Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2015 г. » Решение по жалба рег. № Ж-275/29.07 .2015 г.

Решение по жалба рег. № Ж-275/29.07 .2015 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-275/2015 г.
София, 10.12.2015 г.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков, на редовно заседание, проведено на 04.11.2015 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и във връзка с изискването на чл. 27, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) към административните органи за проверка на предпоставките за допустимост на искането, разгледа по допустимост жалба рег. № Ж-275/29.07 .2015 г., подадена от П.Г.К. срещу „М.” ЕАД и „В.К.” ООД.
Господин П.Г.К. уведомява, че на 11.05.2015 г. е получил обаждане на личния си мобилен телефон от служител на „В.К.” ООД, с което е уведомен, че има неизплатени задължения, отнасящи се за фирмата му „Ф.К.” ЕООД, към „М.” ЕАД, по фактури към мобилния оператор за периода 26.03.2011 г. – 25.07.2011 г.
Жалбоподателят сочи, че действително „Ф.К.” ЕООД е било клиент на „М.” ЕАД и в продължение на години е изпълнявало задълженията си на клиент за всички карти, записани на фирмата, стриктно и добросъвестно. През 2010 г., след преценка, че „БТК” ЕАД предлага по-добра алтернатива, „Ф.К.” ЕООД сменя мобилния си оператор, като запазва номерата, записани на дружеството.
Господин П.Г.К. счита, че периода, за който се твърди, че следва да покрие някакви задължения, е такъв, че те дори и да са съществували са  се погасили по давност, още повече, че са задължения на „Ф.К.” ЕООД, а не негови лични, а понастоящем дружеството се управлява от Г.К. - едноличен собственик на капитала.
Изготвени са писма рег. № П-7318/07.09.2015 г. и рег. № П-7324/07.09.2015 г., с които от „М.” ЕАД и „В.К.” ООД са изискани становища, ведно с относимите към случая доказателства, които са депозирани в КЗЛД.
„М.” ЕАД, категорично възразява срещу отправеното от жалбоподателя обвинение, че негови лични данни, обработвани от оператора са предоставени на трето лице – „В.К.” ООД.
Дружеството уведомява,че господин П.Г.К., в качеството му на представляващ „Ф.К.” ЕООД е сключил с оператора Договор № Ф0224997/23.06.2008 г. за ползване на мобилни услуги (приложен по преписката).
От „М.” ЕАД сочат, че по цитирания договор са налице задължения, свързани с начина и сроковете на плащане на предоставяните услуги, които не са спазени от дружеството – абонат и са възникнали просрочени, ликвидни и изискуеми задължения в общ размер на 1595,20 лева, представляващи задължения по 12 броя, подробно описани и приложени към становището на оператора, фактури.
След като „Ф.К.” ЕООД не е заплатило задълженията си по цитираните фактури, от „М.” ЕАД са предприети действия за събиране на вземането чрез „В.К.” ООД, с което операторът има действащ договор от 27.11.2014 г.
Сочи се, че предоставените на „В.К.” ООД данни се отнасят изцяло до дружеството длъжник и размера на дълга му, без операторът да е сочил П.Г.К. като лице за контакт или да е предоставял негов номер, на който да бъде търсен като представител на клиента.
Проверка, извършена по случая сочи, че при работата си с длъжника, „В.К.” ООД е използвало публично обявена информация за дружеството „Ф.К.” ЕООД, публикувана на интернет адрес: http: internet.mon.bg/monadmin/index2.php, откъдето е видно, че в публично обявената справка с регистрирани доставчици на МОН, дружеството е представено под № 116 с информация за ЕИК, седалище, лице за контакт – П.Г.К. и телефони за контакт.
От „М.” ЕАД считат, че жалбата на господин П.Г.К. е недопустима, тъй като в случая липсва обработване на лични данни на определено физическо лице.
На 17.09.2015 г. в КЗЛД е постъпило становище рег. № С-687, в което  „В.К.” ООД информира , че между дружеството и „М.” ЕАД е сключен договор за събиране на вземания от 27.11.2014 г. и че по силата на този договор „В.К.” ООД, като пълномощник, е действало от името и за сметката на оператора, в качеството на „обработващ данните” по смисъла на ЗЗЛД.
От „В.К.” ООД подчертават, че информацията за телефонен номер може да се разглежда като лични данни на конкретно физическо лице, единствено в съвкупност с други индивидуализиращи данни на лицето, като например трите имена, ЕГН, адрес. В разглеждания случай телефонният номер, с който е разполагало дружеството не се е отнасял до жалбоподателя П.Г.К. и не е в съвкупност с посочените данни на физическото лице, което по никакъв начин не би могло да доведе до индивидуализирането му.
Според  „В.К.” ООД това е така, защото извършеното позвъняване е направено на телефон, посочен в публичен регистър като телефон на фирмата „Ф.К.” ЕООД, следователно не попада в обхвата на определението за лични данни и поради това не се ползва от защитното действие на ЗЗЛД.
В нормата на чл. 1, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) е означено приложното поле на ЗЗЛД, а именно: уреждане защитата на правата на физическите лица при обработване на личните им данни. Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, които са свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност на лицето.
Според чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД, при сезирането й, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администратори на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по закона.
Жалбата на господин П.Г.К. срещу „М.” ЕАД и „В.К.” ООД е насочена срещу обработване данните на „Ф.К.” ЕООД. Фактурите, приложени към становището, ангажирано от мобилния оператор по случая, свидетелстват, че са издадени не на физическо, а на юридическо лице.
От фактурите личи, че именно дружеството „Ф.К.” ЕООД е клиент на „М.” ЕАД и именно по отношение на него са предприети действия за извънсъдебно събиране на просрочени и изискуеми вземания, чрез дружеството „В.К.” ООД.
С оглед горното, може да се приеме, че жалбата на господин П.Г.К., е недопустима, тъй като визира правния интерес не на физическо, а на юридическо лице и по този начин се оказва извън приложното поле на Закона за защита на личните данни.
Комисията за защита на личните данни като взе предвид фактите и обстоятелствата, изнесени в настоящето административно производство и на основание чл. 38, ал. 1 от ПДКЗЛДНА,
РЕШИ:
 Оставя без разглеждане жалба рег. № 275/29.07.2015 г., подадена от П.Г.К. срещу „М.” ЕАД и „В.К.” ООД, като недопустима и прекратява, образуваното по нея административно производство.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Админиминистративен съд София – град.
  
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба рег. № Ж-275/29.07 .2015 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2