Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2017 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-340/10.08.2016 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-340/10.08.2016 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-340/2016 г.
София, 28.06.2017 г.
  
Комисията за защита на личните данни („Комисията”) в състав: Председател – Венцислав Караджов и членове – Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Веселин Целков, на редовно заседание, проведено на 03.05.2017 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа по основателност жалба с рег. № Ж-340/10.08.2016 г., подадена от С.Г.Б., чрез адвокат К.Г.К., срещу „П.Ф.Б.” ООД.
Жалбоподателката сезира Комисията, че през 2015 г. е подписала два договора за кредит с ответното дружество, по които кредитодателят твърди, че му дължи суми.
На 02.08.2016 г. влязла във входа, в който живее, и видяла залепена на пощенската си кутия бланка на ответното дружество, върху която са били написани трите ѝ имена, личният ѝ телефон и сума с много удивителни след нея. Тя се свързала с лице от „П.Ф.Б.” ООД, която потвърдила, че бележката е залепена от нея, каквато е тяхната практика. 
С.Г.Б. счита, че така изнесените ѝ лични данни пред неограничен брой лица представлява грубо нарушение на конституционните ѝ права и Закона за защита на личните данни. Моли да бъде образувано административнонаказателно производство като бъде наложено максимално наказание на ответното дружество с цел превенция от подобни незаконосъобразни практики.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства и изясняване на действителните факти от значение за случая, от ответните дружества е изискано да представят писмени становища и относими към случая доказателства.
От „П.Ф.Б.” ООД изразяват становище чрез пълномощника си И.К. (писмо с рег. № С-857/04.11.16 г.). Сочи, че дружеството няма практика за залепване на бележки и няма отношение към залепването на бележка на пощенската кутия на жалбоподателката. Твърди, че от жалбата не може да се установи кой, кога и как е залепил бележката, като наличието на лого на „П.Ф.Б.” ООД не следва да ангажира административнонаказателна отговорност за дружеството. Отбелязва, че подобно действие на обработване на лични данни, чрез разлепване на бележки, може да бъде предприето и от трети недобросъвестни лица в ущърб на дружеството.
При извършената служебна проверка в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, поддържан от Комисията, е установено, че дружеството е изпълнило задължението си по чл. 17, ал. 1 от ЗЗЛД и е регистрирано като администратор на лични данни с идент. № 381617.
На проведено на 12.04.2017 г. заседание на Комисията жалбата е приета за процесуално допустима и като страни в административното производство са конституирани: жалбоподател – С.Г.Б. и ответна страна – „П.Ф.Б.” ООД, в качеството му на администратори на лични данни. Страните са редовно уведомени за насроченото за 03.05.2017 г. заседание на Комисията за разглеждане на жалбата по същество.
 С оглед изясняване на случая от фактическа и правна страна, на жалбоподателката са допуснати за изслушване в открито заседание двама свидетели при режим на довеждане.
При така установената фактическа обстановка Комисията разгледа жалбата по същество, като приема жалбата за неоснователна въз основа на следните правни изводи:
Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) урежда защитата на правата на физическите лица при обработване на личните им данни. Целта на закона е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Съгласно легалната дефиниция дадена в чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическото лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Видно от представеното към жалбата копие на залепената бележка е, че на нея са изписани: двете имена на жалбоподателката, нейният адрес и дължима сума, които безспорно са лични данни съгласно цитираната разпоредба.
По смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, в т.ч. и разпространението им е действие по обработване и като такова следва да се осъществява съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни, при наличие на предпоставките на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД или чл. 4, ал. 2 от ЗЗЛД и при спазване на принципите посочени в чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД.
Безспорно се установи в производството, че между жалбоподателката и ответното дружество има сключени два договора за кредит с № **** и № *****, по които са дължими суми.
Съгласно приложените договори за потребителски кредит „П.Ф.Б.” ООД обработва законосъобразно лични данни на С.Г.Б. на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД – с изричното ѝ писмено съгласие и чл. 4, ал. 1, т. 3 от ЗЗЛД – обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договори, по които жалбоподателката е страна.
Същевременно, твърдяното разлепване на бележка с нейни лични данни на общодостъпно място представлява разпространяването им пред неограничен кръг трети  лица (по смисъла на § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД), което е нарушение на принципа посочен в чл. 2, ал. 2, т. 2 от ЗЗЛД, че личните данни трябва да се събират за конкретни, точно определени и законни цели и не трябва да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
В открито заседание на Комисията процесуалният представител на ответното дружество потвърди, че дружеството няма практика да залепва бележки с лични данни на длъжници и има изрична инструкция към кредитните консултанти в този смисъл.
От събраните в производството доказателства не може да се установи, че бележката е залепена именно от кредитен консултант на ответното дружество „П.Ф.Б.” ООД. В откритото заседание за разглеждане на жалбата не присъства редовно уведомената жалбоподателка или неин процесуален представител, включително и допуснатите двама свидетели, които да установят факта на разлепване на бележката, с оглед на което твърдяното неправомерно обработване на лични данни на жалбоподателката от страна на ответната страна остава недоказано.
Комисията за защита на личните данни като взе предвид фактите и обстоятелствата, изнесени в настоящето административно производство, и на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЗЛД  
РЕШИ:
Оставя без уважение, като неоснователна, жалба рег. № Ж-340/10.08.2016 г., подадена от С.Г.Б. срещу „П.Ф.Б.” ООД.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Административен съд София – град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-340/10.08.2016 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings