Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2016 г. » Становище на КЗЛД относно предоставяне на данни от ЕСГРАОН (удостоверение за наследници) по чл. 106, ал. 1, т. 3 от Закона за гражданската регистрация във връзка с изграждане на обект на електроенергийната система на страната

Становище на КЗЛД относно предоставяне на данни от ЕСГРАОН (удостоверение за наследници) по чл. 106, ал. 1, т. 3 от Закона за гражданската регистрация във връзка с изграждане на обект на електроенергийната система на страната

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
с рег. № П - 7610/2016 г.
гр. София, 25.11.2016 г.

ОТНОСНО: Предоставяне на данни от ЕСГРАОН (удостоверение за наследници) по чл. 106, ал. 1, т. 3 от Закона за гражданската регистрация във връзка с изграждане на обект на електроенергийната система на страната.

 

 Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 16.11.2016 г., разгледа преписка по искане с вх. № П-7610/ 21.10.2016 г. от г-н И.Й., в качеството му на изпълнителен директор на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД (ЕСО ЕАД). В съответствие с одобрен и влязъл в сила Подробен устройствен план/Парцеларен план (ПУП/ПП) и на основание чл. 62 от Закона за енергетиката (ЗЕ), както и в изпълнение на Инвестиционната си програма за 2016 г., г-н И.Й. информира КЗЛД, че ЕСО ЕАД ще стартира изграждането на обект „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Видбол", в тази връзка е и придобиването на необходимите вещни права за започване на строително-монтажните дейности на обекта.
Изграждането на цитирания обект по ново трасе е необходимо да се реализира в участъка от стълб № 137 до подстанция (п/ст) "Бонония". Проектът предвижда да се разделят два съществуващи електропровода (ВЛ 110 kV "Магура" и "Видбол") на две отделни напълно независими една от друга стълбовни линии. По този начин двете въздушни линии ще станат напълно независими една от друга, което ще осигури сигурно и надеждно електрозахранване на п/ст "Бонония". Цитираният обект е от изключително регионално значение, като същият е предназначен за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение и като такъв, както и всеки друг подобен енергиен обект, е свързан с националната сигурност на страната.
Във връзка с гореизложеното, изпълнителният директор на ЕСО ЕАД, информира КЗЛД, че са предприети действия за информиране на всички заинтересовани страни за изграждането на енергийния обект, както и за необходимостта от придобиване на вещни и/или ограничени вещни права, предвидени и посочени в одобрения ПУП/ПП и регламентираната нормативна уредба в (ЗЕ, ЗУТ и др.). С оглед на това са депозирани заявления в р-н „Лозенец", Столична община, съдържащи искане за предоставяне на удостоверение за наследници на лица, засегнати от трасето на енергийния обект. За същите ЕСО ЕАД е получило отказ от посочената общинска администрация, което препятства реализирането на жизненоважен инвестиционен проект за региона, свързан с надеждното функциониране на електропреносната мрежа и стабилността на енергийната система в страната.
В заявлението за предоставяне на данни от ЕСГРАОН (удостоверения за наследници), съдържащи лични данни, са посочени следните правни основания от страна на ЕСО ЕАД:
1. „Електроенергийният системен оператор" ЕАД е вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри" с идентификационен №0033976. По смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, „предоставяне на лични данни" са действия по цялостно или частично пренасяне на лични данни от един администратор към друг или към трето лице на територията на страната или извън нея и съставлява обработване на лични данни по смисъла на закона.
2. Съгласно чл. 106, ал. 1, т. З от ЗГР данните от ЕСГРАОН се предоставят на български и чуждестранни юридически лица - въз основа на закон, акт на съдебната власт или разрешение на Комисията за защита на личните данни, същото във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД „обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни" и т. 5 от ЗЗЛД „обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес".
3. Обработването на лични данни от „Електроенергиен системен оператор" АД се обуславя от чл. 62 , ал. 5 от Закона за енергетиката: „Лицето по ал. 1 (лицето, което ще изгражда и експлоатира енергийния обект) отправя писмено предложение до титуляря на вещни права, като посочва правните и фактическите основания, обосноваващи предложението, включително имота, вида на енергийните обекти и/или съоръжения и начина, по който те се отразяват на ползването на имота, вида вещни права, които е необходимо да бъдат придобити, площта и предлаганото обезщетение, като дава подходящ срок не по-кратък от един месец за отговор на предложението. Този срок може да бъде променен по взаимно съгласие на лицата". Видно от посочената разпоредба ЕСО ЕАД е длъжно по ЗЕ да осъществи контакт с всички собственици на имоти, през които е предвидено преминаването на енергийни съоръжения и само и единствено спазвайки посочената норма би могъл законно да изгради цитирания, както и всеки друг енергиен обект.
Неспазването на посочената норма би опорочило както разписаната процедура по придобиването на вещни права, така и последващата в чл. 34 от ЗДС отчуждителна процедура, която е естествено и логическо развитие на процедурата по чл. 62, ал. 5 и 63 от ЗЕ, а именно „общинските и държавните органи са длъжни да предоставят безвъзмездно всички документи, които се отнасят до имота - предмет на искането ".
В съответствие с гореизложеното г-н И.Й. счита, че в изложения казус следва да намери приложение разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД, която урежда алтернативни основания, при наличието на които се допуска обработването на лични данни, както хипотезата на чл. 4, ал. 1, т. 6 от ЗЗЛД, съгласно която обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните.
Законът за енергетиката е специалният нормативен акт, който обуславя нормативните предпоставки, при наличието на които администраторът (р-н „Лозенец", Столична община) може да предостави данни по гражданската регистрация на трети лица.
В тази връзка изпълнителният директор на ЕСО ЕАД счита, че в конкретния случай предоставянето на лични данни представлява законосъобразно обработване на лични данни и кметът на Район „Лозенец", в качеството му на длъжностно лице по гражданска регистрация, следва да предостави исканата информация, съдържаща лични данни, относно наследници на лица, засегнати от трасето на енергийния обект на основание чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 5 и т. 7 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 24 от ЗГР и чл. 62 , ал. 5 от ЗЕ.
Във връзка с горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 , във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 5 и 6 от Закона за защита на личните данни, ЕСО ЕАД желаят да получат Разрешение от Комисията за защита на лични данни относно издаването на удостоверения за наследници на лица, засегнати от изграждането на енергийни обекти.
Към заявлението са приложени следните документи:
1. Удостоверение за администратор на лични данни № 0033976;
2. Схема на трасе на обект „Реконструкция на ВЛ 110kV „Видбол";
3. Заповед № ОС 0704/1/17.02.2016 г. на Областен управител на област Видин;
4. Удостоверение за актуално състояние на ЕСО ЕАД;
5. Отказ на р-н „Лозенец", Столична община.
Правен анализ:
Едноличен собственик на капитала на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД с ЕИК 175201304 е „Български енергиен холдинг“ ЕАД с ЕИК 831373560, със седалище София. 
„Електроенергиен системен оператор” ЕАД е администратор на лични данни и като такъв е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри при КЗЛД под № 0033978, като е заявила поддържането на два броя регистри: „Персонал – трудови и граждански договори“ и "Регистър контрагенти“.
По смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД “предоставяне на лични данни” са действия по цялостно или частично пренасяне на лични данни от един администратор към друг или към трето лице на територията на страната или извън нея и съставлява обработване на лични данни по смисъла на закона.
 По отношение законосъобразните условия, при които се допуска обработването на лични данни, се прилагат разпоредбите на чл. 4 от ЗЗЛД, според който обработването на лични данни (в случая предоставянето на удостоверения за наследници) е допустимо, когато е налице поне едно от изчерпателно изброените и дадени алтернативно в закона условия за допустимост, а именно:
1. обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни;
2. физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие;
3. обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане;
4. обработването е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните;
5. обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес;
6. обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните;
7. обработването е необходимо за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.
Преценката по отношение на наличието на основание за обработка за всеки конкретен случай е на администратора, предоставящ данните - в настоящия казус Столична община, район „Лозенец“.
Следователно искането за предоставяне на удостоверение за наследници на лица, засегнати от трасето на енергийния обект, който е от изключително регионално значение, като същият е предназначен за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение и като такъв, както и всеки друг подобен енергиен обект е свързан с националната сигурност на страната, следва да бъде придружено със съотносимите доказателства и информация относно обема, целите и наличието на условие за допустимост на обработването, подадено от страна на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД. 
Видно от приложените документи към искането за становище, може да се приеме, че „Електроенергиен системен оператор” ЕАД са представили съотносими към искането си доказателства и информация.
В контекста на голямата обществена значимост на проекта, в конкретната хипотеза би могла да се приложи хипотезата на чл. 4, ал. 1, т. 5 от ЗЗЛД - обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес.
В чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД са определени принципите, при спазването на които следва да се обработват лични данни или личните данни:
1. се обработват законосъобразно и добросъвестно;
2. се събират за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели; допълнително обработване на личните данни за исторически, статистически или научни цели е допустимо, при условие че администраторът осигури подходяща защита, като гарантира, че данните не се обработват за други цели;
3. бъдат съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват;
4. бъдат точни и при необходимост да се актуализират;
5. се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват;
6. се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват; личните данни, които ще се съхраняват за по-дълъг период за исторически, статистически или научни цели, се поддържат във вид, непозволяващ идентифицирането на физическите лица.
Едновременно с наличието на условие за допустимост и спазване на принципите за обработване на лични данни, администраторът следва да изпълни и задълженията си, произтичащи от разпоредбите на чл. 19, чл. 20 и чл. 21 от ЗЗЛД, съгласно които той е задължен да предостави на физическото лице, чиито данни обработва, следната информация:
- данните, които идентифицират администратора и неговия представител;
- целите на обработването на личните данни;
- получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;
- данните за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им;
- информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.
Информацията по чл. 19, ал. 1, т. 3 - 5, чл. 20, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗЗЛД, както и всяка друга информация, свързана с обработването на данните, се предоставя след извършване на преценка за необходимостта от предоставянето с цел гарантиране на справедливо обработване на данните по отношение на физическото лице, за което се отнасят, като тази преценката се извършва от администратора за всеки конкретен случай.
Видно от Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри при КЗЛД, „Електроенергиен системен оператор” ЕАД не е заявило регистър относно обработване на лични данни на категория лица - собственици и/или наследници на собственици, засегнати от трасето на енергийния обект. В тази връзка е необходимо да се укаже на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, че преди да започне да обработва лични данни касаещи посочените лица, същата следва да актуализира вече извършената регистрация в Регистъра, като подаде информация към Комисията и заяви съответен допълнителен регистър.
Във връзка с горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на лични данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
1. На основание чл. 4, ал. 1, т. 5 от ЗЗЛД и при отчитане на обществената значимост на проекта, както и поетите ангажименти за изпълнението на задача, осъществявана в обществен интерес, Столична община, район „Лозенец“ може да предостави на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД удостоверение за наследници на лица, засегнати от трасето на енергийния обект „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Видбол".
2. „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, преди да започне да обработва лични данни касаещи посочената категория лица, следва да актуализира вече извършената регистрация в Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри с лични данни при КЗЛД, като подаде информация към Комисията и заяви отделен регистър.
3. Администраторът на лични данни „Електроенергиен системен оператор” ЕАД трябва да изпълни задължението си по ЗЗЛД за уведомяване на физическите лица, чиито данни ще обработва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД относно предоставяне на данни от ЕСГРАОН (удостоверение за наследници) по чл. 106, ал. 1, т. 3 от Закона за гражданската регистрация във връзка с изграждане на обект на електроенергийната система на страната


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2