Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2017 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-401/26.09.2016 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-401/26.09.2016 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-401/2016 г.
гр. София, 14.07.2017 г.
 
Комисията за защита на личните данни в състав: членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Веселин Целков на заседание, проведено на 07.06.2017 г., обективирано в протокол № 34, на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа жалба с рег. № Ж-401/26.09.2016 г. подадена от В.А.А.
В Комисията за защита на личните данни е постъпила жалба от В.А.А., който твърди, че „Р.Б.” ЕАД са предоставили неправомерно личните му данни на „Е.М.” ЕООД. Към жалбата прилага получено от него уведомление от „Р.Б.” ЕАД за извършено прехвърляне на вземания.
С писмо изх. № П-8400/11.11.2016 г. на Председателя на КЗЛД, г-жа Ц.П., представител на „Р.Б.” ЕАД е уведомена на основание чл. 26 от АПК за образуваното административно производство.
С писмо изх. № П-8399/11.11.2016 г. на Председателя на КЗЛД, г-жа Р.М.-Т., управител на „Е.С.” ЕООД е уведомена на основание чл. 26 от АПК за образуваното административно производство. Предоставена е възможност да изрази становище и да ангажира относими доказателства. В отговор от „Е.С.” ЕООД информират, че не разполагат с информация жалбоподателят да е страна (задължено лице) по договор. Не обработват личните му данни.
С писмо изх. № П-8398/11.11.2016 г. на Председателя на КЗЛД, г-н В.А.А. е уведомен на основание чл. 26 от АПК за образуваното административно производство. Информиран е, че може да предостави и други доказателства.
„Р.Б.” ЕАД също изразяват становище. Информират, че след извършена проверка установили, че жалбоподателят е кредитополучател по Договор за банков кредит от 23.04.2008 г. Между „Р.Б.” ЕАД и „Е.М.” ЕООД е сключен договор за продажба и прехвърляне на вземания. Вземането и личните данни на В.А.А. са прехвърлени на „Е.М.” ЕООД. Жалбоподателят се е съгласил „Р.Б.” ЕАД да обработва и предоставя личните му данни на трети лица. Сочат чл. 11.4 от сключения Договор за банков кредит. Считат жалбата за неоснователна. Прилагат относими доказателства.
С жалбоподателят е проведен телефонен разговор, обективиран в протокол № Пр-27/22.02.2017 г. Сочи, че служители на „Е.М.” ЕООД все още го търсят във връзка със задължението му.
С писмо изх. № П-1201/23.02.2017 г. на Председателя на КЗЛД, г-жа Р.М.-Т., управител на „Е.М.” ЕООД е уведомена на основание чл. 26 от АПК за образуваното административно производство. Предоставена е възможност да изрази становище и да ангажира относими доказателства.
В КЗЛД е постъпило становище от „Е.М.” ЕООД. Сочат, че вземането и личните данни на жалбоподателя са предоставени на дружеството на основание сключен договор за банков кредит. Жалбоподателят е предоставил съгласието си за това обработване на личните му данни. „Е.М.” ЕООД са го уведомили за извършеното прехвърляне на вземането. Считат жалбата за неоснователна. Прилагат относими доказателства.
С оглед задължението на административния орган за установяване на предпоставките за допустимост на искането, регламентирано в разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от АПК, както и на основание чл. 38, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, Комисията се е произнесла с решение от 25.04.2017 г., с което е обявила жалба Ж-401/26.09.2016 г. за допустима, предвид съображенията за надлежност на страните, компетентност на КЗЛД, наличие на правен интерес на жалбоподателя, спазване на установения в чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД срок. Насрочена е за разглеждане на 17.05.2017 г. Като страни в административния процес са конституирани жалбоподателят В.А.А., а ответни страни – „Р.Б.” ЕАД и „Е.М.” ЕООД. Поради служебна ангажираност на Комисията, жалбата е пренасрочена за разглеждане на 07.06.2017 г. Страните са редовно уведомени за заседанието.
На проведеното открито заседание на Комисията за защита на личните данни, жалбоподателят и „Е.М.” ЕООД редовно уведомени не се явяват, не се представляват. За „Р.Б.” ЕАД се явява юрисконсулт М.Х. Твърди, че личните данни на жалбоподателя са обработвани законосъобразно, на основание чл. 4, ал, 1, т. 2 от ЗЗЛД. В.А.А. се е съгласил с клаузата от индивидуалния договор, касаеща съгласието му за предоставяне на личните данни на трети лица. Предоставя извлечение от Приложение № 1 към договора за цесия, от което е видно, че вземането е прехвърлено по договор за цесия. Моли Комисията да остави жалбата без уважение, като неоснователна.
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба съдържаща твърдения за неправомерно предоставяне на личните данни на жалбоподателя В.А.А. от страна на „Р.Б.” ЕАД на „Е.М.” ЕООД. Жалбоподателят е сключил договор за банков кредит от 23.04.2008 г. Отпуснатите средства са били изцяло усвоени от кредитополучателя. В.А.А. се е съгласил с чл. 11.4 от Договора и е предоставил съгласие личните му данни да бъдат предоставени на трети лица, с цел събиране на вземания.
Между администраторите „Р.Б.” ЕАД и „Е.М.” ЕООД е сключен Рамков договор за продажба и прехвърляне на вземания от 03.01.2011 г. На основание сключения договор банката придобива качеството - цедент, а колекторската форма – цесионер. Вземането и личните данни на г-н В.А.А. са прехвърлени на „Е.М.” ЕООД на 10.08.2016 г. Администраторът „Р.Б.” ЕАД е получил съгласието на жалбоподателя за предоставянето на личните му данни на трети лица, с цел събиране на вземания.
Приобретателят „Е.М.” ЕООД е уведомил В.А.А. за извършеното прехвърляне на вземането. С него е предоставена и задължителната информация по чл. 20, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗЗЛД. Писмото е получено лично от жалбоподателя. Администраторът „Р.Б.” ЕАД е разполагал с изричното съгласие на жалбоподателя за обработване на личните му данни и предоставянето им  на друг администратор. Дружеството „Е.М.” ЕООД е изпълнило задължението си за уведомяване на физическото лице по чл. 20 от ЗЗЛД.
Обработването на личните данни на В.А.А. е законосъобразно на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЗЛД.
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 във  връзка с чл. 38 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба с рег. № Ж-401/26.09.2016 г. подадена от В.А.А. като неоснователна по отношение на администраторите „Р.Б.” ЕАД и „Е.М.” ЕООД.
Настоящото решение може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
 
ЧЛЕНОВЕ:
  Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Веселин Целков /п/

Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-401/26.09.2016 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings