Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2017 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-554/10.10.2016 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-554/10.10.2016 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-554/2016 г.
гр. София, 11.07.2017 г.
 
Комисията за защита на личните данни в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов и Цветелин Софрониев на заседание, проведено на 22.03.2017 г., обективирано в протокол № 23, на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа жалба с рег. № Ж-554/10.10.2016 г. подадена от М.П.П.
В Комисията за защита на личните данни е постъпила жалба от М.П.П., която твърди, че дружеството „Х.Е.” ЕООД неправомерно са обработвали личните й данни. На 22.08.2016 г. Ф.Т.Ч. е уведомен, че с разпореждане на Арбитражен съд при СНЦ „Правна помощ и медиация” е образувано арбитражно дело във връзка с комисионно възнаграждение за покупко-продажба на недвижим имот в гр. София, *****. Покупко-продажбата на имота е осъществена с Нотариален акт № ***** на нотариус Р.Д., с район на действие СРС. Купувач на имота е жалбоподателката М.П.П. Като приложение към исковата молба до АС-София при сдружение „Правна помощ и медиация” е приложен нотариалният акт за покупко-продажба на недвижимия имот, който съдържа личните данни на жалбоподателката. Счита, че след като не е била страна по договора сключен между „Х.Е.” ЕООД и Ф.Т.Ч. няма основание дружеството да разполага с нотариалния акт и да обработва личните й данни. Моли Комисията да образува производство и да разгледа жалбата. Приложени са и относими доказателства.
С писмо изх. № П-7942/28.10.2016 г. на Председателя на КЗЛД, г-н И.К., управител на „Х.Е.” ЕООД е уведомен на основание чл. 26 от АПК за образуваното административно производство. Предоставена е възможност да изрази становище и да представи относими доказателства.
С писмо изх. № П-7943/28.10.2016 г. на Председателя на КЗЛД, г-жа М.П.П. е уведомена на основание чл. 26 от АПК за образуваното административно производство. Изяснена е възможността, че може да представи и други доказателства.
В Комисията за защита на личните данни е постъпило писмо, с рег. № П-8069/ 01.11.2016 г. от жалбоподателката М.П.П. Декларира, че няма сключен граждански брак с Ф.Т.Ч.
На 17.11.2016 г. в сградата на КЗЛД на адвокат Т.Ж., пълномощник на „Х.Е.” ЕООД е оказан достъп до административната преписка. След запознаване с жалбата дружеството „Х.Е.” ЕООД, чрез пълномощника си изразява становище за цялостна неоснователност на предявената жалба и за недоказаност на твърдения, по съображения подробно описани в жалбата.
Пълномощник на СНЦ „Правна помощ и медиация” се е запознал с административната преписка. Изисканите копия са изпратени на електронна поща.
С оглед задължението на административния орган за установяване на предпоставките за допустимост на искането, регламентирано в разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от АПК, както и на основание чл. 38, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, Kомисията се е произнесла с решение от 22.02.2017 г., с което е обявила жалбата за допустима, предвид съображенията за надлежност на страните, компетентност на КЗЛД, наличие на правен интерес на жалбоподателя, спазване на установения в чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД срок. Насрочена е за разглеждане на открито заседание на Комисията на 22.03.2017 г. Страните са редовно уведомени за заседанието. Възложено е извършването на проверка на :Х.Е.” ЕООД за установяване на предпоставки за регистрация на основание чл. 17 от ЗЗЛД.
В Комисията за защита на личните данни е постъпило становище от СНЦ „Правна помощ и медиация”, заведено с рег. № П-1801/20.03.2017 г. Информират, че предмет на дейност на сдружението е организиране и провеждане на арбитражни производства на основание чл. 19 ГПК и по реда на ЗМТА. Лични данни на жалбоподателката се съдържат в исковата молба по арбитражно дело № ****. Обработват личните й данни във връзка с образувано арбитражно дело. Сдружението е регистриран администратор на лични данни. Личните данни са обработвани законосъобразно от сдружението и то само за целите на арбитражното производство. Към становището прилагат и относими доказателства.
На проведеното открито заседание на Комисията за защита на личните данни, страните редовно уведомени не се явяват и не се представляват.  
Жалбата съдържа твърдения за неправомерно получаване на нотариален акт на жалбоподателката, съдържащ нейни лични данни. Сочи, че дружеството „Х.Е.” ЕООД неоснователно е обработвало личните й данни. Дружеството се е снабдило с нотариален акт за имот на жалбоподателката, получен от Имотния регистър. Необходимост за това се е породила, по повод образувано дело пред Арбитражен съд към „СНЦ „Правна помощ и медиация”. Същият имот е показван от представител на брокера на г-н Ф.Т.Ч., за който се твърди, че живее на семейни начала с М.П.П. Представен е протокол за оглед, подписан от страните и съдържащ арбитражна клауза. Арбитражният съд е препратил получената искова молба ведно с приложенията на Ф.Т.Ч. за отговор.
Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) имотният регистър е публичен. На основание чл. 4, ал. 1 от Правилник за вписванията всички актове, с които се прехвърля право на собственост се вписват. Основната цел на вписването в Имотния регистър е да се даде гласност на подлежащите за вписване актове. Всеки може да поиска справки по вписванията, отбелязванията, заличаванията от съдържанието на всички книги. С получаването на нотариалния акт и обработването му от администраторите на лични данни –„Х.Е.” ЕООД и СНЦ „Правна помощ и медиация” не са извършили нарушение на ЗЗЛД.
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 във  връзка с чл. 38 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба с рег. № Ж-554/10.10.2016 г. подадена от М.П.П. като неоснователна по отношение на администраторите на лични данни „Х.Е.” ЕООД и СНЦ „Правна помощ и медиация”.
 Настоящото решение може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цветелин Софрониев /п/
Веселин Целков /п/

 

Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-554/10.10.2016 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings