Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2015 г. » Решение по жалба рег. № Ж-297/ 04.08.2015 г.

Решение по жалба рег. № Ж-297/ 04.08.2015 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-297/2015 г.
София, 01.12.2015 г.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Мария Матева, на редовно заседание, проведено на 14.10.2015 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и във връзка с изискването на чл. 27, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) към административните органи за проверка на предпоставките за допустимост на искането, разгледа жалба с рег. № Ж-297/ 04.08.2015 г., подадена от И.Д. срещу „Е.Е.” ООД.
В жалба рег. № Ж-297/04.08.2015 г. се излагат твърдения за неправомерно обработване на личните данни на жалбоподателката във връзка с отказ да й бъде предадена пратка за получаване, без да предостави на служителя  на „Е.Е.” ООД - Н.Р., ЕГН-то и личната си карта.
Госпожа И.Д. е убедена, че служителят на „Е.Е.” ООД е превишил правата си, изисквайки от нея предоставяне на лични данни в обем по-голям от нужния за осъществяване на дейността му, неясно с каква цел. Жалбоподателката счита, че след като изпращачите на пратки не подават данни за ЕГН-то или личната карта на получателя, те не следва да се изискват от адресатите на пратките.
Изготвено е писмо изх. № П-7333/07.09.2015 г., с което жалбоподателката се уведомява, че според чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация (ПДКЗЛДНА) всяка жалба трябва да съдържа изрично посочени реквизити, които в нейната липсват. Посочено е, че съгласно чл. 29, ал. 2 от ПДКЗЛДНА писмените искания се подават в деловодството на КЗЛД с писмо, по факса или по електронен път. В случай, че са подадени по електронен път е необходимо подателят да притежава електронен подпис (в съответствие със Закона за електронния документ и електронния подпис). На госпожа И.Д. е указано, че с оглед предприемане на действия по изясняване на фактите, описани в жалба рег. № Ж-297/04.08.2015 г. и предвид обстоятелството, че жалбата не е подписана, на основание чл. 30, ал. 1 от АПК и чл. 30, ал. 2 от ПДКЗЛДНА, в тридневен срок, следва да потвърди искането си със собственоръчен или електронен подпис и че при неизпълнение на дадените указания, на основание чл. 30, ал. 3 от ПДКЗЛДНА, административното производство, образувано по жалбата й ще бъде прекратено.
Горното писмо е изпратено на имейла, предоставен от госпожа И.Д. за контакти, на 08.09.2015 г. и въпреки че 3-дневния срок за потвърждаването й изтича на 11.09.2015 г., жалба № Ж-297/04.08.2015 г. не е потвърдена със саморъчен или електронен подпис и не може да се определи от кого изхожда.
На жалбоподателката е обърнато внимание, че чл. 30 от Административнопроцесуалния кодекс вменява спрямо административния орган задължението да изисква изричното потвърждение с подпис, на неподписаните писмени искания, с които е сезиран и следователно подписването на жалбата й се явява абсолютна процесуална предпоставка за започване на административно производство по нея.
Независимо от указването, че образуването на административно производство, в рамките на което да бъдат предприети действия по изясняване на изложените от И.Д. факти и обстоятелства, е обусловено от подписване на жалбата й – собственоръчно или с електронен подпис, в случай че разполага с такъв, жалбоподателката не предприема изисканите действия и жалба рег. № Ж-297/04.08.2015 г. остава неподписана, като нередовността й не е отстранена нито в законоустановения тридневен срок, нито по-късно.
Комисията за защита на личните данни като взе предвид фактите и обстоятелствата, изнесени в настоящето административно производство и на основание чл. 38, ал. 1 от ПДКЗЛДНА,
 РЕШИ:
 Оставя без разглеждане – като нередовна, жалба рег. № Ж-297/04.08.2015 г., подадена от И.Д. срещу „Е.Е.” ООД и прекратява, образуваното по нея административно производство.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Админиминистративен съд София – град.
  
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба рег. № Ж-297/ 04.08.2015 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings