Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2015 г. » Решение по жалба рег. № Ж-322/12.08.2015 г.

Решение по жалба рег. № Ж-322/12.08.2015 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-322/2015 г.
София, 10.12.2015 г.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков, на редовно заседание, проведено на 04.11.2015 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и във връзка с изискването на чл. 27, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) към административните органи за проверка на предпоставките за допустимост на искането, разгледа по допустимост жалба с рег. № Ж-322/12.08.2015 г., подадена от Х.И.Х. срещу „Т.Б.” ЕАД.
Господин Х.И.Х. уведомява, че на 24.05.2015 г., решавайки да смени тарифния план на един от притежаваните от него телефони към компанията „Т.Б.” ЕАД, в офиса на мобилния оператор, е уведомен, че няма право на това, защото е закупил мобилен апарат и системата не разрешава смяна на тарифен план
След като проверява договора, от който прилага копие, за жалбоподателя става ясно, че не е закупил мобилен телефон, В офиса на „Т.” му е представен договор с дата 26.11.2014 г., която съвпада с датата на договора, който той има. От това според  господин Х.И.Х. личи, че има злоупотреба с личните му данни, тъй като без негово разрешение някой от служителите на „Т.” ги е ползвал и е направил нов договор, с който продава мобилен телефон на друг клиент, вкарвайки го в системата на оператора, която не му разрешава смяна на тарифния план.
С писмо рег. № П-7329/07.09.2015 г. е изискано становище по жалбата на господин Х.И.Х. от „Т.Б.” ЕАД, което е депозирано под рег. № С-692/23.09.15 г.
В становището се сочи, че извършена щателна вътрешна проверка е показала, че на 26.11.2014 г. между „Т.” и Х.И.Х. е сключено единствено Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги (приложено към становището).
Обръща се внимание, че в системите на „Т.” не фигурира нито едно от двете споразумения, представени от жалбоподателя, във вида, в който са представени от него.
По отношение на представеното от жалбоподателя под № 1 Допълнително споразумение – такова споразумение не е налично в базата данни на дружеството. В него липсват имената на служителя и ПОС код, което е в разрез с вътрешните правила и политики на дружеството.
По отношение на представеното от жалбоподателя под № 2 Допълнително споразумение, в него не са изписани имената на потребителя, липсва и подписа му. Споразумението не е подписано от служител на дружеството, липсват неговите имена, както и ПОС код.
В становището на „Т.” се сочи, че договорите на жалбоподателя са сключени в магазини, стопанисвани от търговския им представител „А.Т.” ЕООД, по силата на Договор за търговско представителство от 01.10.2007 г., но служителите на дружеството, които са работили в съответния магазин към 26.11.2014 г. вече не са в трудово правоотношение с търговския представител на „Т.”, което препятства възможността да бъдат взети техни обяснения по жалбата на господин Х.И.Х.
Действително, между приложените от жалбоподателят и от мобилният оператор Допълнителни споразумения към Договор за мобилни фиксирани услуги с мобилен/фиксиран номер ****** се установяват значителни различия.
Единствено в Допълнителното споразумение към Договор за мобилни фиксирани услуги с мобилен/фиксиран номер ****** от 26.11.2014 г., за което операторът твърди, че е налично в системата му, се съдържат едновременно подписи и имена на клиент и оператор, както и ПОС код на оператор.      
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, при сезирането й, Комисията за защита на личните данни разглежда жалби срещу актове и действия на администратори на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по закона.
Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, които са свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност на лицето.
Съгласно чл. 27, ал. 2 от АПК административният орган е длъжен да провери, при постъпване на искането, предпоставките за допустимостта на жалбата, относно производството по издаване на индивидуалния административен акт.
В материалите, събрани по жалбата на Х.И.Х. се съдържат  приложени от жалбоподателят и от мобилният оператор копия от Допълнителни споразумения към Договор за мобилни фиксирани услуги с мобилен/фиксиран номер ******, в които се установяват значителни различия.
Допълнителното споразумение към Договор за мобилни фиксирани услуги с мобилен/фиксиран номер ****** от 26.11.2014 г., за което операторът твърди, че е налично в системата му и заверено копие от което представя, съдържат едновременно подписи и имена на клиент и оператор, както и ПОС код на оператор, но то не следва да бъде еднозначно кредитирано, тъй като КЗЛД няма правомощията и компетентността да осъществява проверка по отношение истинността на положените подписи. КЗЛД не е разследващ орган и тези действия не са включени в правомощията й, а са от компетентността на прокуратурата.
В жалбата, подадена от господин Х.И.Х. не се съдържат оплаквания, свързани с неправомерно обработване на личните му данни и в този смисъл за нарушения на Закона за защита на личните данни, поради което за жалбоподателя не е налице правен интерес от сезирането на КЗЛД. 
Комисията за защита на личните данни като взе предвид фактите и обстоятелствата, изнесени в настоящето административно производство и на основание чл. 38, ал. 1 от ПДКЗЛДНА във връзка с чл. 27, ал. 2, т. 5 от АПК,    
 РЕШИ:
 Оставя без разглеждане жалба рег. № Ж-322/12.08.2015 г., подадена от Х.И.Х. срещу „Т.Б.” ЕАД, като недопустима и прекратява, образуваното по нея административно производство.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Административен съд София – град.
  
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба рег. № Ж-322/12.08.2015 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2