Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2015 г. » Решение по жалба рег. № Ж-75/26.02.2015 г.

Решение по жалба рег. № Ж-75/26.02.2015 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-75/2015 г.
гр. София, 09.12.2015 г.

Комисията за защита на личните данни в състав: Председател – Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков, на заседание, проведено на 25.11.2015 г., обективирано в протокол № 51,  на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа жалба с рег. № Ж-75/26.02.2015 г., подадена от А.С.Х.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е сезирана с жалба, съдържаща твърдения за неправомерно разпространяване на лични данни на жалбоподателя А.С.Х., свързани с осигурителния му статус. В жалбата си г-н А.С.Х. твърди, че е бил служител  до 06.06.2014 г. на фирма „Г.Б.И.” ЕООД. В периода от 07.06.2014 г. до момента на сезиране на Комисията за защита на личните данни за него са правени проверки за осигурителния му статус в НОИ. Целта била да се уведоми управителя на „Г.Б.И.” ЕООД за настоящото му работно място. Според жалбоподателя справки са правени и за други бивши служители. А.С.Х. сочи, че настояща служителка на фирмата Мн.П. е давала информация за осигурителния му статус, чрез своята майка Мр.П., която е служител на ТП НОИ - Пловдив, ПРМ - Раковски. Жалбоподателят смята, че тези действия са доказуеми и представляват злоупотреба с лични данни. Настоява да се направи проверка и да бъдат предприети съответните мерки.
С писмо изх. № П-2303/20.03.2015 г. на Председателя на КЗЛД, до управителя на „Г.Б.И.” ЕООД  г-н Г.Б. е уведомен на основание чл. 26 от АПК, че по отношение на дружеството, което представлява в Комисията за защита на личните данни е открито административно производство по жалбата подадена от А.С.Х. На основание чл. 36 от АПК следва в срок да предостави становище, заверени копия на настоящи и прекратени трудови договори, сключени с жалбоподателя, както и  други относими доказателства по жалбата.
В КЗЛД е  постъпило становище по жалбата с   рег. № С-271/30.03.2015 г. от „Г.Б.И.”  ЕООД ведно с приложения - Писмо рег. № 438000-5665/08.09.2014 г. на ОД на МВР-Пловдив, ТРУ-Пловдив; Писмо рег. № 438000-3787/04.07.2014 г. на ОД на МВР-Пловдив, ТРУ-Пловдив; Трудов договор на А.С.Х.; Заповед за прекратяване на трудов договор на А.С.Х.
В становището си навеждат твърдения, че  лицето М.Н.П. не е администратор на лични данни, нито обработва такива. По отношение на нея,  Комисията не би могла да се произнесе, тъй като тя не е администратор на лични данни. Смятат жалбата в тази част за недопустима. Според тях,  жалбата подадена до Комисията за защита на личните данни е нов опит от страна на А.С.Х. да „реши” личните си отношения с жалбоподателката, чрез намеса на държавни институции. На жалбоподателя са  правени полицейски предупреждения на основание чл. 65 от ЗМВР. По отношение на дружеството „Г.Б.И.” ЕООД смятат твърденията в жалбата за нооснователни и недоказани.  Сочат, че са регистриран администратор на лични данни и поддържат регистър трудови досиета. Молят Комисията за защита на личните данни да остави без уважение подадената жалба.
С писмо изх. № П-2199/18.03.2015 г. на Председателя на КЗЛД А.С.Х. е уведомен за приложимостта на ЗЗЛД и дейността на КЗЛД, за легалните определения за администратор на лични данни и обработване на лични данни,  за преклузивния срок на чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД и минималното съдържание на искането отправено до  Комисията за защита на личните данни. Информиран е, че следва да депозира жалбата съгласно указанията, да посочи дата на твърдяно нарушение, да конкретизира администратор на лични данни, срещу когото КЗЛД да упражни правомощията си, както и да приложи относими към случая доказателства, (ако разполага с такива).
С писмо изх. № П-2200/18.03.2015 г. на Председателя на КЗЛД, до управителя на Националния Осигурителен Институт (НОИ)  г-н Б.П. е уведомен на основание чл. 26 от АПК, че в Комисията за защита на личните данни е открито административно производство по жалбата. На основание чл. 36 от АПК следва в срок да предостави становище и  други относими доказателства по жалбата.
Чрез писмо с рег. № П-2996/09.04.2015 г. до Комисията за защита на личните данни от Националния Осигурителен Институт изпращат писмени обяснения на М.И.П.-главен експерт по осигуряването в сектор „ПОБ и ГВ, в отдел „КПК”, в ТП на НОИ-гр. Пловдив; Писмо рег. № 438000-5665/08.09.2014 г. на ОД на МВР-Пловдив, ТРУ-Пловдив; Писмо рег. №438000-3787/04.07.2014 г. на ОД на МВР-Пловдив и справка от Служба по вписванията- гр. Пловдив.
В своите обяснения Мр.И.П. - главен експерт по осигуряването твърди, че по смисъла на пар. 1, т. 1 от ДР на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за нея е налице качеството „Свързано лице” с Мн.Н.П., която е служител на „Г.Б.И.” ЕООД. Г-жа П. е правила два пъти справка за лицето А.С.Х., с ЕГН ***** в информационните регистри на НОИ 17.07.2014 г. и 19.09.2014 г.  Била много притеснена от заплахите срещу дъщеря й и искала да получи повече информация за жалбоподателя.
В писмо с рег. № 4777/17.06.2015 г. А.С.Х. пояснява, че информацията, че Мр.П. прави справки в системата на НОИ е получена от негов бивш колега на 20.01.2015 г.
С оглед задължението на административния орган за установяване на предпоставките за допустимост на искането, регламентирано в разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от АПК, както и на основание чл. 38, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, Комисията се е произнесла с решение от 16.09.2015 г., с което е обявила жалба Ж-75/26.02.2015 г.  за допустима, предвид съображенията за надлежност на страните, компетентност на КЗЛД, наличие на правен интерес на жалбоподателя, спазване на установения в чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД срок. Като страни в административния процес са конституирани жалбоподателят А.С.Х., а ответни страни - „Г.Б.И.” ЕООД и Националният осигурителен институт.
С писмо изх. № П-7860/28.09.2015 г. на Председателя на КЗЛД, г-н Б.П.-управител на НОИ е информиран, че жалбата ще се разгледа на открито заседание на административния орган на 14.10.2015 г. На основание чл. 36 от АПК следва в 7-дневен срок от получаване на писмото да предостави допълнителни доказателства-длъжностна характеристика за заеманата длъжност от Мр.П., информация дали има право на достъп до информационните регистри на НОИ, а също и извлечение от лог файловете за влизанията извършени от Мр.П. за датите 17.07.2014 г. и 19.09.2014 г.
С писмо изх. № П-7856/28.09.2015 г. на Председателя на КЗЛД, г-н Г.Б., в качеството му на управител на „Г.Б.И.” ЕООД  е уведомен, че жалбата подадена от А.С.Х.  ще се разгледа на открито заседание  на административния орган на 14.10.2015 г.
С писмо изх. № П-7845/25.09.2015 г. на Председателя на КЗЛД г-н А.С.Х. е уведомен, че жалбата подадена от него ще се разгледа на открито заседание  на административния орган на 14.10.2015 г.
Поради служебна ангажираност на административния орган, е взето решение жалба Ж-75/26.02.2015 г. да бъде  пренасрочена за разглеждане на 25.11.2015 г. от 13.00 часа в сградата на КЗЛД. За датата на заседанието страните са редовно уведомени, чрез писма изх. № П-8310/09.10.2015 г., П-8309/09.10.2015 г. и П-8308/09.10.2015 г.
Чрез писмо с рег. № П-8690/19.10.2015 г. до Комисията за защита на личните данни от Националния осигурителен институт изпращат исканите им доказателства: длъжностна характеристика на Мр.П., писмо удостоверяващо предоставените й права на достъп до информационните регистри и извлечение от лог файловете за влизанията, извършвани от Мр.И.П. в информационната система на НОИ за датите 17.07.2014 г. и 19.09.2014 г.
На проведеното заседание на Комисията за защита на личните данни на 25.11.2015 г. страните са редовно уведомени. Жалбоподателят  А.С.Х. и Национален осигурителен институт не се явяват  и не се представляват. За „Г.Б.И.” ЕООД се явява  адвокат К.А. Изразява становище, че жалбата е голословна и не може да се установи връзка между незаконосъобразно обработване на лични данни  и представляваното от Г.Б. дружество - „Г.Б.И.” ЕООД. Счита, че  дружеството, което представлява  като администратор на лични данни не е извършило нарушение на закона, нито има доказателства в тази насока. Не е осъществен неправомерен достъп до наличните лични данни, с които „Г.Б.И.” ЕООД  е разполагало. Възникналата ситуация  касае битов конфликт, в който „Г.Б.И.” ЕООД неоснователно е въвлечено. В подкрепа на думите си цитира приложените по административната преписка писма до Мн.П. от Областната дирекция на МВР - Пловдив.
Комисията е сезирана с жалба, касаеща осъществяване на неправомерен достъп до лични данни и тяхното последващо разпространение. От постъпилилите доказателства по административната преписка се установява, че жалбоподателят А.С.Х. е бил служител на дружеството „Г.Б.И.” ЕООД, с ЕИК: ***** за периода 07.05.2014 г. - 06.06.2014 г. През този период дружеството е обработвало личните му данни с цел реализиране на права и задължения по сключеното трудово правоотношение. От доказателствата в административното производство не се установява „Г.Б.И.” ЕООД да е обработвало личните данни на лицето в нарушение на ЗЗЛД. Установено е, че служител на НОИ - главен експерт Мр.П. е извършвала справки, използвайки единния граждански номер на А.С.Х. Това твърдение се доказва от писмените обяснения на Мр.П. дадени на основание чл. 93, ал. 1 от Закона за държавния служител, където тя информира, че е извършвала справки в информационните регистри на НОИ на датите 17.07.2014 г. и 19.09.2014 г. От нейните обяснения става ясно, че справката не е била осъществена със служебна цел. Твърденията на г-жа П. се потвърждават от предоставеното извлечение от лог файловете за извършените справки от Мр.П. за цитираните дати. Служителката е извършвала справките за жалбоподателя неколкократно и в период от 17.07.2014 г. до 19.09.2014 г. Няма доказателства, че г-жа  Мр.П. е получила единния граждански номер на А.С.Х. от администратора  „Г.Б.И.” ЕООД , а също не се доказва да е предоставяла получената информация в резултат на извършваната проверка на дружеството. Националният осигурителен институт в качеството му на администратор на лични данни, регистриран с идентификационен номер 19074 не е предприел необходимите организационни и технически мерки за опазване и предотвратяване на нерегламентиран достъп до личните данни на жалбоподателя. Не са предприетите  мерки за персонална защита спрямо физическите лица, които обработват лични данни по указание на администратора и така е допуснат неправомерен  достъп до личните данни на жалбоподателя, което е нарушение на чл. 23, ал. 1 от ЗЗЛД. Нарушението на ЗЗЛД е извършено неколкократно  в перода от 17.07.2014 г до 19.09.2014 г.
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 във  връзка с чл. 38  от Закона за защита на личните данни,  Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Обявява жалба с рег. № Ж-75/26.02.2015 г. подадена  от  А.С.Х. за основателна по отношение на администратора  Национален осигурителен институт (НОИ) и неоснователна по отношение на „Г.Б.И.” ЕООД. Налага на администратора  Национален осигурителен институт административно наказание определено  в  чл. 42, ал. 9 за нарушение на чл. 23, ал. 1 от Закона за защита на личните данни – имуществена санкция в размер на  1500 ( хиляда и петстотин) лева.
Настоящото решение може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за  защита на личните данни пред Административен съд София – град.
След влизане в сила на решението, сумата по наложеното наказание да бъде внесена в брой в касата на Комисията за защита на личните данни, находяща се в гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2 или преведена по банков път:
Банка БНБ - ЦУ
IBAN: BG18BNBG96613000158601
BIC BNBGBGSD
Комисия за защита на личните данни, БУЛСТАТ 130961721
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба рег. № Ж-75/26.02.2015 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2