Български English Français
Начало » Практика » Решения на ВАС за 2009 г. » Решение на Върховния административен съд №5170/ 21.04.2009 г

Решение на Върховния административен съд №5170/ 21.04.2009 г

 

РЕШЕНИЕ

№ 5170
София, 04/21/2009

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на дванадесети март две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПЕНКА ГЕТОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ВАНЯ ПУНЕВА
ЕМАНОИЛ МИТЕВ

 
 

при секретар

Десислава Александрова

и с участието

на прокурора

 

изслуша докладваното

от съдията

ЕМАНОИЛ МИТЕВ

 

по адм. дело № 12296/2008.
 


         Производството по чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) е образувано по жалба на Р.Н.Я. от гр. С., против решение № 49 от 23.07.2008 г. на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). В жалбата са изложени съображения, че решението е постановено при неправилно тълкуване на материалния закон и при съществени нарушения на процесуалните правила.
         Комисията за защита на личните ,чрез процесуалния си представител- юрисконсулт - Табакова, оспорва жалбата като неоснователна.
         Върховният административен съд, трето отделение, като прецени данните по делото и доводите на страните намира за установено следното:
         От данните по административната преписка се установява, че Р.Я. е подала жалба вх. № Ж-49/18.06.2008 г. до КЗЛД ,срещу Агенция за вписванията,твърдейки, че личнни й данни незаконосъобразно се обработват от агенцията, във връзка с вписване регистрацията/пререгистрацията на представляваните от Я. дружества в търговския регистър.
         С атакуваното решение КЗЛД- приема, че воденето и съхраняването на данни от Търговския регистър е обработване на лични данни по смисъла на §1,т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни/ЗЗЛД/, което обработване е правомощие на Агенцията по вписванията, съгласно чл. 3,ал.1 от Закона за търговския регистър/ЗТР/; каккто и,че правомощията на Агенцията,по отношение поддържането на търговския регистър, са уредени със закон прогласяващ публичността на търговския регистър- свободен и неограничен достъп на всекиго. Сочи се още, че законът задължава всеки търговец да заяви подлежащите на вписване обстоятелства; вписването, заличаването и обявяването в търговския регистър е базирано на заявление, по надлежно утвърден образец.
         Изводът на КЗЛД е, че обработването на личните данни от Агенцията за вписване, за нуждите на търговския регистър е нормативно регламентирано, поради което е законосъобразно,с оглед на което жалбата на Я. следва да бъде оставена без уважение.
         От така приетото настоящият съдебен състав намира, че решението на Комисията за защита на личните данни е издадено от компетентния орган, в съответната писмена форма, при спазване на процедурните правила, с пълно описание на констатираните фактически обстоятелства и в съответствие с материалния закон. В решението си административният орган е изложил подробни съображения относно оплакванията, посочени от жалбоподателката в жалбата й и лично изразеното становище на проведеното на 23 юли 2008 година заседание. Доводите й в тази насока са неоснователни. Комисията е извършила проверка на администраторите на лични данни в конкретния случай съобразно ЗЗЛД и е установила, че обработването на лични данни е нужно за изпълнение на нормативно установено задължение на Агенцията за вписванията-чл.4,ал.1,т.1 от ЗЗЛД, т.е. явява се правомерно; като самият начин на обработване и предоставяне на достъп до данните в търговския регистър е също нормативно уреден; атакуваните от жалбоподателят действия на Агенцията са следствие именно от тази законодателна уредба.
         За да се намеси комисията и даде задължителни предписания на администратора на лични данни, е необходимо последния да обработва същите неправомерно; комисията да констатира тази неправомерност и чак тогава да предпише указания, които да са задължителни за администратора.
         Правилен е изводът на комисията , че в случая са неприложими мерките предвидени в чл.10,ал.1,т.5 и 6 ЗЗЛД- даване на задължителни предписания и налагане на временна забрана за обработване на лични данни- щом самите атакувани действия по обработване на данните пряко произтичат от правна норма, ; се касае за необходимост от законодателна промяна, което е извън правомощията на КЗЛД.
         Водим от горното, Върховният административен съд - трето отделение,
 
РЕШИ:
         ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Н.Я. от С. срещу Решение № 49/23.07.2008 г. на Комисията за защита на личните данни.
         Решението може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Пенка Гетова

 

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Ваня Пунева
/п/ Еманоил Митев


Файлове за сваляне

Изтегли файла DOC
Изтегли файла PDF


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings