Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2017 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-157/14.04.2016 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-157/14.04.2016 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-157/2016 г.
София, 28.06.2017 г.
  
Комисията за защита на личните данни („Комисията”/„KЗЛД”) в състав: Председател – Венцислав Караджов и членове – Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Веселин Целков, на редовно заседание, проведено на 25.05.2017 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа по основателност жалба с рег. № Ж-157/14.04.2016 г., потвърдена с писмо с рег. № П-4981/25.07.2016 г., подадена от Г.Н.П. срещу „М.” ЕАД и „Ф.П.К.” ООД.
Комисията е сезирана от жалбоподателката с твърдение, че е намерила захвърлена на улицата, пред входа на жилищната ѝ кооперация, извънсъдебна покана от „Ф.П.К.” ООД във връзка със събиране на нейно задължение към „М.” ЕАД.
Г.Н.П. твърди, че не дължи никакви суми на „М.” ЕАД, с което дружество е прекратила договорни отношения преди 8 години и че е заплатила всички фактурирани суми. Заявява, че ако от „М.” ЕАД са продължили да ѝ начисляват незаконно задължения след прекратяване на договора прави възражение за изтекла погасителна давност.
Жалбоподателката възразява срещу използването на личните ѝ данни от страна на „Ф.П.К.” ООД без да бъде уведомена за това, въпреки договора на дружеството с „М.” ЕАД и качеството му на „администратор на лични данни”.
Към жалбата е приложена извънсъдебната покана № ****.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства и изясняване на действителните факти от значение за случая, от ответните дружества е изискано да представят писмени становища и относими към случая доказателства.
От „М.” ЕАД изразяват становище по жалбата. Твърдят, че жалбоподателката е неизряден платец по договор с „М.”. Посочват, че съгласно договора госпожа Г.Н.П. е дала своето изрично съгласие личните ѝ данни да бъдат съхранявани и обработвани, както и да бъдат предоставяни на трети лица с цел събиране на вземания по договора. Същото се съдържа и в разпоредби на Общите условия, за които жалбоподателката е декларирала, че е запозната и е получила екземпляр.
Представителят на „М.” ЕАД отбелязва, че дружеството има действащ договор с „Ф.П.К.”, по силата на който на Агенцията е възложено да събира от името и за сметка на „М.” неизплатени суми от абонати.
Към становището са приложени: договор № *** от 07.10.2009 г. с приложение № 1 към него; справка от информационно-счетоводна система, удостоверяваща, че задълженията на Г.Н.П. не са погасени към дата 21.11.2016 г.; извлечение от Общите условия на „М.” ЕАД; Договор на „М.” ЕАД с „Ф.П.К.” ООД.
От „Ф.П.К.” ООД ангажират становище по жалбата. Сочат, че по силата на сключен договор между „М.” ЕАД и „Ф.П.К.” ООД за извънсъдебно събиране на неизплатени суми от абонати, пълномощникът действа от името и за сметка на доверителя в качеството на „обработващ данните” по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и на това основание „Ф.П.К.” ООД обработва личните данни на жалбоподателката. Твърдят, че при предоставяне на списък на потребители с просрочени задължения на „М.” ЕАД последният декларира, че е получил съгласието им по Закона за защита на личните данни техните лични данни да бъдат обработвани от него като администратор на лични данни или от упълномощен от него обработващ лични данни с цел събиране на вземанията. От „Ф.П.К.” ООД потвърждават, че на Г.Н.П. е изпратено писмо-покана за заплащане на задължението, в което дружеството се е легитимирало пред жалбоподателката с посочване на всички данни, които идентифицират администратора и неговия представител и е посочило целите на обработването.
Процесуалният представител счита, че като клиент на „М.” ЕАД жалбоподателката е уведомена с Общите условия, че дружеството може да събира, обработва и предоставя лични данни за целите на събиране на неизплатени вземания.
Прилагат към становището договор за възлагане за събиране на вземания между „М.” ЕАД и „Ф.П.К.” ООД.
При извършената служебна проверка в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, поддържан от Комисията, се установи, че дружествата са изпълнили задължението си по чл. 17, ал. 1 от ЗЗЛД, и са регистрирани като администратори на лични данни с идент. № 50151 („М.” ЕАД) и № 316676 („Ф.П.К.” ООД).
На проведено на 25.04.2017 г. заседание на Комисията жалбата е приета за процесуално допустима и като страни в административното производство са конституирани: жалбоподател – Г.Н.П. и ответна страна – „М.” ЕАД и „Ф.П.К.” ООД, в качеството на администратори на лични данни. Страните са редовно уведомени за насроченото за 25.05.2017 г. заседание на Комисията за разглеждане на жалбата по същество. С оглед изясняване на случая от фактическа и правна страна, от ответните дружества са изискани доказателства за задълженията на жалбоподателката към „М.” ЕАД, по повод на които са предоставени нейни лични данни.
 В отговор на искането от „М.” ЕАД представят изисканите документи – два броя фактури с № ***. и № ****,  както и сметка за неустойка № *****.
При така установената фактическа обстановка Комисията разгледа жалбата по същество, като приема жалбата за неоснователна въз основа на следните правни изводи:
Законът за защита на личните данни урежда защитата на правата на физическите лица при обработване на личните им данни. Целта на закона е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Съгласно легалната дефиниция, дадена в чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическото лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. В приложената към жалбата извънсъдебна покана за изпълнение се съдържат трите имена и адреса на жалбоподателката, които безспорно имат качеството на лични данни по смисъла на цитираната разпоредба.
В чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД са разписани условията, при наличието, на които е допустимо обработването на лични данни на физическите лица. Законодателят е възприел, че обработването на лични данни на физически лица, следва да се извършва при наличието на поне едно от тези условия, наличието на което е предпоставка за законосъобразност на обработването. „М.” ЕАД обработва лични данни на жалбоподателката въз основа на дадено изрично съгласие от Г.Н.П. – т. 4.5 от Договор № П0034489. В същата точка е дадено съгласие и за предоставяне на личните данни на трети лица с цел събиране на вземания, дължими по договора. За да е налице законосъобразно обработване на лични данни, същото следва да се извършва и при стриктно спазване на принципите за тяхното обработване визирани в чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД.
По смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни „предоставянето” на личните данни от „М.” ЕАД на „Ф.П.К.” ООД е действие по обработването им и следва да се извършва в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
Съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗЗЛД, администраторът на лични данни може да обработва данните сам или чрез възлагане на обработващ данните. Отношенията между администратора и обработващия лични данни се уреждат с нормативен акт, писмен договор или с друг акт на администратора, в който се определя обемът на задълженията, възложени от администратора на обработващия данните. По отношение на обработването на лични данни на жалбоподателката, от изложената информация по настоящия казус следва, че „М.“ ЕАД имат качеството на администратор на лични данни, а „Ф.П.К.“ ООД – на обработващ лични данни. Видно от представения Договор от 19.06.2014 г., сключен между „М.“ ЕАД, в качеството му на администратор на лични данни и „Ф.П.К.“ ООД, в качеството му на обработващ лични данни, обемът на задълженията, възложени от администратора на обработващия, е точно определен. В т. 1 от Договора е определена целта, за която ще бъдат обработвани данните от страна на обработващия лични данни, а именно да организира с всички позволени от закона средства събирането на неизплатени в срок суми от неизрядни длъжници на администратора – „М.“ ЕАД, съгласно предоставен от последния пакет със случаи на просрочени задължения при условия и в срокове определени в договора. Видно от събраните в административното производство доказателства, „Ф.П.К.“ ООД обработва лични данни на жалбоподателката за целите посочени в Договора, а именно, за събиране на задължения на госпожа Г.Н.П. към „М.“ ЕАД по фактури с № *** и № ****,  както и сметка за неустойка № *****. Предоставените лични данни са в обем и вид, съответстващ на целите, за които са обработени.
По отношение на изложените в жалбата аргументи в посока оспорване на вземането, както и позоваването на изтекъл давностен срок, Комисията приема, че тези въпроси са от гражданскоправно естество и не са от нейната компетентност. Следва да се има предвид, че позоваването на погасителна давност е средство за защита на длъжника и то се прави само като възражение по предявен от кредитора иск или образувано изпълнително дело. При направено възражение за изтекла погасителна давност се погасява само правото на кредитора да получи съдебна защита на претенцията си, съответно да предприеме принудително изпълнение, но не се погасява самото задължение, т.е. самото задължение продължава да съществува и възлагането му за събиране, с предоставяне на лични данни на жалбоподателката, е законосъобразно при съобразяване на другите изисквания, които бяха разгледани по-горе.
Комисията за защита на личните данни като взе предвид фактите и обстоятелствата, изнесени в настоящето административно производство, и на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЗЛД,  
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба с рег. № Ж-157/14.04.2016 г., подадена от Г.Н.П. срещу „М.” ЕАД и „Ф.П.К.” ООД, като неоснователна.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Административен съд София – град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-157/14.04.2016 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings