Български English Français
Начало » Практика » Решения на ВАС за 2009 г. » Решение на Върховния административен съд №6754/ 25.05.2009 г.

Решение на Върховния административен съд №6754/ 25.05.2009 г.

 

РЕШЕНИЕ

№ 6754
София, 05/25/2009

В ИМЕТО НА НАРОДА

            Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на втори април две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

ЧЛЕНОВЕ:

БИСЕРКА КОЦЕВА
АННА ДИМИТРОВА
МАРИНИКА ЧЕРНЕВА
МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

 
 

при секретар

Мария Попинска

и с участието

на прокурора

Мария Каменска

изслуша докладваното

от съдията

МАРИНИКА ЧЕРНЕВА

 

по адм. дело № 2330/2009.
 


            Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вр. с чл.38, ал.6 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
            Образувано е по касационна жалба на Л.Ц.Т., гр. С. срещу Решение № 14005/16.12.2008 год. постановено по адм. д. № 3724/2008 год. по описа на Върховния административен съд, трето отделение, с което е отхвърлена жалбата му срещу Решение № 97 от 21.03.2007 год. на Комисията за защита на личните данни.
            Излага съображения. Претендира отмяна на съдебното решение на тричленния състав на ВАС и присъждане на разноски.
            Ответникът по касационната жалба - Комисията за защита на личните данни, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата като неоснователна. Излага подробни доводи за това в писмени бележки, представени пред настоящата инстанция.
            Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение, че жалбата е неоснователна.
            Касационната жалба е процесуално допустима.
            Разгледана по същество е неоснователна.
            За да отхвърли жалбата тричленният състав на Върховния административен съд, след като е обсъдил безспорно установените по делото данни е приел, че обжалваното пред него решението на Комисията за защита на личните данни е законосъобразно, тъй като е упражнено по надлежен ред правото на достъп до лични данни.
            Решението е правилно.
            Тричленният състав на ВАС е изследвал предпоставките за упражняване на право на жалба по Закона за защита на личните данни и е стигнал до обоснования извод, въз основа на приетите по делото доказателства и установените с тях данни, че администраторът на лични данни правомерно е представил изисканите с писмо № 1481 от 10.10.2006 год. документи на КЗЛД.
            Оспореното административно решение е правилно и обосновано, като е постановено въз основа на приетите за установени обстоятелства по административния спор и на приложимия закон.
            От доказателствата, събрани в административното производство, е установено, че административното производство пред КЗЛД е образувано по жалба на Л.Т. срещу Дирекцията за социално подпомагане - район "Красно село", по изложени съображения в жалбата, че за дело пред Върховния административен съд от администратора на лични данни е изпратена на съда анкетна карта, съдържаща лични данни за жалбоподателя.
            Правният извод на административния орган, че администраторът на лични данни - Агенцията за социално подпомагане - чрез териториалното си поделение Дирекция "Социално подпомагане" - район "Красно село" (обработващ лични данни), правомерно е предоставил изисканите данни, които да бъдат представени пред съда и не са нарушени правата на лицето по ЗЗЛД, е законосъобразен и обоснован.
            Представената анкетна карта е била необходима, за да се представи и приложи като доказателство пред съдебна инстанция, и на основание чл.201 АПК комисията като административен орган е длъжна да изпълни съдебно определение, постановено в съдебно заседание на 28.05.2007 год. по адм. дело № 3734 от 2007 год. по описа на Върховния административен съд.
            В обжалваното решение, решаващият състав правилно е навел в мотивите си, че въпреки, че жалба № 97/20.12.2006 год. на Л.Т. е срещу Дирекция социално подпомагане район Красно село, то администратор на лични данни по смисъла на чл.3 от Закона за защита на личните данни е Агенция за социално подпомагане. Дирекция за социално подпомагане - район Красно село е териториално поделение на Агенцията за социално подпомагане, съгласно чл.3, ал.5 от Закона за социално подпомагане и като такова се явява обработващ лични данни по смисъла на параграф 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД.
            В касационната жалба се излагат твърдения /т.7 и т.8/, които са несъотносими към правния спор и се прилагат доказателства, които не съставляват аргументи за упражняване на възможностите по чл.221 от АПК от настоящия съдебен състав за отмяна или обезсилване на оспорваното решение на тричленен състав. В административното производство пред КЗЛД не е било предмет на разглеждане съдържанието на приложената към касационната жалба анкетна карта, а фактът на нейното предоставяне и именно по действието на предоставяне се е произнесъл решаващият състав на Върховният административен съд - Трето отделение.
            Предвид изложеното, жалбоподателят не е ангажирал съотносими аргументи и доказателства с цел отмяна или обезсилване на обжалваното решение на тричленен състав на Върховен административен съд.
            По изложените съображения обжалваното съдебно решение е правилно, постановено в съответствие с процесуалния и материалния закони и следва да се остави в сила.
            Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК петчленен състав на Върховния административен съд, Първа колегия
 
РЕШИ:
            ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 14005/16.12.2008 год. постановено по адм. д. № 3724/2008 год. по описа на Върховния административен съд, трето отделение.
            Решението е окончателно.
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Панайот Генков

 

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Бисерка Коцева
/п/ Анна Димитрова
/п/ Мариника Чернева
/п/ Мирослав Мирчев


Файлове за сваляне

Изтегли файла DOC
Изтегли файла PDF


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings