Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2016 г. » Становище на КЗЛД относно предоставяне на документи, съдържащи лични данни на трети лица

Становище на КЗЛД относно предоставяне на документи, съдържащи лични данни на трети лица


СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
с рег. № П - 6299/2016 г.
гр. София, 21.11.2016 г.

  

ОТНОСНО: Искане с вх. № П-6299/25.08.2016 г. от д-р Ц.А. – кмет на район „Младост“, във връзка с искане за предоставяне на документи, съдържащи лични данни на трети лица.

 

 Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 04.11.2016 г., разгледа преписка по искане с вх. № П - 6299 от 25.08.2015 г. от д-р Ц.А. – кмет на район „Младост“, във връзка с искане за предоставяне на документи, съдържащи лични данни на трети лица. Д-р Ц.А. информира КЗЛД, че в Столична община - район „Младост" са постъпили последователно писмо с изх. № СОА16-ВК08-12037/05.08.2016 г., изготвено на бланка на Столичен общински съвет и подписано от общинския съветник В.Т., както и писмо с изх. № СОА16-ВК08-12133/09.08.2016 г. от същия общински съветник, с всяко от които на основание чл. 28, ал. 1, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет и чл. 32, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) се иска предоставяне на всички документи за собствеността и придобивните сделки, а в първото писмо - и за реституцията, относно конкретно посочени поземлени имоти, повечето от които са частна собственост, в т.ч. изрично са поискани копия от решения на поземлена комисия, нотариални актове и договори със Столична община. Не е посочено в каква връзка са необходими тези документи на общинския съветник.
Д-р Ц.А. уточнява в искането си, че в значителна част от съхраняваните в районната администрация документи с исканата от г-н В.Т. информация относно конкретните имоти се съдържат лични данни на трети физически лица - бивши и настоящи собственици или законни представители на юридическите лица, притежаващи право на собственост. Документите съдържат както имена, така и ЕГН, данни за документите за самоличност /вкл. с неизтекъл срок на валидност/ и адресите на тези лица.
Д-р Ц.А. е съгласна, че цитираните в горепосочените писма нормативни разпоредби дават право на общинския съветник да изисква от районната администрация съдействие, както и предоставяне на сведения и документи, които са му необходими във връзка с дейността му на съветник. В ЗМСМА не са поставени други ограничения относно съдържанието на предоставяните сведения и документи, освен изискването те да не съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна. В конкретния случай, съхраняваните в район „Младост" документи не съдържат класифицирана информация.
От друга страна, Законът за защита на личните данни /ЗЗЛД/ установява строги задължения и отговорности на администраторите на лични данни, какъвто се явява и СО-район „Младост", във връзка с обработването и опазването на личните данни. Съобразно ЗЗЛД предоставяне на лични данни на трети лица е разрешено само в предвидените в глава VI случаи, касаещи междудържавното полицейско или съдебно сътрудничество и предоставянето на лични данни на чужди държави и чуждестранни лица. Същевременно, чл. 6, ал. 1, т. 5 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ предвижда защитата на личните данни като един от основните принципи при осъществяване правото на достъп до обществена информация. Същият закон установява задължение за административния орган да изиска съгласието на третите лица, чийто интереси се засягат от предоставяне на достъп до конкретна обществена информация. Защитата на личните им данни е категорично такъв защитен от закона интерес.
Предвид горното, г-жа Ц.А. моли за изразяване на становище от Комисията за защита на личнитеданни, каквото правомощие тя има съгласно чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛД, относно това допустимо ли е на основание чл. 32, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 28, ал. 1, т. 4 от ПОДСОС да бъдат предоставени на общинския съветник в Столичния общински съвет г-н В.Т. всички поискани с цитираните по-горе две писма документи, съдържащи лични данни на трети лица, респ. следва ли предварително да се иска съгласието на физическите лица, чийто данни се съдържат в конкретните документи.
Извън конкретната хипотеза, г-жа А. моли и за допълнителни разяснения от Комисията относно това как следва да процедира районната администрация при евентуални следващи искания от общински съветници за предоставяне на документи или сведения, съдържащи лични данни на трети лица, в т.ч. следва ли да самите съветници да сочат в каква връзка им е необходима съответната информация, в каква форма и обем е допустимо да им се предоставят такива лични данни, и пр.
Към искането за становище са приложени копия от писма с № СОА16-ВК08-1237/05.08.2016 г. и № СОА16-ВК08-12133/09.08.2016 г.
Правен анализ:
По смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на данните, както и който обработва лични данни, видът на които, целите и средствата за обработване се определят със закон.Столична община – район „Младост“ е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД.
Съгласно легалната дефиниция, посочена в чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
Действията по отношение предоставянето на достъп до информация относно предоставяне на всички документи за собствеността и придобивните сделки, а в първото писмо - и за реституцията, относно конкретно посочени поземлени имоти, повечето от които са частна собственост, в т.ч. изрично поискани копия от решения на поземлена комисия, нотариални актове и договори със Столична община, представляват “Обработване на лични данни”, съгласно легалната дефиниция, посочена в § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД и по-конкретно обработване под формата на “разпространяване” и “предоставяне” по смисъла на ЗЗЛД.
Когато се отправят искания за достъп до лични данни, съответният администратор следва да се съобрази с разпоредбите на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД. Текстът на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД урежда алтернативни хипотези, при наличието на които се допуска законосъобразното обработване на лични данни.
При анализа на изложения казус следва също така да се вземе предвид и статута на Общинския съвет като орган на местното самоуправление, както и правомощията на общинските съветници.
Съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници (чл. 18, ал. 2 от ЗМСМА).
Съгласно чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА „държавните органи, стопанските и обществените организации са длъжни да оказват съдействие на общинския съветник, както и да му предоставят сведения и документи, които са му необходими във връзка с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна”.
При анализа на изложения казус и относимостта към разпоредбите на ЗЗЛД следва да се направи извод, че предоставянето на исканата информация може да се извърши законосъобразно в случай, че са налице условията на чл.  4, ал. 1, т. 5 – изпълнение на задача, която се осъществява в обществен интерес. Възможно условие за допустимост на обработването, под формата на предоставяне на данните е и разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 6 от ЗЗЛД – обработването е необходимо за упражняване на правомощия предоставени със закон на лицето, на което се разкриват данните.
При всички положения правомерното обработване на лични данни е необходимо да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност на данните. Съгласно чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД личните данни следва да се обработват законосъобразно и добросъвестно, да се събират за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели, да бъдат съотносими, свързани и ненадхвърлящи целите, за които се обработват, т.е. да бъдат пропорционални, както и да се заличават и коригират в случай на непропорционалност по отношение на целите, за които се обработват.
Във всеки един конкретен случай на обработване на лични данни е необходимо да се следи за баланса между значимостта на обществения интерес, който налага това обработване и степента, до която се засяга правото на неприкосновеност на личния живот на физическото лице, за което се отнасят данните. Следва да се има предвид и целта на ЗЗЛД, която е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни.
Съгласно разпоредбите на ЗЗЛД личните данни трябва да се събират за конкретни, точно определени и законни цели. В питането си общинският съветник не е посочил целта, за която му е необходимо предоставянето от страна на Столична община - район „Младост" на информация и документи за собствеността и придобивните сделки, а в първото писмо - и за реституцията, относно конкретно посочени поземлени имоти, повечето от които са частна собственост.
От гледна точка на защитата на личните данни е важно да се знае какво означава "Трето лице” по смисъла на ЗЗЛД, тъй като законът не позволява разкриване на лични данни на такива лица, без да е налице правно основание.Трето лице може да бъде физическо или юридическо лице, орган на държавна власт или на местно самоуправление, различен от физическото лице, за което се отнасят данните, от администратора на лични данни, от обработващия лични данни и от лицата, които под прякото ръководство на администратора или обработващия имат право да обработват лични данни. Администраторът на лични данни (Столична община - район „Младост") следва да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни на трети лица, ако такива се съдържат в исканата информация.
Във връзка с горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на лични данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
Информацията, съдържаща се в поисканите документи за собственост и придобивните сделки, както и за реституция на въпросните поземлени имоти, в т.ч. копията от решения на поземлена комисия, нотариални актове и договори със Столична община, включва лични данни по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.
Обработването на тази информация под формата на “предоставяне” по смисъла на Закона за защита на личните данни е допустимо и законосъобразно единствено в случаите, когато е налице поне едно от посочените в разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от Закона за защита на личните данни условия. Възможни основания за допустимост на обработването са чл.  4, ал. 1, т. 5 от ЗЗЛД – изпълнение на задача, която се осъществява в обществен интерес, както и чл. 4, ал. 1, т. 6 от ЗЗЛД - обработването е необходимо за упражняване на правомощия предоставени със закон на лицето, на което се разкриват данните. Преценката за наличието или липсата на условия за предоставяне на информацията е на администратора на лични данни, който извършва предоставянето.
Съгласно разпоредбите на ЗЗЛД личните данни трябва да се събират и обработват за конкретни, точно определени и законни цели. В същия смисъл чл. 33, ал. 2 от Закона за местното управление и местната администрация поставя условието исканите сведения и документи да необходими, т.е. пряко свързани с дейността на общинския съветник. В исканията на общинския съветник не са посочени целите, за които са му необходими посочените данни. При това положение Комисията за защита на личните данни счита, че в конкретния случай не е налице основание за предоставяне на г-н В.Т., в качеството му на общински съветник, на исканите от него документи на Столична община - район „Младост", съдържащи лични данни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД относно предоставяне на документи, съдържащи лични данни на трети лица


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2