Български English Français
Начало » Практика » Решения на ВАС за 2009 г. » Решение на Върховния административен съд №4475/ 06.04.2009 г

Решение на Върховния административен съд №4475/ 06.04.2009 г

 

РЕШЕНИЕ

№ 4475
София, 04/06/2009

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на двадесет и пети февруари две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПЕНКА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА
ТАНЯ КУЦАРОВА

 
 

при секретар

Мариана Калчева

и с участието

на прокурора

 

изслуша докладваното

от председателя

ПЕНКА ИВАНОВА

 

по адм. дело № 6634/2008.
 


            Съдебното производство по чл. 145, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във вр. с чл. 38, ал. 6 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) е образувано по жалба на председателя на Висшия адвокатски съвет - гр. София, ул. "Цар Калоян" № 1-А, подадена срещу решение № 70 от 03.04.2008 г. на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), постановено на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 ЗЗЛД по жалба вх. № Ж-70 от 28.11.2007 година.
            В жалбата се поддържа, че административното решение е постановено в противоречие с материалноправни разпоредби от приложимия закон по изложени съображения, че обработването на личните данни на участниците в изпити за адвокати и младши адвокати е допустимо, защото са налице условията, посочени в чл. 4, ал. 1, т. 1 и 7 ЗЗЛД, и следва да се отмени на основание чл. 146, т. 4 и 5 АПК.
            Ответникът по жалбата и заинтересованата страна не изразяват становище по подадената жалба.
            Върховният административен съд - ІІІ отделение, в настоящия съдебен състав, като прецени допустимостта на жалбата, намира, че е подадена от адресата на обжалваното решение и в срока по чл. 149, ал. 1 АПК, поради което е допустима.
            Съдът на основание предмета на съдебната проверка по чл. 168, ал. 1 АПК провери законосъобразността на обжалвания административен акт, като обсъди основанията за отмяна на административното решение, посочени от оспорващия, и въз основа на представените от страните доказателства намира, че жалбата е неоснователна по следните съображения:
            От доказателствата по делото е установено, че производството пред КЗЛД е образувано по жалба вх. № 70 от 28.11.2007 г., подадена от Т.П. Д. от гр. Е.П. с направено оплакване, че нейните лични данни са обработени от Висшия адвокатски съвет (ВАС) недобросъвестно в нарушение на чл. 2, ал. 2, т. 1 и чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД. Трите имена на жалбоподателката и ЕГН на 05.11.2007 г. са публикувани в официалната електронна страница на ВАС в Интернет като включени в списъка на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати без изразено съгласие на лицата за обработка на техните лични данни.
            С обжалваното решение административният орган е приел, че жалбата е основателна. Висшият адвокатски съвет като администратор на лични данни по чл. 3, ал. 2 ЗЗЛД на основание чл. 148, ал. 1 от Закона за адвокатурата (ЗА) обработва лични данни, организирани в адвокатски регистри за адвокати, за младши адвокати, за адвокатски дружества и за чуждестранни адвокати, като на основание чл. 149, ал. 1 ЗА тези регистри имат публичен характер. Административният орган - КЗЛД, е приел за установено, че издадената от ВАС Наредба № 3 от 2004 г. е издадена по делегация от ЗА и урежда воденето и съхранението на съответните регистри, като на основание чл. 8, т. 2 от ЗА е издадена Наредба № 2 от 2004 г. (изм. от 13.05.2005 г.) за реда за провеждане на изпити за определени кандидати за придобиване права на адвокат. Съгласно тази наредба кандидатите подават писмено заявление до адвокатския колектив на колегията, в която желаят да бъдат вписани, като заявлението съдържа техните три имена, адрес и ЕГН. Изготвените списъци с приложените към тях заявления се изпращат на ВАС, който изготвя общ списък на кандидатите за участие в изпита, и същият се обявява публично от ВАС в електронната страница на съвета три дни преди датата на изпита (чл. 11, ал. 6 от Наредба № 2 от 2004 г.).
            Комисията за защита на личните данни след преценка на доводите на страните в административното производство за реда на проведената административна процедура и обвързаността на процедурата с нормативната уредба на Наредба № 2 от 2004 г. е направила извода, че за конкретния случай ВАС е нарушил разпоредбата на чл. 2, ал. 2, т. 1 ЗЗЛД да обработва личните данни на кандидатите за участие в изпити за адвокати и младши адвокати законосъобразно и добросъвестно. Съобразно изискванията на чл. 23, ал. 1 ЗЗЛД е следвало ВАС да предприеме подходящи технически и организационни мерки, чрез които да защити личните данни в регистъра "Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати - ноември 2007 г." от неправомерен достъп, разпространение или друга незаконна форма на обработване, чрез които да бъдат накърнени правата на физическите лица.
            Административното решение се основава на факти, обективно установени и преценени от административния орган, който е упражнил правомощията си по ЗЗЛД добросъвестно, и е издадено за целите, установени от приложимия закон - в частност в чл. 6, ал. 1 ЗЗЛД.
            Задължението на ВАС като администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 2 ЗЗЛД и на основание чл. 148, ал. 1 от ЗА да обработва личните данни, организирани в единни адвокатски регистри за адвокати, мл. адвокати, за адвокатски дружества и чуждестранни адвокати, които имат публичен характер, според правилата за водене на тези регистри, определени с Наредба № 3 от 2004 г., е законово обвързано с изискването тези лица да бъдат еднозначно идентифицирани чрез оповестяване на техните единни граждански номера с оглед публичността на адвокатската професия и данъчния статут на тези лица.
            По отношение на административната процедура по Наредба № 2 от 2004 г., издадена за прилагане на чл. 8, ал. 2 ЗА относно реда за полагане на изпити за определени кандидати за придобиване права на адвокат, КЗЛД обосновано е приела, че "задължението на ВАС да публикува списък с имената за изпита за адвокати и младши адвокати - м. ноември 2007 г., не е законово обвързано с изискването те да бъдат еднозначно идентифицирани чрез оповестяване на техните единни граждански номера".
            Изискването за кандидата да подаде писмено заявление до адвокатския съвет на колегията, в която желае да бъде вписан, като заявлението съдържа трите имена, адрес и ЕГН, и изготвеният списък от съответната колегия на тези кандидати с приложените към тях заявления (който изпраща на ВАС) следва да се приемат за достатъчни, за да могат кандидатите да бъдат установени и идентифицирани на основание изискването на Наредба № 2 от 2004 година. Различно следва да се преценява задължението и поведението на ВАС като администратор на лични данни да публикува общия списък с имената на кандидатите за адвокати и младши адвокати според изискването на Наредба № 2 от 2004 г. те да бъдат еднозначно идентифицирани чрез оповестяване на техните единни граждански номера. Обосновано и законосъобразно КЗЛД е приела, че изискването за посочване на ЕГН в заявленията на кандидатите за явяване на изпит не означава, че е налице нормативно изискване единните граждански номера да бъдат включени и в списъка на участниците в изпита, който се публикува в електронната страница на ВАС, защото не следва да се надхвърлят целите, за които се обработват личните данни (като пример следва да се посочи, че Висшият съдебен съвет в своите списъци не публикува ЕГН на кандидатите, които ще се явяват на изпити за съдии и прокурори).
            По изложените съображения оспореното решение на КЗЛД не е постановено в противоречие с материалноправни разпоредби на ЗЗЛД, както се поддържа в жалбата. Дадените задължителни предписания до ВАС като администратор на лични данни за конкретния случай са наложителни, законосъобразни и в съответствие с основните принципи за правомерно обработване на личните данни, постановени в чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД.
            Водим от горното, Върховният административен съд - ІІІ отделение,
 
Р Е Ш И:
            ОТХВЪРЛЯ жалбата на председателя на Висшия адвокатски съвет - гр. София, ул. "Цар Калоян" 1-А, подадена срещу решение № 70 от 03.04.2008 г., постановено от Комисията за защита на личните данни по жалба вх. № Ж-70 от 28.11.2007 г., подадена от Т.П.Д. от гр. Е.П.
            Решението може да се обжалва с касационна жалба, подадена в 14-дневен срок от съобщението до страните, пред петчленен състав на Върховния административен съд.
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Пенка Иванова

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Кремена Хараланова
/п/ Таня Куцарова


Файлове за сваляне

Изтегли файла DOC
Изтегли файла PDF


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings