Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2015 г. » Решение по жалба рег. № Ж-138/08.04.2015 г.

Решение по жалба рег. № Ж-138/08.04.2015 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-138/2015 г.
гр. София, 13.11.2015 г.

Комисията за защита на личните данни в състав: Председател – Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков, на заседание, проведено на 30.09.2015 г., обективирано в протокол № 42, на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа жалба с рег. № Ж-138/08.04.2015 г., подадена от В.Г.М.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е сезирана с жалба, съдържаща твърдения  злоупотреба с лични данни, изразяваща се в неправомерно предоставяне на лични  данни на трети лица.
Жалбоподателят В.Г.М. излага твърдения, че личните му данни са неправомерно предоставени от „Б.М.Е.Б.” ЕАД на „К.Б.” ЕООД. Г-н В.Г.М. бил страна по договор с „Б.М.Е.Б.” ЕАД. Твърди, че няма задължения по него, но от „Б.М.Е.Б.” ЕАД настояват да им заплати сума, която не се дължи съгласно договора. Жалбоподателят не е давал съгласие  да предоставят личните му данни на колекторска фирма, още повече, че е погасил всичките си задължения без забава.
С писмо изх. № П-3253/22.04.2015 г. на Председателя на КЗЛД,  В.Г.М. е уведомен, че съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД при нарушаване на правата му по този закон всяко лице може да сезира КЗЛД в едногодишен срок от узнаването на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. Уведомен е, че приложеното по жалбата му писмо носи дата от 17.03.2015 г., но липсва данни, дали това е първото писмо адресирано до него. С оглед изясняване на фактите по случая, следва да посочи момента на узнаване на твърдяното нарушение.
С писмо изх. № П-3252/22.04.2015 г. на Председателя на КЗЛД,  г-н Б.П., в качеството му на управител на „К.Б.”  ЕООД е уведомен, че по отношение на дружеството, което представлява на основание чл. 26 от АПК е открито административно производство. На основание чл. 36 от АПК в срок трябва да предостави становище и относими доказателства по жалбата.
С писмо изх. № П-3250/22.04.2015 г. на Председателя на КЗЛД,  г-н Л.Р., в качеството му на представител на „Б.М.Е.Б.”  ЕАД е уведомен, че по отношение на дружеството, което представлява на основание чл. 26 от АПК е открито административно производство. На основание чл. 36 от АПК в срок трябва да предостави становище и относими доказателства по жалбата.
В Комисията за защита на личните данни е постъпило становище от „К.Б.” ЕООД, заведено под рег. № С-358/05.05.2015 г. Към него са приложени копия от Договор за извънсъдебно събиране на вземания и пълномощно. „К.Б.”  ЕООД и „Б.М.Е.Б.” ЕАД са сключили договор за извънсъдебно събиране на вземания на 16.01.2013 г. В становището си твърдят, че задължението на В.Г.М. е предоставено за събиране на „К.Б.” ЕООД на 13.03.2015 г.  От колекторската фирма са изпратили едно уведомително писмо до г-н В.Г.М. на 17.03.2015 г. и след получаване на жалбата случаят е спрян от обработка до изясняването му.  Молят Комисията да остави жалбата без уважение, тъй като е неоснователна и е недоказана от фактическа страна.
В писмо до Комисията, заведено под рег. № П-3639/07.05.2015 г., жалбоподателят В.Г.М. изпраща допълнително информация по подадената от него жалба. Уведомява, че адресираното до него писмо от дата 17.03.2015 г. е получено от него на 23.03.2014 г. и е второ изпратено до него. Преди това е получил писмо от тях на 25.11.2014 г. Изпраща копие от него. Информира, че е пуснал жалба до „Б.М.Е.Б.” ЕАД и поискал да му предоставят копие от договора, но те отказали.
С писмо рег. № П-3885/18.05.2015 г., „Б.М.Е.Б.” ЕАД изпращат становище, ведно с приложени копия от Договор за предоставяне на електронно съобщителни услуги от 27.11.2011 г., Общи условия от 09.11.2012 г., в сила от 09.12.2012 г., извлечение от интернет страницата на Б. със съдържанието й към 06.12.2012 г., сметка за задълженията на потребителя за месец август 2013 г., договор с „К.Б.” ЕООД и Пълномощно на Я.З. Информират, че между  дружеството и  В.Г.М. е сключен 18-месечен договор за предоставяне на електронно съобщителни услуги от 27.11.2011 г. Към договора има приложени Общи условия. Жалбоподателят е пуснал предизвестие за прекратяване на договора на 22.08.2013 г. Не е заплатил такса за периода от 01-22.08.2013 г. в размер на 10.57 лв. Към момента на подаване на предизвестието на г-н В.Г.М. и прекратяването на договора му са били в сила Общи условия, приети на 09.11.2012 г. В изпълнение на Решение  №1961/2012 г.  на Комисия за регулиране на съобщенията и влезли в сила 30 дни по-късно на 09.12.2012 г. „Б.М.Е.Б.” ЕАД са уведомило клиентите си за промяната, чрез сайта си. Общите условия са били на разположение в офисите на компанията. Именно в тези действащи Общи условия в чл. 10.2 е предвидено, кога фирмата предоставят личните данни на клиентите си на трети лица. Молят Комисията да постанови Решение, с което да отхвърли жалбата като неоснователна.
С писмо изх. № П-4180/23.05.2015 г. на Председателя на КЗЛД,  г-н Б.П., в качеството му на управител на „К.Б.” ЕООД е уведомен, че на основание чл. 36 от АПК следва в срок да предостави заверени копия от материалите, с които им е предоставена информация за вземането на В.Г.М.
С писмо изх. № П-4179/28.05.2015 г. на Председателя на КЗЛД,  г-н Л.Р. , в качеството му на представител  на „Б.М.Е.Б.” ЕАД е уведомен, на основание чл. 36, че следва в срок да предостави копие от материалите, чрез които са предоставили информация за задължението на „К.Б.” ЕАД, както и да посочат дата, на която това се е случило. Следва да предоставят и Общи условия, актуални към подписването на договора с жалбоподателя.  Необходимо е да предоставят доказателства, че Общите условия, които са влезли в сила на 09.12.2012 г. са били публикувани на интернет - страницата на „Б.М.Е.Б.” ЕАД  не по-късно от 30 дни преди влизането им в сила.
В писмо до Комисията за защита на личните данни е получено писмо рег. № П-4514/09.06.2015 г. от „К.Б.” ЕООД, с което предоставят заверено копие от материалите, с които им е предоставена информацията за задължението на В.Г.М.
В Комисията за защита на личните данни е получено писмо П- 4605/11.06.2015 г., чрез което от „Б.М.Е.Б.” ЕАД предоставят копие от електронно писмо от 12.03.2015 г. с извлечение от прикачения към него файл, Общи условия на Б., актуални към 27.11.2011 г., извлечение от интернет страницата на Б., със съдържанието й към 06.12.2012 г., Извлечение от интернет страницата на Б., със съдържанието й към 25.10.2012 г.
С оглед задължението на административния орган за установяване на предпоставките за допустимост на искането, регламентирано в разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от АПК, както и на основание чл. 38, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, комисията се е произнесла с решение от 16.09.2015 г., с което е обявила жалбата за допустима, предвид съображенията за надлежност на страните, компетентност на КЗЛД, наличие на правен интерес на жалбоподателя, спазване на установения в чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД срок. Жалбата е насрочена за разглеждане на заседание на Комисията за защита на личните данни на 30.09.2015 г. Страните са редовно уведомени за заседанието.
На свое заседание на 30.09.2015 г. Комисията за защита на личните данни разглежда жалба Ж-138/08.04.2015 г. Жалбоподателят В.Г.М. и „К.Б.” ЕООД редовно уведомени не се явяват и не се представляват. За „Б.М.Е.Б.” ЕАД се явяват юрисконсулт Я.З. и юрисконсулт П.С. Навеждат доводи, че подадената жалба е неоснователна. Изразяват становище, че В.Г.М. е имал  договор с дружеството, генерирал е задължения, които не е платил. Към договора са приложими общи условия, в които има изрично дадено съгласие, което дава право на „Б.М.Е.Б.” ЕАД да обработва неговите лични данни и да ги предоставя на трети лица във връзка със събиране на просрочени, забавени или неизплатени задължения, каквито са налице в случая. Считат, че „Б.М.Е.Б.” ЕАД е спазило всички нормативни  изисквания и не е налице незаконосъобразно обработване на личните данни. Молят Комисията да отхвърли жалбата като неоснователна и недоказана.
Комисията е сезирана с жалба, касаеща неправомерно предоставяне на лични данни, без дадено съгласие на физическото лице.
От „Б.М.Е.Б.” ЕАД са предоставили индивидуалния договор между тях и жалбоподателя. В него В.Г.М. не е дал съгласие личните му данни да бъдат предоставяни на трети лица с цел събиране на вземания. В договора  му е уредено, че г-н В.Г.М. дава съгласието си по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД за предоставянето, събирането, обработването, използването и съхраняването на личните данни по реда на глава XV от Закон за електронните съобщения (ЗЕС) и общите условия. Жалбоподателят не се е съгласил да предоставят личните му данни на трети лица, с цел събиране на вземания. Общите условия на „Б.М.Е.Б.” ЕАД са изменени и от 09.12.2012 г. са били в сила измененията. Сред настъпилите промени в тях са и добавени текстове, касаещи  предоставянето на личните данни на трети лица с цел събиране на вземания. Променените общи условия са публикувани на интернет страницата на „Б.М.Е.Б.” ЕАД  30 дни преди влизането им в сила. чл. 230, ал. 2 от ЗЕС предвижда абонатите да бъдат уведомени за промените по подходящ начин. Дори и да се приеме, че публикуването на Общите условия на  страницата на дружеството в интернет е достатъчно, за да се уведомят абонатите, няма как само с тях да се даде съгласие за предоставянето на личните данни на трети лица. Съгласно легалното определение съдържащо се в т. 13 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД „Съгласие на физическото лице” е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните  данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани. Само с промяна на Общите условия не  е възможно да се даде съгласие. Отношенията между „Б.М.Е.Б.” ЕАД и „К.Б.” ЕООД са уредени като възлагащ и обработващ лични данни, чрез договор за извънсъдебно събиране на вземания от 16.01.2013 г. Личните данни на жалбоподателя са прехвърлени за срок от 3 месеца.  На „К.Б. ЕООД не са били прехвърляни документи удостоверяващи вземането, които да съдържат информация за личните данни на В.Г.М. Колекторската фирма не е имала възможност да узнае за липсата на съгласие за прехвърляне на личните му данни.
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 38  от Закона за защита на личните данни,  Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
1. Обявява жалба с рег. № Ж-138/08.04.2015 г. от В.Г.М. срещу „Б.М.Е.Б.” ЕАД и „К.Б.” ЕООД  за основателна.  
2.Налага на администратора „Б.М.Е.Б.” ЕАД административно наказание по чл. 42, ал. 1 за нарушение на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД – имуществена санкция в размер на 12 000 (дванадесет  хиляди) лева.
 
Настоящото решение може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за  защита на личните данни пред Административен съд София – град.
След влизане в сила на решението, сумата по наложеното наказание да бъде внесена в брой в касата на Комисията за защита на личните данни, находяща се в гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2 или преведена по банков път:
Банка БНБ - ЦУ
IBAN: BG18BNBG96613000158601
BIC BNBGBGSD
Комисия за защита на личните данни, БУЛСТАТ 130961721
  
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба рег. № Ж-138/08.04.2015 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings