Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2017 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-131/14.03.2017 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-131/14.03.2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-131/2017 г.
София, 28.06.2017 г.
 
Комисията за защита на личните данни („Комисията”) в състав: членове – Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Веселин Целков, на редовно заседание, проведено на 07.06.2017 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа по редовност жалба с рег. № Ж-131/14.03.2017 г., подадена по електронен път от Д.Д.М.А. срещу „Б.А.К.Б.” АД.
Жалбоподателката информира, че на 13.03.2017 г. е кандидатствала за кредит към „Б.А.К.Б.” АД. Преди да бъде взето решение за отпускане на кредита от банката са ксерокопирали личната ѝ карта и са ѝ задали множество въпроси за личния ѝ статус – работа, доходи, адрес, семейно положение, образование и т.н. Госпожа Д.Д.М.А. твърди, че е подписала няколко документа, свързани с въпросния кредит, а именно каква би била месечната вноска, ако бъде одобрена. Оказало се, че не е одобрена, но подписаната документация не е била върната. Не е получила дори и копие на документите, макар да е положила подписа си.
Жалбоподателката пита, кое ѝ гарантира, че това няма да е кражба на лични данни и няма да тече кредит на нейно име някъде.
В отговор на жалбата госпожа Д.Д.М.А. очаква връщане на оригинално подписаните документи, както и официално уведомление от „Б.А.К.Б.” АД, че с личните ѝ данни няма да се злоупотреби.
В хода на започналото производство е постъпил отговор от ответното дружество до жалбоподателката, с копие до Комисията, заведено с рег. № С-200/28.03.2017 г. Информират, че е извършена проверка по случая, при която е установено, че служителят, който е обслужвал жалбоподателката, е действал съобразно действащото банково законодателство и вътрешните правила на банката, а именно: изискал е документ за самоличност за идентифициране на лицето, ксерокопирал е личната карта и е извършил други действия. Зададените на жалбоподателката въпроси са част от процедурата за одобряване на стоков кредит и са един от начините за оценка на кредитоспособността.
Представителите на „Б.А.К.Б.” АД уверяват госпожа Д.Д.М.А., че личните ѝ данни се събират, обработват и съхраняват по законосъобразен начин и единствено с цел кандидатстването за стоков кредит. В изпълнение на изискванията на Закона за защита на личните данни надлежно е взето писменото ѝ съгласие за събиране, съхраняване и обработване на личните ѝ данни с цел кандидатстване за кредит. Информират, че са от категориите администратори на лични данни, които имат право и са длъжни да копират документите за самоличност на своите клиенти съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари.
От банката уверяват жалбоподателката, че с личните ѝ данни няма да се извърши злоупотреба и доколкото към този момент кредит не ѝ е предоставен, не се води кредит на нейно име в банката.
В отговор на направеното в жалбата искане, от „Б.А.К.Б.” АД предоставят на госпожа Д.Д.М.А. оригиналите на депозираните от нея документи. 
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), при сезирането ѝ Комисията разглежда жалби срещу актове и действия на администратори на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по закона.
В чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушение на правата им по ЗЗЛД, а именно: данни за искателя – имена, адрес, телефон за връзка, електронен адрес (при наличие); естество на искането; друга информация или документи, когато това е предвидено в закон или този правилник; дата и подпис.
Жалбата, подадена от Д.Д.М.А., не е подписана съгласно изискването на чл. 30, ал. 1, т. 4 от ПДКЗЛДНА, във връзка с което е изпратено писмо с изх. № П-2552/11.04.2017 г., с което е предоставена възможност на жалбоподателката в тридневен срок от получаването му да отстрани нередовността в жалбата, като я подпише надлежно със собственоръчен или електронен подпис и я депозира в Комисията за защита на личните данни по пощата с писмо, по факс или по електронен път. В рамките на предоставения законоустановен срок, а и към настоящия момент, госпожа Д.Д.М.А. не е отстранила нередовността, поради което жалбата се явява нередовна.
Комисията за защита на личните данни като взе предвид фактите и обстоятелствата, изнесени в настоящето административно производство и на основание чл. 30, ал. 1 от АПК, във връзка чл. 30 от ПДКЗЛДНА,
РЕШИ:
Оставя без разглеждане жалба с рег. № Ж-131/14.03.2017 г., подадена от Д.Д.М.А. срещу „Б.А.К.Б.” АД, като нередовна и прекратява образуваното по нея административно производство.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Административен съд София – град.
ЧЛЕНОВЕ:
  Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Веселин Целков /п/
 

 


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-131/14.03.2017 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings