Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2015 г. » Решение по жалба рег. № П-6445/05.08.2015 г.

Решение по жалба рег. № П-6445/05.08.2015 г.

РЕШЕНИЕ
№ П-6445/2015 г.
гр. София, 09.12.2015 г.

Комисията за защита на личните данни в състав: Председател – Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков, на заседание, проведено на 04.11.2015 г., обективирано в протокол № 47,  на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа жалба с рег. № П-6445/05.08.2015 г., подадена от Д.Д.П., препратена по компетентност от община Русе.
В  Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е постъпила жалба от Д.Д.П., препратена по компетентност  от община Русе. Жалбоподателката твърди, че нейни съседи  се сдобили с  личните й  данни и разпространяват фалшива информация за нея и нейни близки, с цел уронване на престижа и доброто и име в обществото.
С писмо изх. № П-6810/19.08.2015 г. на Председателя на  КЗЛД, госпожа Д.Д.П. е информирана, че КЗЛД е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработване на личните им данни. Дадено е указание, че съгласно чл. 29, ал. 2 от АПК във връзка с чл. 30, ал. 1 т. 2 от ПДКЗЛДНА жалбата трябва да съдържа естеството на искането. Уведомена е, че трябва да посочи администратор на лични данни, а също да уточни в какво се състои твърдяното нарушение и да индивидуализира искането. Предвид допустимостта на жалбата е информирана за разпоредбата на чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД. Писмото е получено от Д.Д.П. на 27.08. 2015 г. Отговор не е последвал.
Жалба с рег. № П-6445/05.08.2015 г., не е съобразена с изискванията  за редовност съгласно Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) и не съдържа необходимите нормативно определени реквизити.  В противоречие е с  чл. 30, ал. 1 от ПДКЗЛДНА. Жалбата не съдържа естеството на искането и  е в нарушение  на  чл. 29, ал. 2 от АПК във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 2 от ПДКЗЛДНА. Въпреки дадените указания, Д.Д.П. не индивидуализира искането, не  посочва конкретен администратор на лични данни, срещу чиито действия е насочена. Съобщено е, че при неизпълнение на дадените указания  административното производство ще бъде прекратено.
Във връзка с гореизложеното, и на основание чл. 38, ал. 2 от Закона за защита на личните данни, Комисията на защита на личните данни 
РЕШИ:
На основание  чл. 29, ал. 2 от АПК във връзка с чл. 30, ал.  2 от АПК и чл. 30, ал. 1, т.  2  от ПДКЗЛДНА, поради неотстраняване на недостатъци в искането, а именно не съдържа естеството на искането оставя без разглеждане, като нередовна   жалба с рег.  № П-6445/05.08.2015 г., подадена от Д.Д.П. 
Решението на Комисията за защита на личните данни може да се обжалва пред Административен съд София – град в 14-дневен срок от съобщаването му.
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба рег. № П-6445/05.08.2015 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2