Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2015 г. » Решение по жалба рег. № Ж-167/05.05.2015 г.

Решение по жалба рег. № Ж-167/05.05.2015 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-167/2015 г.
гр. София, 09.11.2015 г.

Комисията за защита на личните данни в състав: Председател – Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков, на заседание, проведено на 30.09.2015 г., обективирано в протокол № 42,  на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа жалба с рег. № Ж-167/05.05.2015 г., подадена от К.М.К.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е сезирана с жалба, съдържаща твърдения  злоупотреба с лични данни, изразяваща се в неправомерно предоставяне на лични  данни на трети лица.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е сезирана с жалба, съдържаща твърдения за неправомерно предоставяне на лични данни. Жалбоподателят К.М.К. смята, че от БТК ЕАД са предоставили неправомерно  данните му на „С.Г.Г.” ООД,  без той да е дал изричното си съгласие за това. Настоява да се направи проверка по случая и да бъдат наложени предвидените в закона санкции за злоупотреба с лични данни.
С писмо изх. № П-4183/28.05.2015 г. на Председателя на КЗЛД,  жалбоподателят е уведомен, че по неговата жалба е образувано административно производство. Разяснено му е съдържанието на разпоредбата на чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД. Информиран е, че с оглед допустимостта на жалбата му следва да посочи дата на твърдяното нарушение.
До БТК ЕАД е адресирано писмо с изх. № П-4182/28.05.2015 г. на Председателя на КЗЛД. Уведомени са на основание чл. 26 от АПК, че по жалба с рег. № Ж-167/ 05.05.2015 г. е образувано административно производство. На основание чл. 36, ал. 2 от АПК  в 7-дневен срок от получаване на писмото следва да изразят писменото си становище и да представят относими доказателства.
С писмо изх. № П-4181/28.05.2015 г. на Председателя на КЗЛД на основание чл. 26 от АПК „С.Г.Г.” ООД  са уведомени за образуваното  административно производство. Посочен им е срок да предоставят становище и  относими  дозателства.
В Комисията за защита на личните данни е получен отговор от жалбоподателя К.М.К., заведен под рег. № П-4208/29.05.2015 г.  Уведомява, че преди около месец е поискал от БТК ЕАД да му предоставят копие от договор, а също и да съобщят дата, на която са предоставили личните му данни на „С.Г.Г.” ООД . Получил писмен отказ от мобилния оператор. Изразява готовност да предостави получения отказ, ако му бъде поискан.
От „С.Г.Г.” ООД  изпращат становище, заведено под рег.  № С-468/08.06.2015 г. Към становището са приложени договор за прехвърляне на вземания (цесия), Приемо-предавателен протокол от 06.06.2012 г., пълномощно, чрез  което „Българска телекомуникационна компания” АД  упълномощава  „С.Г.Г.” ООД да представлява БТК ЕАД  и да изпраща уведомителни писма, уведомление за извършената цесия  до К.М.К., удостоверение от „Д.С.” ООД  за изпратеното уведомление до жалбоподателя.
В становището си навеждат твърдения, че  жалбата е  неоснователна. „С.Г.Г.” ООД са регистриран администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от ЗЗЛД  и могат да обработват лични данни.  Данните  на жалбоподателя са прехвърлени на основание сключен  договор за цесия. Молят Комисията да постанови Решение, с което да остави без уважение жалбата като неоснователна и незаконосъобразна, ведно с всички произтичащи от това последици, включително юрисконсултско възнаграждение, заедно с направените разноски.
Българска телекомуникационна компания” ЕАД изпраща становище и относими доказателства, заведени под рег. № С-562/20.07.2015 г. Към становището са приложени Анекс към Заявка-Договор 10А, три броя месечни фактури, договор за цесия от 27.04.2012 г. между БТК ЕАД и „С.Г.Г.” ООД,  приемо-предавателен протокол за предоставяне  на  Приложение 1 към договор за цесия от 04.06.2012 г., пълномощно в полза на С.Г.Г.” ООД, пълномощно на юрк. Б.П. и Р.Й. Излагат твърдения, че К.М.К. е клиент на дружеството, като е имал договор за мобилна гласова  услуга с мобилен номер. Сочат, че има натрупани задължения в размер на 214,00 лв. На 27.04.2012 г. между БТК ЕАД  и  „С.Г.Г.” ООД е сключен договор за цесия, по силата на който дългът на К.М.К. е прехвърлен на цесионера. Личните данни на К.М.К. са предоставени на  „С.Г.Г.” ООД на 04.06.2012 г., видно от приемо-предавателния  протокол. Навеждат твърдения, че с  данните  на жалбоподателя  не е извършена злоупотреба, а са обработени в съответствие с принципите, прогласени в чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД.  Предоставяйки личните данни на жалбоподателя на трети лица не са нарушили  императивните разпоредби на ЗЗЛД. Молят Комисията за защита на личните данни  да отхвърли  жалбата като неоснователна.
На проведеното заседание на Комисията за защита на личните данни на 16.09.2015 г. жалбата е насрочена  за разглеждане на 30.09.2015 г. Страните са редовно уведомени за датата и часа на заседанието.
В Комисията за защита на личните данни са постъпили писмени бележки от „С.Г.Г.” ООД, заведени  под рег. № П-7850/28.09.2015 г. Чрез  тях адвокат В.Г., представител на колекторската фирма изразява становище, че подадената жалба е неоснователна и необоснована. Счита, че няма нарушение на императивните норми. „С.Г.Г.” ООД обработва законосъобразно личните данни на жалбоподателя на основание сключен договор за цесия.  Налице е съгласие на К.М.К. БТК  да предоставя личните му данни на трети лица. Моли Комисията да остави без уважение жалбата подадена от К.М.К.
На проведеното заседание на Комисията за защита на личните данни на 30.09. 2015 г. страните са редовно уведомени. Жалбоподателят К.М.К. и „С.Г.Г.” ООД не се явяват. За БТК ЕАД се явява  юрисконсулт Б.П. Потвърждава изразеното становище по преписката и оспорва жалбата. Моли Комисията да остави жалбата без уважение като неоснователна и недоказана.
Комисията е сезирана с жалба, касаеща неправомерно предоставяне на лични данни, без дадено съгласие на физическото лице.
В предоставения заявка Договор 10 А в чл. 6 от него се съдържа клауза, касаеща предоставянето на лични данни. Жалбоподателят е дал съгласие  администраторът да предоставя личните му данни, с цел, реализиране на права и задължения по договора. Личните данни на К.М.К. са прехвърлени на „С.Г.Г.” ООД, чрез договор за цесия, сключен на 27.04.2012 г. Установени са задължения на жалбоподателя. Личните  му данни  са прехвърлени на 04.06.2012 г., видно от приемо-предавателния протокол. „С.Г.Г.” ООД са упълномощени да изпратят уведомление на  К.М.К. за извършената цесия. От „С.Г.Г.” ООД  предоставят удостоверение от „Д.С.” ООД, че писмото е изпратено на 08.06.2012 г. Писмото е предадено за разнос и доставено на посочен адрес. Поставено е в пощенската кутия на длъжника. Приложими са Общите условия на „Български пощи” ЕАД.  От посочената информация разбираме, че се касае за непрепоръчана пощенска пратка.  Приложение намира чл. 42, буква А от Общите условия на договора с потребителите на универсалната пощенска услуга и пощенски парични преводи, извършвани от „Български пощи” ЕАД. Този вид пощенски пратки се доставят до пощенските кутии на получателите, поставени на адреса на получаване. Не разполагаме с доказателство по административната преписка, което да установява категорично, че  К.М.К. е узнал за факта на извършената цесия в дните след 08.06.2012 г., когато е получено писмото в пощенската му кутия. Цесионерът не е представил доказателства за надлежно уведомяване на конкретния длъжник.  Няма доказателства, че е получено от г-н К.М.К. Въпросното уведомление не съдържа необходимите реквизити, посочени в нормата на чл. 20, ал. 1 от ЗЗЛД. Няма текст, целящ да информира К.М.К., че неговите лични данни са прехвърлени на нов администратор. Не може да се възлага в тежест на жалбоподателя, по тълкувателен път да предполага, че събирането на вземането от новия кредитор неминуемо е обвързано с обработка на личните му данни. Налага се краен извод, че цесионерът в качеството си на администратор на лични данни не е предоставил изискуемата съгласно чл. 20, ал. 1 от ЗЗЛД информация на физическото лице, за което се отнася, нито посредством уведомлението по чл. 99, ал. 3 от ЗЗД, нито по друг подходящ начин.  Дори да се приеме, че представеното по преписката уведомление по чл. 99 от ЗЗД съдържа необходимите реквизити предписани в чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛД,  няма ясни и неоспорими доказателства за връчването на това уведомление на жалбоподателя.  
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 във  връзка с чл. 38  от Закона за защита на личните данни,  Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Обявява жалба с рег. № Ж-167/05.05.2015 г. подадена  от К.М.К. срещу БТК ЕАД  и  „С.Г.Г.”  ООД  за основателна.  Налага на администратора „С.Г.Г.” ООД, с ЕИК ****  административно наказание определено  в  чл. 42, ал. 1 за нарушение на чл. 20, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за защита на личните данни – имуществена санкция в размер на 2000 ( две хиляди) лева.
Настоящото решение може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за  защита на личните данни пред Административен съд София – град.
След влизане в сила на решението, сумата по наложеното наказание да бъде внесена в брой в касата на Комисията за защита на личните данни, находяща се в гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2 или преведена по банков път:
Банка БНБ - ЦУ
IBAN: BG18BNBG96613000158601
BIC BNBGBGSD
Комисия за защита на личните данни, БУЛСТАТ 130961721
   
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/

 


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба рег. № Ж-167/05.05.2015 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings