Български English Français
Начало » Практика » Решения на ВАС за 2009 г. » Решение на Върховния административен съд №3662/ 19.03.2009

Решение на Върховния административен съд №3662/ 19.03.2009

 

РЕШЕНИЕ

№ 3662
София, 03/19/2009

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на втори февруари две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ВЕСЕЛИНА КЪЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ГАЛИНА ХРИСТОВА
ТОДОР ПЕТКОВ

 
 

при секретар

Станка Чолакова

и с участието

на прокурора

 

изслуша докладваното

от председателя

ВЕСЕЛИНА КЪЛОВА

 

по адм. дело № 8109/2008.
 

            Производството е по чл. 145 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 1 от Закон за защита на личните данни /ЗЗЛД/.
            Жалбоподателят В.Р.Д. от гр. П. обжалва Решение № 59/06.02.2008 г. на Комисията за защита на личните данни /КЗЛЛ/, с което жалбата му срещу БТК "М." - ЕООД е оставена без уважение. Навежда доводи, че БТК "М." няма регистрация за доставка на ADSL Интернет чрез кабелната мрежа на БТК, каквато се изисква съгласно чл. 66 от Закона за електронните съобщения, което прави сключения договор между тях недействителен, съгласно чл. 29 ЗЗД. Договора за доставка на ADSL Интернет от БТК "М." е съпроводен със Специални условия, като в т. 7 изрично се указва кой има право да ползва личните данни и не се посочва предоставяне на тези данни на трети лица. Моли да бъде отменено решението на КЗЛД.
            Ответната страна Комисия за защита на личните данни не взе становище по жалбата.
            Заинтересованите страни БТК "М." ЕООД и "Е.М." ООД също не взеха становище по жалбата.
            Върховният административен съд, ІІІ отделение в настоящия съдебен състав след преценка допустимостта и основателността на жалбата намира, че е подадена от надлежна страна и в срока по чл. 149 АПК.
            КЗЛД е била сезирана от жалбоподателя с жалба вх. № Ж-59/01.11.2007 г. срещу БТК "М." ЕООД за незаконосъобразно обработване на личните му данни в нарушение на чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД, тъй като въпреки обещанието да получи доставка на интернет в срок от 48 часа от сключване на договора между тях, той не получил такава. Наложило се да подава жалба в Комисията за защита на потребителите и едва 40 дни по-късно му отговорили, че вече е осигурена техническата възможност да ползва интернет. Въпреки това получил съобщение за неплатени сметки към БТК "М." ЕООД, за услуга, която не е ползвал. Впоследствие получил и писмо от "Е.М." ООД, като финансова фирма, занимаваща се със събиране на задължения на ползувателите на БТК "М." ЕООД, за заплащане на сметките, за периода, през който не е ползвал услугата. Жалбоподателят твърди, че тази фирма е трето лице, за която не е давал съгласието си да й бъдат предоставени неговите лични данни. Моли сключения договор между него и БТК "М." ЕООД да бъде признат за недействителен и решението на КЗЛД отменено.
            С обжалваното решение Комисията приела жалбата за неоснователна, тъй като БТК "М." ЕООД като търговско дружество, предоставя на абонатите си далекосъобщителни услуги по стандарт GSM на територията на РБългария. Всеки абонат трябва да се запознае с Общите условия за ползване на услугите му, да изрази съгласието си с тях, което трябва да бъде потвърдено чрез подпис на договора, неразделна част, от които са Общите условия - т. 7 от договора-заявка. Съгласно т. 111 от Общите условия, абоната се съгласява БТК "М." ЕООД да събира, предоставя и обработва личните данни на абонатите, вкл. и за целите на събиране или прехвърляне на дължимите от потребителите суми към дружеството. Между БТК "М." ЕООД и "Е.М." ООД е сключен договор № 3214/09-03.2006 г., с който последното е приело да обработва личните данни на потребителите с неиздължени сметки към БТК. По силата на този договор "Е.М." ООД е обработвало и личните данни на жалбоподателя. Условието, че неговите данни могат да бъдат използвани за целите на извън съдебно вземане на дължимите суми следва да е било известно на жалбоподателя още при подписване на договора, а освен това той не се е възползвал от предоставената му от чл. 34а, ал. 1, т. 1 ЗЗЛД възможност да възрази пред администратора на лични данни срещу обработването на неговите лични данни.
            Жалбата срещу Решение № 59/06.02.2008 г. на КЗЛД като неоснователна следва да се отхвърли.
            Налице е сключен договор на 01.06.2007 г. между жалбоподателя и БТК "М." ЕООД за доставка на ADSL интернет, към който неразделна част са включени Общите условия за ползване на услугите на дружеството - т. 7 от договора гласи, че абоната удостоверява съгласието с тези Общи условия с подписването на договора. В т. 11 от Общите условия е посочено, че абоната се съгласява БТК да събира по реда на т. 111, предоставя и обработва личните му данни за целите на събиране на дължимите от потребителите суми към БТК "М.". От своя страна БТК "М." е сключил договор с "Е.М.", който да извършва събиране на неиздължени суми от абонатите, предоставяйки личните им данни. Подписвайки този договор се счита, че жалбоподателят е бил запознат с тези Общи условия. Правилна е констатацията на КЗЛД, че жалбоподателят не е възразил срещу обработване на личните му данни, каквато възможност е налице в чл. 34а, ал. 1, т. 1 ЗЗЛД.
            Така сключеният договор между страните не може да бъде разглеждан в настоящото административно производство, досежно неговата действителност.
            Водим от горното, Върховният административен съд - ІІІ отделение
 
РЕШИ:
            ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Р.Д. от гр. Перник, срещу Решение № 59/06.02.2008 г. на Комисията за защита на личните данни.
            Решението може да се обжалва пред петчленен състав на ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните.
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Веселина Кълова

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Галина Христова
/п/ Тодор Петков


Файлове за сваляне

Изтегли файла DOC
Изтегли файла PDF


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings