Български English Français
Начало » Практика » Решения на ВАС за 2009 г. » Решение на Върховния административен съд №6339/ 15.05.2009 г.

Решение на Върховния административен съд №6339/ 15.05.2009 г.

 

РЕШЕНИЕ

№ 6339
София, 05/15/2009

В ИМЕТО НА НАРОДА

            Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на двадесет и втори април две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПЕНКА ГЕТОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ТАНЯ КУЦАРОВА
ТОДОР ПЕТКОВ

 
 

при секретар

Мариана Калчева

и с участието

на прокурора

 

изслуша докладваното

от съдията

ТОДОР ПЕТКОВ

 

по адм. дело № 14365/2008.
 


            Съдебното производство по чл. 38, ал. 6 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ вр. чл. 145, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ е образувано по жалба, подадена от „Ю.И.Ф.Д.Б.” АД, представлявано от изпълнителните директори А.Х. и А.В.Я., чрез пълномощника им юрисконсулт П.Н. срещу решение № 52/17.09.2008 г. на Комисията за защита на личните данни. В жалбата се поддържа, че оспореното решение е неправилно, като постановено в противоречие с материалноправни разпоредби и целта на закона.
            Ответната страна не изразява становище по подадената жалба.
            Заинтересованото лице И.Ж.А. моли съда, да отхвърли като неоснователна подадена жалба.
            Върховният административен съд, Трето отделение намира, че жалбата е подадена от легитимирано лице в законоустановения срок, поради което е допустима, а разгледана по същество - неоснователна, поради следното:
            Обжалваното решение № 52/17.09.2008 г. на Комисията за защита на личните данни е постановено по жалба вх. № Ж-52/21.07.2008 г., подадена от И.Ж.А. във връзка с изхвърлянето на достъпно за останалите клиенти на банката място, на фотокопия на лични карти, в клон „Бизнес парк” – София на „Ю.И.Ф.Д.Б.”  АД, в противоречие със законовите изисквания обработката на лични данни на физически лица /в това число унищожаването на документи с такива данни/, да се извършва при наличието на подходящи мерки за тяхната защита. От административния орган е направен обоснован извод, че видно от писмо изх.№ 1200-1573/18.08.2008 г., банката не оспорва обстоятелството, че И.А. е неин клиент и че са били допуснати описаните в жалбата му нарушения, но твърди, че понастоящем причините за тях са отстранени с инсталиране на машина за унищожаване на документи в непосредствена близост до копирната машина в банковия клон. Във връзка с оплакванията на жалбоподателя в настоящото производство, следва да се има предвид, че текстът на изпратеното от „Ю.И.Ф.Д.Б.”  АД, писмо до КЗЛД, несъмнено налага направените от административния орган изводи в горепосочения смисъл.
            Разглеждането на жалба вх.№ Ж-52/21.07.2008 г., подадена от И.А. е насрочено в открито заседание на 17.09.2008 г., за което страните са редовно уведомени, видно от приложените по делото писма изх.№№ 2377 и 2378/25.07.2008 г. и от административния орган са изложени подробни фактически и правни съображения за постановяване на решението, които кореспондират изцяло с данните по приложените в административната преписка документи. Предвид изложеното съдът приема, че при издаване на оспорения акт не са допуснати съществени нарушения на процесуални правила.
            С оглед безпротиворечивите твърдения на участниците в административното производство и приложените в преписката документи, от КЗЛД е направен обоснован извод, че от „Ю.И.Ф.Д.Б.”  АД са допуснати нарушения при унищожаване на копия на лични карти на физически лица. В тази връзка е съобразено легалното определение по § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД на понятието "обработване на лични данни", включващо и унищожаване на документи, обективиращи лични данни. Обоснован и правилен е направеният краен извод, че след като обработката е осъществявана в противоречие с изискванията да бъдат предприети необходимите технически и организационни мерки за защита на данните на клиентите на банката, администраторът на лични данни не е изпълнил задължението си по чл. 23, ал. 1 ЗЗЛД и съобразно правомощията на комисията по 38, ал. 2 от същия закон, следва да следва да му бъде наложено административно наказание. Предвид изложеното съдът приема, че не се установява противоречие на оспорения акт и с приложимите материалноправни разпоредби или целта на закона. Поради това жалбата срещу него следва да бъде отхвърлена, като неоснователна.
            Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2, предложение последно АПК, Върховният административен съд, Трето отделение
 
РЕШИ:
            ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ю.И.Ф.Д.Б.”  АД, представлявано от изпълнителните директори А.Х. и А.В.Я., срещу решение № 52/17.09.2008 г. на Комисията за защита на личните данни.
            Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Пенка Гетова

 

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Таня Куцарова
/п/ Тодор Петков


Файлове за сваляне

Изтегли файла DOC
Изтегли файла PDF


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings