Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2017 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-699/04.11.2016 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-699/04.11.2016 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-699/2016 г.
София, 28.06.2017 г.
 
Комисията за защита на личните данни („Комисията”) в състав: членове – Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Веселин Целков, на редовно заседание, проведено на 07.06.2017 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа по редовност жалба с рег. № Ж-699/04.11.2016 г., подадена по електронен път от А.И. срещу „Т.Б.” ЕАД.
Жалбоподателят сезира Комисията за злоупотреба с лични данни от страна на управителя на магазин на „Т.Б.” ЕАД, който се намира в гр. ****. Твърди, че са предоставени личните му данни на непозната жена, която впоследствие му е звъняла няколко пъти. В деня преди подаване на жалбата са му звъняли и от банката, в която получава превод на заплатата си, за да го попитат дали е кандидатствал за кредит.
Господин А.И. е притеснен от това, че личните му данни са в ръцете на непознати за него хора и моли за съдействие оправомощените институции.
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), при сезирането ѝ Комисията разглежда жалби срещу актове и действия на администратори на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по закона.
В чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушение на правата им по ЗЗЛД, а именно: данни за искателя – имена, адрес, телефон за връзка, електронен адрес (при наличие); естество на искането; друга информация или документи, когато това е предвидено в закон или този правилник; дата и подпис.
Жалбата, подадена от господин А.И., не е подписана съгласно изискването на чл. 30, ал. 1, т. 4 от ПДКЗЛДНА, във връзка с което е изпратено писмо с изх. № П-2343/05.04.2017 г., с което е предоставена възможност на жалбоподателя в тридневен срок от получаването му да отстрани нередовността в жалбата, като я подпише надлежно със собственоръчен или електронен подпис и я депозира в Комисията за защита на личните данни по пощата с писмо, по факс или по електронен път. В рамките на предоставения законоустановен срок, а и към настоящия момент, господин А.И. не е отстранил нередовността, поради което жалбата се явява нередовна.
Комисията за защита на личните данни като взе предвид фактите и обстоятелствата, изнесени в настоящето административно производство и на основание чл. 30, ал. 1 от АПК, във връзка чл. 30, ал. 1 от ПДКЗЛДНА,
РЕШИ:
Оставя без разглеждане жалба с рег. № Ж-699/04.11.2016 г., подадена от А.И. срещу „Т.Б.” ЕАД, като нередовна и прекратява образуваното по нея административно производство.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Административен съд София – град.
ЧЛЕНОВЕ:
  Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Веселин Целков /п/

Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-699/04.11.2016 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings