Български English Français
Начало » Практика » Решения на ВАС за 2009 г. » Решение на Върховния административен съд №6347/ 15.05.2009 г.

Решение на Върховния административен съд №6347/ 15.05.2009 г.

 

РЕШЕНИЕ

№ 6347
София, 05/15/2009

В ИМЕТО НА НАРОДА

            Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на двадесет и трети април две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПЕНКА ГЕТОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ВАНЯ ПУНЕВА
ЙОВКА ДРАЖЕВА

 
 

при секретар

Десислава Александрова

и с участието

на прокурора

 

изслуша докладваното

от председателя

ПЕНКА ГЕТОВА

 

по адм. дело № 6441/2007.
 


            Производството е по чл. 145 АПК във връзка с чл. 38, ал. 6 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
            Образувано по жалби на Българската академия на науките срещу решения № 9 и 18 от 07.02.2007 г. на Комисията за защита на личните данни като недопустими и неправилни. Изложени са съображения, че решенията са постановени при отпаднал правен интерес за жалбоподателя проф. Т.И.К., допуснати са съществени нарушения на административнопроизводствените правила поради разделяне на производството пред КЗЛД на отделни жалби и произнасяне с отделни решения и при нарушение на ЗЗЛД, тъй като искането се отнася до класифицирана обществена информация.
            Ответната страна - Комисията за защита на личните данни, изразява писмено становище за неоснователност на жалбите.
            Върховният административен съд - ІІІ отделение, приема, че жалбите са подадени от надлежна страна в законоустановения срок и разгледани по същество, са неоснователни предвид следните съображения:
            С обжалваното решение № 9 от 07.02.2007 г. комисията се е произнесла по жалба с вх. № 9 от 10.02.2005 г. на проф. Т.К., като издала задължително предписание на администратора - БАН, в 7-дневен срок да предостави достъп на жалбоподателя за цялата налична информация, съдържаща личните му данни във връзка с проведения конкурс през 2004 г. за член-кореспонденти на БАН по направление "Науки за земята".
            С второто обжалвано решение № 18 от 07.02.2007 г. комисията се е произнесла по жалба № 18 от 13.04.2005 г. на проф. Т.К., като е издала задължително предписание на администратора - БАН, в 7-дневен срок да предостави достъп на жалбоподателя до всички протоколи на общото събрание на академиците, водени на 8 и 9 юли 2004 г. и съдържащи личните му данни във връзка с проведения конкурс за член-кореспонденти на БАН по направление "Науки за земята".
            Видно от доказателствата по административната преписка, и двете решения са взети от комисията в съответствие с указанията в мотивите на решение № 12639 от 15.12.2006 г. по адм. дело № 5064 от 2006 г. на Върховния административен съд - V отделение.
            Обжалваните решения са допустими. Същите са постановени по две жалби на проф. Т.К. с различен предмет. Обстоятелството, че БАН е предоставила исканата информация на самата комисия, не обуславя отпаднал правен интерес за К. Императивната разпоредба на чл. 26, ал. 1 ЗЗЛД задължава администратора лично да предостави достъп до личните данни на физическото лице, което е поискало да упражни това си право. В разглеждания случай БАН като администратор е следвало да ги предостави лично на искателя, а не да ги изпраща на комисията. С това й поведение не е изпълнено задължението по чл. 26, ал. 1 ЗЗЛД и е налице нарушение по чл. 36, ал. 1 от същия закон.
            Обжалваните решения са постановени при пълно спазване на административнопроизводствените правила, в съответствие с указанията на решение № 12639 от 05.12.2006 г. по адм. дело № 5064 от 2006 г. на Върховния административен съд - V отделение, след изпълнена процедура за призоваване на страните. Законосъобразно комисията се е произнесла по всяка жалба с отделно свое решение, тъй като същите имат различен предмет. Доводът в жалбата, че по този начин е допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила, е неоснователен.
            Решенията са постановени и в съответствие с приложимия материален закон - ЗЗЛД. Безспорно е, че БАН притежава качеството "администратор на лични данни" съгласно легалната дефиниция, посочена в чл. 3 от ЗЗЛД. Безспорно е също така, че личните данни на участниците в провежданите конкурси за член-кореспонденти съставляват част от регистър - съгласно определението на § 1, т. 2 от ДР на ЗЗЛД, а именно: структурирана съвкупност, достъпна по определени критерии, централизирана, децентрализирана или разпределена на функционален или географски принцип. А според чл. 1, ал. 4 ЗЗЛД законът се прилага за обработването на лични данни, когато администраторът на лични данни е установен на територията на страната и обработва лични данни във връзка със своята дейност. Заявлението за достъп до лични данни от проф. Т.К. представлява единствената правна възможност за физическото лице да получи достъп до обработваните лични данни от БАН в качеството й на администратор на лични данни. Законосъобразно комисията е приела, че са налице нарушения на правото на проф. К. за достъп до информация относно обработването на неговите лични данни, и в съответствие с чл. 10, ал. 1, т. 5 ЗЗЛД е издала задължителни предписания.
            По изложените съображения Върховният административен съд - ІІІ отделение,
 
РЕШИ:
            ОТХВЪРЛЯ жалбата на Българската академия на науките против решения № 9 и 18 от 17.02.2007 г. на Комисията за защита на личните данни.
            Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението.
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Пенка Гетова

 

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Ваня Пунева
/п/ Йовка Дражева


Файлове за сваляне

Изтегли файла DOC
Изтегли файла PDF


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings