Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2015 г. » Решение по жалба рег. № Ж-288/30.07.2015 г.

Решение по жалба рег. № Ж-288/30.07.2015 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-288/2015 г.
София, 10.12.2015 г.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков, на редовно заседание, проведено на 04.11.2015 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и във връзка с изискването на чл. 27, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) към административните органи за проверка на предпоставките за допустимост на искането, разгледа по допустимост жалба с рег. № Ж-288/30.07.2015 г., подадена от М.С.М. срещу „У.К.Б.” АД.
Господин М.С.М., чрез пълномощника си адвокат М., уведомява, че е страна по гражданско дело № 1543/2012 г. на Окръжен съд Велико Търново, образувано след негово възражение срещу Заповед за незабавно изпълнение № 1886/02.08.2012 г. по ч.гр.д. № 3144/12 г.
Жалбоподателят, без да уточнява дали е влязло в сила, информира, че по гражданско дело № 1543/2012 г. е издадено Решение № 379/26.06.2015 г., с което е отхвърлен иска на банката, заведен по реда на чл. 422 от ГПК.
В жалба рег. № Ж-288/30.07.2015 г. се излагат твърдения, че господин М.С.М. не е подписвал Договор за банков потребителски кредит на физическо лице № ТР 72633830/ 20.08.2008 г, не е знаел за съществуването и не е давал съгласие за подписването му.  Вместо него, като съдлъжник, се е подписал кредитополучателят, извън банката, като е симулирал подписа му под договора, под искането за отпускане на кредит и под Общите условия на Банката.
Изтъква се, че кредитното досие по Договор за банков потребителски кредит на физическо лице  № ТР 72633830/20.08.2008 г. съдържа копие от личната карта на жалбоподателя, без самият той да я е предоставял на Банката.
Господин М.С.М. счита, че „У.К.Б.” АД, в качеството си на администратор на лични данни, на 20.08.2008 г., а и преди този момент, е обработвалo личните му данни, като е вписало същите в Договор за банков потребителски кредит на физическо лице № ТР 72633830/20.08.2008 г., както и в други документи, приложени в кредитното досие, без знанието и съгласието му, без наличие на правно основание, като ги е предоставило незаконосъобразно и на дружеството „Е.М.” ООД, в грубо нарушение на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД.
Към жалбата са приложени обратни разписки, датиращи от месец май и месец юни 2012 г., свидетелстващи за кореспонденция между жалбоподателя и кредитополучателя и „Е.М.” ООД.
Приложено е и Постановление за прекратяване на наказателно производство от 29.04.2012 г.  на РП град Велико Търново, от което се установява, че кредитополучател по  Договор за банков потребителски кредит на физическо лице № ТР 72633830/20.08.2008 г. е съпругата на господин М.С.М.
В грубо нарушение на банковите условия за сключване на договор за потребителски кредит, служител на банката предоставил договора на М. извън банковия клон, където последната положила подпис в графата солидарен длъжник, придавайки му вид, че е положен от М.С.М.
В рамките на наказателното производство е установено, че условията на Договор за банков потребителски кредит на физическо лице № ТР 72633830/20.08.2008 г. са предоговорени с подписване на Анекс № 1/23.12.2009 г., подписан лично пред банков служител от М.С.М. – солидарен длъжник, който въпреки, че не бил подписал самия договор, впоследствие се съгласява и не възразява да бъде солидарен длъжник по него. 
С писмо рег. № П-8432/15.10.2015 г. от „У.К.Б.” АД е изискано писмено становище по жалбата, ведно с относимите доказателства, което е депозирано под рег. № П-8944/27.10.2015 г.
От становището, освен описаното по-горе се установява и второ предоговаряне на условията  на Договор за банков потребителски кредит на физическо лице № ТР 72633830/20.08.2008 г., отразено в Анекс № 2/11.02.2011 г., отново подписан лично пред банков служител от М.С.М. – солидарен длъжник.
В становището се обръща внимание, че към всеки от двата анекса има собственоръчно подписана от жалбоподателя информация, предоставена от „У.К.Б.” АД по чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД, съдържаща и правото на банката да предоставя лични данни за целите на изпълнение на договора на лица, оказващи съдействие във връзка с обслужване и събиране на вземанията на банката. В тази информация е включена декларация в изпълнение изискванията на КЗЛД, на основание чл. 4 от ЗЗЛД, с която жалбоподателят е декларирал, че предоставя доброволно личните си данни и изразява изричното си съгласие тези данни да бъдат използвани за посочените в информацията цели, в т.ч. и за предоставяне на трети лица за събиране на вземанията на банката.
Според банката са спазени императивните изисквания на чл. 4 от закона, съдържащ основанията за обработка на лични данни. Налице е изрично писмено съгласие на жалбоподателя за обработка на личните му данни, в това число предоставянето им на трети лица за събиране на вземанията на банката, както изисква чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД.
Освен даденото изрично съгласие, банката изтъква, че обработва данните на жалбоподателя и на нормативно основание, тъй като по силата на ЗМИП и ППЗМИП е длъжна да идентифицира клиентите си, какъвто в случая е жалбоподателя – в качеството му на съдлъжник. Тоест, банката законосъобразно е идентифицирала жалбоподателя, копирайки личната му карта, която се съдържа в кредитното досие на кредитополучателя Д.М., именно в това му качество.
От „У.К.Б.” АД информират, че на основание даденото съгласие от жалбоподателя, според Информация-декларация към всеки един от анексите и във връзка с неизпълнение на кредитния договор и просрочията, банката основателно, на база сключен договор с „Е.М.” ООД, е предоставила личните данни на господин М.С.М. във връзка с изпълнение на просрочени кредитни задължения.
В чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушение на правата им по ЗЗЛД.
Жалбата, подадена от М.С.М. срещу „У.К.Б.” АД отговаря на нормативно установените изисквания, поради което е редовна.
Макар и подадена от физическо лице, при наличие на правен интерес и насочена срещу „У.К.Б.” АД - администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД, жалба рег. № Ж-288/30.07.2015 г. се явява недопустима, тъй като е просрочена, предвид изискванията на чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД.
Разпоредбата на чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД постановява, че при нарушаване на правата му по закона всяко физическо лице има право да сезира КЗЛД в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по късно от пет години от извършването му.
От описаните в жалба рег. № Ж-288/30.07.2015 г. факти и обстоятелства - с оглед момента във времето, от който господин М.С.М. е узнал за извършване на твърдяното спрямо него нарушение – сключване на Договор за банков потребителски кредит на физическо лице № ТР 72633830/20.08.2008 г., респективно Анекс № 1/23.12.2009 г. и Анекс № 2/11.02.2011 г., както и предвид обратни разписки от месец май и месец юни 2012 г., свидетелстващи за кореспонденция между него и „Е.М.” ООД се налага извода, че жалбата му пред КЗЛД не е подадена в законово установения срок – едногодишен от узнаване на нарушението, поради което тя се явява просрочена.
Комисията за защита на личните данни като взе предвид фактите и обстоятелствата, изнесени в настоящето административно производство и на основание чл. 38, ал. 1 от ПДКЗЛДНА във връзка с чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК,    
 РЕШИ:
 Оставя без разглеждане жалба рег. № Ж-288/30.07.2015 г., подадена от М.С.М. срещу „У.К.Б.” АД, като недопустима и прекратява, образуваното по нея административно производство.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Админиминистративен съд София – град.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба рег. № Ж-288/30.07.2015 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2