Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2015 г. » Решение по жалба рег. № Ж-344/20.08.2015 г.

Решение по жалба рег. № Ж-344/20.08.2015 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-344/2015 г.
София, 16.12.2015 г.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков, на редовно заседание, проведено на 30.11.2015 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и във връзка с изискването на чл. 27, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) към административните органи за проверка на предпоставките за допустимост на искането, разгледа по допустимост жалба рег. № Ж-344/20.08.2015 г., подадена от Б.И.Б. срещу „Б.Т.К.” ЕАД.
Господин Б.И.Б., без да го датира във времето, уведомява, че при посещение в офис на „В.”, с цел преподписване на договор, му е отказано предоставяне на устройство на изплащане, тъй като на негово име е наличен сключен договор от 13.06.2013 г., свързан с предоставяне на устройство, който не е обслужван.
Жалбоподателят се оплаква, че през целия този период, чието начало не сочи и до момента, не е потърсен и уведомен, че е длъжник. Господин Б.И.Б. декларира, че подписа под договора от 13.06.2013 г. не е негов и изразява съмнение, че е жертва на злоупотреба с личните му данни.
С писмо рег. № П-7511/11.09.2015 г. от господин Б.И.Б. е изискана информация относно това дали с изложените в жалбата твърдения е сезирал МВР и/или Прокуратурата на Република България, но писмото, макар и отправено на адреса, посочен от жалбоподателя за обратна връзка, се връща в КЗЛД в цялост, с отбелязване, за липса на достъп. Осъществени са многократни, безрезултатни прозвънявания на телефона за контакт, предоставен от жалбоподателя, в т.ч. и на 30.10.2015 г. и на 02.11.2015 г., но връзка с него не е осъществена.  
Същевременно, с писмо рег. № П-7510/11.09.2015 г. е изискано становище по случая  от „БТК” ЕАД, което е депозирано под рег. № С-691/18.09.2015 г. и в което се сочи, че  Б.И.Б. има сключен договор за мобилна гласова услуга с номер ***** от 13.06.2013 г., приложен към жалбата му.
От „БТК” ЕАД уведомяват, че заедно с този договор, на същата дата клиентът е подписал и Приложение 1 – Договорни условия за лизинг на устройство и е получил GSM NOKIA LUMIA 720 (От дружеството прилагат към становището си договорните условия, ведно с Приемо-предавателния протокол за предоставяне на лизинговото устройство).
От „БТК” ЕАД сочат, че за дружеството няма съмнение, че описаните документи са подписани от Б.И.Б. и за пълнота прилагат към становището си Договора на жалбоподателя за номер *****/15.03.2012 г., към който клиентът също е подписал Договорни условия за лизинг на устройство и Приемо-предавателен протокол.
От „БТК” ЕАД, макар и без претенции за графологична експертиза, считат че подписите на оспорените и на неоспорените от клиента документи са напълно идентични. 
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, при сезирането й, Комисията за защита на личните данни разглежда жалби срещу актове и действия на администратори на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по закона.
Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, които са свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност на лицето.
Съгласно чл. 27, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс административният орган е длъжен да провери, при постъпване на искането, предпоставките за допустимостта на жалбата, относно производството по издаване на индивидуалния административен акт.
Материалите, събрани по жалбата на Б.И.Б.  предпоставят извода, че „БТК” ЕАД, в качеството си на администратор на лични данни е събрало и обработило единствено лични данни на жалбоподателя, необходими за индивидуализирането му като страна по описаните по-горе договори.
Липсват приложени писмени доказателства в подкрепа на твърденията на жалбоподателя, че друго лице, различно от него е титуляр на Договор от 13.06.2013 г., сключен с „БТК” ЕАД.
Не е в компетентността на Комисията за защита на личните данни да установи фалшифициран ли е подписа на жалбоподателя Б.И.Б. и дали с подписа му, без негово знание и съгласие, е сключен въпросния договор с мобилния оператор.
КЗЛД не е разследващ орган и тези действия не са включени в правомощията й, а са от компетентността на прокуратурата.
Твърденията, изложени в жалбата на господин Б.И.Б. навеждат на извод за евентуално извършване на документно престъпление, което се преследва по реда на Наказателния кодекс и остава извън приложното поле на Закона за защита на личните данни.
Комисията за защита на личните данни, като взе предвид фактите и обстоятелствата, изнесени в настоящето административно производство и на основание чл. 27, ал. 2, т. 3 от АПК във връзка чл.  38, ал. 1 от ПДКЗЛДНА,
 РЕШИ:
 Оставя без разглеждане жалба рег. № Ж--344/20.08.2015 г., подадена от Б.И.Б. срещу „Б.Т.К.”, като недопустима и прекратява, образуваното по нея административно производство.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Админиминистративен съд София – град.
  
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба рег. № Ж-344/20.08.2015 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2