Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2017 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-177/03.04.2017 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-177/03.04.2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-177/2017 г.
София, 28.06.2017 г.
  
Комисия за защита на личните данни („Комисията”) в състав: Председател – Венцислав Караджов и членове – Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Мария Матева, на редовно заседание, проведено на 25.04.2017 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа по допустимост жалба с рег. № Ж-177/03.04.2017 г., подадена от Д.Д.М.А. срещу “Б.М.Б.” ЕАД.
В посочената по-горе жалба, жалбоподателката уведомява, че има договорни отношения с „Б.М.Б.” за услугите интернет и телевизия. При сключване на договора, изрично е попитала дали ще има канала „Fine Living” със субтитри. Първите няколко месеца каналът е бил предоставен, но след това е бил спрян без предупреждение, с обяснението, че е бил получаван по погрешка.
На 01.04.2017 г., при заплащане на месечната си такса за услугата, която възлиза на 24.99 лв., госпожа Д.Д.М.А. разбрала, че без нейно съгласие е добавена пакетна услуга „Мтел Спорт” за 1.99 лв. без ДДС.
Жалбоподателката пита ответната страна, кога и къде е подписала за тази услуга и може ли да ѝ бъде показано в договора. Изразява категорично, че не желае услугата „Мтел Спорт” и моли да бъде премахната от доставяния ѝ пакет, като сезира по случая Омбудсмана на Република България, Комисия за защита на личните данни и Комисия за защита на потребителите, относно нелоялността на „Б.М.Б.” към клиентите си.
В хода на започналото производство е постъпил отговор от „М.” ЕАД (рег. № С-257/24.04.2017 г.), адресиран до жалбоподателката с копие до Комисията, в което дружеството информира, че на 12.04.2017 г. е вписано в Търговския регистър вливане на „Б.М.Б.” ЕАД в „М.” ЕАД. Дружеството-правоприемник твърди, че цените и условията за ползване са напълно прозрачни и са включени в индивидуалните договори. Обръща внимание, че каналът „Fine Living” не е включен в приложения списък с телевизионни програми към договора.
Относно пакета канали „Мтел Спорт”, дружеството информира, че е бил излъчван безплатно до 31.03.2017 г. След тази дата услугата е активна само след заплащане на абонамент. В конкретния случай, на 01.04.2017 г., достъпът до пакета канали е бил заплатен. Тъй като от „М.” ЕАД са разбрали нежеланието за достъп до тази услуга, на 07.04.2017 г. е бил деактивиран и сумата платена за него е отразена като частично предплащане на абонамента за ползваните услуги за месец май. 
В чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушение на правата им по ЗЗЛД.
Жалбата на Д.Д.М.А. не е съобразена с изискванията за редовност, тъй като е подадена чрез електронна поща без да е подписана с електронен подпис (съгласно чл. 30, ал. 1, т. 4 от ПДКЗЛДНА).
Законът за защита на личните данни урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни. „Лични данни” по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона са „всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.” Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 38 от ЗЗЛД, при сезирането ѝ Комисията разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон.
С жалбата Комисията е сезирана с въпроси, касаещи твърдяно неспазване на договорни задължения между госпожа Д.Д.М.А. и „Б.М.Б.” по договор за предоставяне на услугите интернет и телевизия. Този договор представлява „потребителски” по смисъла на Закон за защита на потребителите и като такъв, споровете по него са от компетентността на Комисия за защита на потребителите. В жалбата не се търси защита на нарушени права по ЗЗЛД. Следователно, засегнатите въпроси са извън предмета на Закон за защита на личните данни, респективно произнасянето по тях е извън компетентността на Комисия за защита на личните данни, поради което жалбата се явява и недопустима.
С оглед изложеното, на основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК във връзка с чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Оставя без разглеждане жалба с рег. № Ж-177/03.04.2017 г., подадена от Д.Д.М.А. срещу “Б.М.Б.” ЕАД, като нередовна и недопустима, и прекратява образуваното по нея административно производство.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Административен съд София – град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-177/03.04.2017 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings