Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2017 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-673/ 27.10.2016 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-673/ 27.10.2016 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-673/2016 г.
гр. София, 14.07.2017 г.
 
Комисията за защита на личните данни в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Веселин Целков на заседание, проведено на 03.05.2017 г., обективирано в протокол № 29, на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа жалба с рег. № Ж-673/ 27.10.2016 г. подадена от Р.Ц.Д.
В Комисията за защита на личните данни е постъпила жалба от Р.Ц.Д., който сочи, че с него се е свързал служител на дружеството „Р.” ЕООД. Жалбоподателят не получил отговор, от къде разполагат с телефонния му номер, а му направили финансово предложение. Настоява да се извърши проверка и да установи, дали администраторът разполага с неговите лични данни.
С писмо изх. № П-8913/29.11.2016 г. на Председателя на КЗЛД, г-н Р.Ц.Д. е уведомен на основание чл. 26 от АПК за образуваното административно производство. Изяснена му е възможността, че може да представи доказателства, удостоверяващи изложените твърдения.
С писмо изх. № П-8911/29.11.2016 г. на Председателя на КЗЛД, г-н Х.Ш., управител на „Р.” ЕООД е уведомен на основание чл. 26 от АПК за образуваното административно производство. Предоставена е възможност да изрази становище и да ангажира относими доказателства.
На 20.12.2016 г. Х.Ш., управител на „Р.” ЕООД се е запознал с постъпилата жалба и административната преписка. Изразил е становище (писмо с рег. № П-9506/ 23.12.2016 г.). Сочи, че дружеството което представлява е регистриран администратор на лични данни, осъществява дейност предимно на пазари извън ЕС и не обработва лични данни на жалбоподателя.
В Комисията за защита на личните данни е постъпило писмо от КЗП, с вх. № П-8699/21.11.2016 г. Повторно изпращат идентична жалба от Р.Ц.Д.
С оглед задължението на административния орган за установяване на предпоставките за допустимост на искането, регламентирано в разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от АПК, както и на основание чл. 38, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, Kомисията се е произнесла с решение от 05.04.2017 г., с което е обявила жалбата за допустима, предвид съображенията за надлежност на страните, компетентност на КЗЛД, наличие на правен интерес на жалбоподателя, спазване на установения в чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД срок. Назначена е проверка и е насрочена е за разглеждане в открито заседание на Комисията на 03.05.2017 г. Страните са редовно уведомени за заседанието.
На 21.04.2017 г. е извършена проверка на администратора. Към момента на извършването й се установи, че личните данни на жалбоподателя Р.Ц.Д. не се съдържат в базата данни на дружеството.
Жалбата е разгледана в открито заседание на КЗЛД, проведено на 03.05.2017 г. Жалбоподателят редовно уведомен не се явява и не се представлява. За ответната страна се явява г-н Х.Ш., управител на „Р.” ЕООД, Г.Х.М. – мениджър „Човешки ресурси” в дружеството. Представляват се и от адвокат П.К. Управителят Х.Ш. декларира пред Комисията, че разбира причината за явяването си пред Комисията, запознат е с всички материали по преписката, с предприетите административно-процесуални действия. Не се нуждае от преводач. Г-жа Г.Х.М. твърди, че жалбоподателят е напълно непознат за дружеството, не е вписан в книгите за посетители. А процесуалният представител - адвокат П.К. сочи, че твърденията в жалбата са неверни и недоказани.
Комисията е сезирана с жалба, съдържаща твърдения за неправомерно обработване на личните данни на жалбоподателя Р.Ц.Д., без изрично съгласие да се използват за целите на директния маркетинг.
„Р.” ЕООД е дружество, чийто предмет на дейност обхваща – предоставяне на услуги на български и чуждестранни граждани и ЮЛ във връзка с програмиране, уеб дизайн, бранд мениджмънд и маркетингови проучвания.
След извършване на проверка от страна на КЗЛД се установи, че лични данни на жалбоподателя не се съдържат в базата данни на дружеството. В хода на административното производство не се установиха факти и обстоятелства, доказващи че личните данни на Р.Ц.Д. се обработват от администратора. Твърденията в жалбата на г-н Р.Ц.Д. са недоказани.
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 във  връзка с чл. 38 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба с рег. № Ж-673/27.10.2016 г. подадена от Р.Ц.Д. като неоснователна по отношение на администратора „Р.” ЕООД.
Настоящото решение може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Веселин Целков /п/

 

Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-673/ 27.10.2016 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings