Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2015 г. » Решение по жалба рег. № Ж-114/18.03.2015 г.

Решение по жалба рег. № Ж-114/18.03.2015 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-114/2015 г.
гр. София, 09.12.2015 г.

Комисията за защита на личните данни в състав: Председател – Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков, на заседание, проведено на 25.11.2015 г., обективирано в протокол № 51,  на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа жалба с рег. № Ж-114/18.03.2015 г., подадена от Г.И.М.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е сезирана с жалба, съдържаща твърдения за неправомерно предоставяне на лични данни от страна на БТК ЕАД на „С.Г.Г.” ООД. Жалбоподателят твърди, че получил писма от БТК ЕАД, с които го уведомяват, че има налични задължения, които са прехвърлени на колекторска фирма „С.Г.Г.” ООД. Смята правата си за нарушени. Към жалбата е приложено уведомление изпратено от страна на БТК ЕАД, носещо дата 21.01.2015 г.
С писмо изх. № П-2966/08.04.2015 г. на Председателя на КЗЛД, г-жа С.Ц., в качеството й на управител на „С.Г.Г.” ООД е уведомена на основание чл. 26 от АПК, че по жалбата е образувано административно производство. На основание чл. 36, ал. 2 от АПК следва в 7-дневен срок от получаване на настоящото писмо да изпратят становище по изложените в жалбата твърдения, да предоставят заверено копие на договор с БТК ЕАД и други относими доказателства.
С писмо изх. № П-2967/08.04.2015 г. на Председателя на КЗЛД,  г-н А.Д., в качеството му  на представител  на  БТК ЕАД  е уведомен на основание чл. 26 от АПК, че по жалбата е образувано административно производство
На основание чл. 36, ал. 2 от АПК следва в 7-дневен срок от получаване на настоящото писмо да изпратят становище по изложените в жалбата твърдения, да предоставят заверено копие на договор със „С.Г.Г.” ООД и  други относими доказателства.
С писмо изх. № П-2968/08.04.2015 г. на Председателя на КЗЛД, жалбоподателят Г.И.М. е уведомен, на основание чл. 26 от АПК, че по жалбата му е образувано административно производство. Уведомен е, че може да представи и други доказателства.
В Комисията за защита на личните данни е постъпило становище от БТК ЕАД, заведено под рег. № С-348/23.04.2015 г. В него твърдят, че жалбата подадена от Г.И.М. е нередовна, тъй като не съдържа дата на твърдяното нарушение. Молят Комисията за защита на личните данни да окаже на жалбоподателя да отстрани тази нередовност. Към становището са приложили пълномощно.
С писмо изх. № П-3636/07.05.2015 г. на Председателя на КЗЛД,  г-н А.Д., в качеството му  на представител  на  БТК ЕАД  е уведомен, че преценката относно редовността и допустимостта на конкретната жалба е от компетентността на решаващия орган, в случая от Комисията за защита на личните данни. Предоставен им е срок, в който да представят заверени копия от доказателства.
С оглед задължението на административния орган за установяване на предпоставките за допустимост на искането, регламентирано в разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от АПК, както и на основание чл. 38, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, Kомисията се е произнесла с решение от 16.09.2015 г., с което е обявила жалбата за допустима, предвид съображенията за надлежност на страните, компетентност на КЗЛД, наличие на правен интерес на жалбоподателя, спазване на установения в чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД срок. Насрочена е за разглеждане на открито заседание на Комисията на 21.10.2015 г.
С писмо изх. № П-7881/07.05.2015 г. на Председателя на КЗЛД,  г-жа С.Ц., управител на „С.Г.Г.” ООД е уведомена, че жалба с рег. № 114/28.03.2015 г. ще бъде разгледана по същество на открито заседание на КЗЛД, което ще се проведе на 21.10.2015 г. На основание чл. 36 от АПК следва в 7-дневен срок от получаване на настоящото писмо да предостави становище по жалбата и допълнителни доказателства - заверени копия от индивидуалния договор с Г.И.М., общи условия, доказателства за задължения на жалбоподателя, договор за цесия, приемо-предавателен протокол, уведомление за извършена цесия и други относими доказателства.
С писмо изх. № П-7882/25.09.2015 г. на Председателя на КЗЛД, г-н Г.И.М., жалбоподател е уведомен, че  Ж-114/18.03.2015 г.ще бъде разгледана на открито заседание на административния орган на 21.10.2015 г.
С писмо изх. № П-7876/28.09.2015 г. на Председателя на КЗЛД,  г-н А.Д., представител на БТК ЕАД е уведомен, че жалба с рег. № 114/28.03.2015 г. ще бъде разгледана по същество на открито заседание на КЗЛД, което ще се проведе на 21.10.2015 г. На основание чл. 36 от АПК следва в 7-дневен срок от получаване на настоящото писмо да предостави становище по жалбата и допълнителни доказателства-заверени копия от индивидуалния договор с Г.И.М., общи условия, доказателства за задължения на жалбоподателя, договор за цесия, приемо-предавателен протокол, уведомление за извършена цесия и други относими доказателства.
В Комисията за защита на личните данни е постъпило становище от БТК ЕАД.  В него твърдят, че Г.И.М. е бил титуляр  по два договора за предоставяни от тях услуги. Налице са негови задължения към БТК ЕАД. На 17.05.2015 г. между БТК ЕАД и „С.Г.Г.” ООД е сключен договор за прехвърляне на вземания (цесия). Личните данни на длъжника са предоставени на „С.Г.Г.” ООД на 12.08.2013 г. Считат, че личните данни на жалбоподателя са обработени законосъобразно от страна на БТК ЕАД при спазване на принципите, залегнали в чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД. Към становището прилагат 10 броя месечни сметки, договор за цесия, приемо-предавателен протокол за предоставяне на Приложение 1 към договор за цесия, пълномощно в полза на „С.Г.Г.” ООД, пълномощно на юрисконсулт Б.П. и Р.Й.
След решение на Комисията за защита на личните данни разглеждането на жалбата  по същество е отложено за 25.11.2015 г. Страните са уведомени редовно чрез писма с изх.  № П-8306/09.10.2015 г., П-8307/09.10.2015 г., и П-8305/09.10.2015 г.
В Комисията е постъпило становище с рег. № П-8379/14.10.2015 г. от БТК ЕАД. Излагат твърдения, че в изпълнение на договора за цесия първоначалният администратор БТК ЕАД предава всички документи  на втория администратор - „С.Г.Г.” ООД. Поради това не могат да предоставят индивидуален договор с Г.И.М.
На проведеното заседание на Комисията за защита на личните данни на 25.11.2015 г. страните са редовно уведомени. Жалбоподателят Г.И.М. и „С.Г.Г.” ООД не се явяват  и не се представляват.  За БТК ЕАД се явява юрисконсулт Л.Б. Заявява, че индивидуален договор с жалбоподателя е наличен, но той е предаден по силата на договор за цесия на „С.Г.Г.” ООД.  Към настоящия момент БТК ЕАД не притежава екземпляр от него. От момента на сключената цесия всички договори са предадени на колекторската фирма. Смята, че в производството не е спорно, че жалбоподателят е бил в договорни взаимоотношения с дружеството.
Комисията е сезирана с жалба, касаеща неправомерно предоставяне на лични данни, без дадено съгласие на физическото лице.
Личните данни на г-н Г.И.М. са прехвърлени от БТК ЕАД  на „С.Г.Г.” ООД на основание сключен договор за прехвърляне на вземания (цесия) с № 32995/17.05.2013 г. Видно от представения Приемо-предавателен протокол са прехвърлени на „С.Г.Г.” ООД  на  12.08.2013 г. Дружеството „С.Г.Г.” ООД са уведомявани, чрез писма с изх. № П-2966/08.04.2015 г., П-7881/28.09.2015 г., и П-8305/09.10.2015 г., за образувано административно производство, за насрочване на заседание на Комисията. Видно от известията за доставяне писмата са получени. Изискани са становище и относими доказателства. В Комисията за защита на личните данни  не са постъпили такива от „С.Г.Г.” ООД.
Личните данни на Г.И.М. на прехвърлени от БТК ЕАД  на „С.Г.Г.” ООД на 12.08.2013 г. видно от съставения приемо-предавателен протокол.
Без индивидуален договор с абоната,не може да се приеме, че е налице съгласие от физическото лице за предоставяне на личните му  данни на трети лица. Съгласно легалното определение съдържащо се в т. 13 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД „Съгласие на физическото лице” е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани. Без индивидуален договор с г-н Г.И.М. не е възможно да се получи съгласие за предоставянето на личните му данни на трети лица. Общите условия на БТК ЕАД също не са в сила по отношение на Г.И.М., тъй като те се приемат с индивидуалния договор, а такъв  не е предоставен. Личните данни на жалбоподателя са прехвърлени на  „С.Г.Г.” ООД на основание чл. 99 от ЗЗД - договор за цесия. Новият кредитор е получил всички документи удостоверяващи вземането и е наясно, при какви условия се обработват личните данни на физически лица с цел събиране на вземания. В случай, че индивидуалният договор не е представен от новия кредитор последният е следвало да не обработва личните данни на жалбоподателя.
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 във  връзка с чл. 38  от Закона за защита на личните данни,  Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Обявява жалба с рег. № Ж-114/18.03.2015 г. подадена  от  Г.И.М. за основателна по отношение на администратора „С.Г.Г.” ООД и неоснователна по отношение на БТК ЕАД. Налага на „С.Г.Г.” ООД административно наказание определено  в  в чл. 42, ал. 1 за нарушение на чл. 2, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЗЛД – имуществена санкция в размер на  11 000 (единадесет хиляди ) лева.
Настоящото решение може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за  защита на личните данни пред Административен съд София – град.
След влизане в сила на решението, сумата по наложеното наказание да бъде внесена в брой в касата на Комисията за защита на личните данни, находяща се в гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2 или преведена по банков път:
Банка БНБ - ЦУ
IBAN: BG18BNBG96613000158601
BIC BNBGBGSD
Комисия за защита на личните данни, БУЛСТАТ 130961721
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба рег. № Ж-114/18.03.2015 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2