Н.С.М.
Личните данни на П.Д.П. присъстват на стр. ****, ред ****** от Списъка на гласоподавателите, подкрепящи инициативния комитет за регистрация в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум, проведен през 2016 г., като на същата страница е поместена декларация на Н.С.М. – представляващ инициативния комитет, с която същият удостоверява, че подписите на гласоподавателите са положени пред него. Тоест следва извод, че личните данни на жалбоподателката са обработени от г-н М., ЕГН ******, с постоянен адрес ******, фигуриращ под № **** в Заявлението за регистрация на инициативен комитет по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., представляван от Н.С.М.
Личните данни на Й.М.М. присъстват на стр. ****, ред ****** от Списъка на гласоподавателите, подкрепящи инициативния комитет за регистрация в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум, проведен през 2016 г., като на същата страница е поместена декларация на Н.С.М. – представляващ инициативния комитет, с която същият удостоверява, че подписите на гласоподавателите са положени пред него. Тоест следва извод, че личните данни на жалбоподателката са обработени от г-н М., ЕГН ******, с постоянен адрес ******, фигуриращ под № **** в Заявлението за регистрация на инициативен комитет по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., представляван от Н.С.М.
Личните данни на С.В.М. присъстват на стр. ****, ред ****** от Списъка на гласоподавателите, подкрепящи инициативния комитет за регистрация в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум, проведен през 2016 г., като на същата страница е поместена декларация на Н.С.М. – представляващ инициативния комитет, с която същият удостоверява, че подписите на гласоподавателите са положени пред него. Тоест следва извод, че личните данни на жалбоподателя са обработени от г-н М., ЕГН ******, с постоянен адрес ******, фигуриращ под № **** в Заявлението за регистрация на инициативен комитет по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., представляван от Н.С.М.
В чл. 320, ал. 3 от Изборния кодекс (ИК), предложение второ се въвежда законна фикция, приравняваща члена на инициативния комитет на администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗЗЛД. В допълнение членът на инициативния комитет носи отговорност като администратор на лични данни.
С нормата на чл. 320, ал. 2 от ИК законодателят е въвел задължение, подписите на лицата, подкрепящи участието в избора на независимите кандидати да бъдат положени пред член на инициативния комитет, който удостоверява посочените факти, като саморъчно се подписва под съответната страница от списъка. Същото задължение, по силата на чл. 320, ал. 2 във вр. с чл. 153, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 16 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС е въведено досежно участието на инициативните комитети в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум.
Предвид изложеното, административно-наказателната отговорност относно несъобразеното със ЗЗЛД обработване на личните данни на жалбоподателите без наличие на условие за допустимост на обработването (чл. 4, ал. 1 ЗЗЛД) следва да се понесе от лицата, в чийто патримониум законодателят е предвидил задължението за полагане на собственоръчен подпис от страна на гласоподателя.
Тъй като установеното конкретно нарушение е довършено с акта на своето извършване и е неотстранимо, поради факта, че списъците чл. 320, ал. 2 във вр. с чл. 153, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 16 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС са предадени в ЦИК и същата се е произнесла по искането на инициативния комитет, да бъде допуснат до участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум, проведен през 2016 г., даването на срок за отстраняване на нарушението се явява безпредметно. То, като принудителна административна мярка е приложимо в хипотеза, в която продължава извършването на съответното нарушение или същото е отстранимо. В настоящия случай, както беше отбелязано, това е невъзможно.
КЗЛД разполага с правомощие да даде задължително предписание на администратора на лични данни, но то касае ситуации, в които администраторът не е изпълнил свое задължение, който пропуск може да санира, като в предоставения му срок извърши пропуснатите действия и обективира изискваното от закона поведение.
Несъмнен, с оглед категоричните резултати от цитираната по-горе експертиза, се доказва фактът на извършеното, от членовете на инициативните комитети, обработили личните данни на лицата, предоставили сравнителен материал за графологично изследване, нарушение на разпоредбата на чл. 4, ал 1, т. 2 от ЗЗЛД. Дори евентуалното заличаване от списъците, предоставени в ЦИК не би санирало извършеното от съответните администратори нарушение, тъй като действията по събиране, организиране в списъци и употребата на личните данни на жалбоподателите без тяхното знание и съгласие, за целите на посочената регистрация е завършено, а целта, за която са използвани, в нарушение на закона, личните данни на посочените лица е постигната. Същото не е отстранимо.
Единствено имуществената санкция, като мярка на административна принуда, се явява най-целесъобразна и ефективна мярка, за защита на законовия обществен интерес. Следва да се отбележи, че освен чисто санкционна мярка, реакция на държавата към извършеното нарушение на нормативно установените правила, имуществената санкция има и дисциплиниращо действие, с оглед неизвършването на същото нарушение за напред. Администраторът е длъжен да познава закона и да спазва неговите изисквания, още повече, че той дължи необходимата грижа, предвидена в ЗЗЛД и произтичаща от предмета му на дейност, кадровия и икономически ресурс.
Комисията съобрази целта на наказанието, с оглед необходимостта то да има възпираща и предупредителна функция, а не да създава икономически затруднения на лицето, допуснало нарушението. В тази връзка и предвид обстоятелството, че нарушението е първо за извършителя счита, че размера на наложеното административното наказание следва да бъде в минимума предвиден в закона за съответното нарушение.
Водима от горното, на основание чл. 10, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 38, ал. 2 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни,
РЕШИ:
1. Оставя без уважение като неоснователни и недоказани жалби с рег. №№ Ж-438/05.10.2016 г., подадена от Т.П.; с рег. № Ж-449/05.10.2016 г., подадена от А.П.; с рег. № Ж-551/10.10.2016 г., подадена от И.С.М.; с рег. № Ж-538/10.10.2016 г., подадена от П.Г.В.; с рег. № Ж-630/17.10.2016 г., подадена от М.Х.С.; с рег. № Ж-680/31.10.2016 г., подадена от Ю.И.И. и с рег. № Ж-681/31.10.2016 г., подадена от В.М.П.
2. Обявява за основателна жалба с рег. № Жалба рег. № Ж-418/04.10.2016 г., подадена от М.Р.Р.
3. Обявява за основателна жалба с рег. № Ж-455/05.10.2016 г., подадена от Й.П.Д.
4. Обявява за основателна жалба с рег. № Ж-589/13.10.2016 г., подадена от Й.М.М.
5. Обявява за основателна жалба с рег. № Ж-586/13.10.2016 г., подадена от П.Д.П.
6. Обявява за основателна жалба с рег. № Ж-595/13.10.2016 г., подадена от С.В.М.
7. Обявява за основателна жалба с рег. № Ж-559/11.10.2016 г., подадена от Н.Е.Д.
8. На основание чл. 42, ал. 1 от ЗЗЛД във връзка с чл. 320, ал. 3 от ИК налага на Н.С.М., ЕГН ******, с постоянен адрес *******, административно наказание – глоба в размер на 11 000 (единадесет хиляди) лв. за нарушение на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд - София - град.
След влизане в сила на решението, сумата по наложеното наказание да бъде внесена в брой в касата на Комисията за защита на личните данни, находяща се в гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или преведена по банков път:
Банка БНБ - ЦУ
IB AN: BG18BNBG96613000158601 BIC BNBGBGSD
Комисия за защита на личните данни, БУЛСТАТ 130961721
Ако в законоустановения срок за доброволно плащане то не бъде извършено, преписката да се изпрати на компетентната Териториална дирекция на Националната агенция по приходите за принудително събиране на вземането на основание и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/

 


Файлове за сваляне

Решение № Ж-418#7/01.12.2017 г. по жалби


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings