Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2015 г. » Решение по жалба рег. № Ж-192/22.05.2015 г.

Решение по жалба рег. № Ж-192/22.05.2015 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-192/2015 г.
гр. София, 03.11.2015 г.

Комисията за защита на личните данни в състав: Председател – Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 30.09.2015 г., обективирано в протокол № 42, на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа жалба с рег. № Ж-192/22.05.2015 г., подадена от В.С.В.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е сезирана с жалба, съдържаща твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни. Жалбоподателят В.С.В. твърди, че на 07.01.2015 г. е прекратен последният му трудов договор. След тази дата не е сключвал друг. Регистриран е в Агенция по заетостта, Бюро по труда София-град и получава обезщетение за безработица. На 28.04.2015 г. получил разпореждане от НОИ, с което е уведомен, че трябва да възстанови обезщетението за безработица, тъй като в НОИ са постъпили внесени осигурителни вноски по партидата му. Направил проверка и установил, че осигурителните вноски са внесени от секретен осигурител. В следствие на извършената проверка се оказало, че „Е.С.-СОТ” ЕООД го е осигурявал за месеците юни, юли и август 2013 г, без той да е имал сключен трудов договор с тях, а е работил при друг работодател. Счита, че някой е използвал незаконосъобразно личните му данни, като е съставил договор на негово име, без знанието и съгласието му. Жалбата е адресирана до Софийска градска прокуратура, Комисията за защита на личните данни и ИА „Главна инспекция по труда”.
С писмо изх. № П-4829/19.06.2015 г. на Председателя на КЗЛД, В.С.В. е уведомен на основание чл. 26 от АПК, че по жалбата му е образувано административно производство. Информиран е, че описаните в жалбата му действия представляват документно престъпление по смисъла на НК и в случай, че е образувано досъдебно производство от разследващи органи, административното производство ще бъде спряно.
С писмо изх. № П-4833/19.06.2015 г. на Председателя на КЗЛД, М.С., управител на „Е.С.-СОТ” ЕООД е уведомен, че в Комисията за защита на личните данни е постъпила жалба съдържаща твърдения за извършена злоупотреба с личните данни на В.С.В. На основание чл. 36 от АПК следва в 7-дневен срок от получаване на писмото да предоставят писмено становище и относими доказателства.
С писмо изх. № П-4832/19.06.2015 г. на Председателя на КЗЛД, Националният осигурителен институт (НОИ) е информиран за постъпилата жалба в КЗЛД. Помолени са в срок да предоставят становище и относими доказателства.
С писмо изх. № П-4830/19.06.2015 г. на Председателя на КЗЛД, Софийска градска прокуратура са помолена да предоставят заверени копия от преписката образувана по жалбата на В.С.В.
С писмо изх. № П-4831/19.06.2015 г. на Председателя на КЗЛД, ИА „Главна инспекция по труда” са помолена да предоставят заверено копие от преписката образувана по жалбата на В.С.В.
С писмо вх. № П-5079/02.07.2015 г. от ИА „Главна инспекция по труда” изпращат информация по жалбата, след като Дирекция „Инспекция по труда”- Софийска област и Дирекция „Инспекция по труда” – Търговище са извършили проверки по случая. Изпращат копия от преписките. Преписката от Дирекция „Инспекция по труда - Софийска област съдържа Протокол за извършена проверка на „Е.С.-СОТ” ЕООД. Установено е нарушение на разпоредбата на чл. 7, т. 1 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ. Издадено е задължително предписание. Дирекция „Инспекция по труда”- гр. Търговище е извършила проверка на трудовото законодателство на Военно формирование 24540. След извършена проверка е установено, че жалбоподателят няма сключен договор с този работодател след 01.01.2015 г. Установено е, че погрешно му е начислено трудово възнаграждение. В резултат на извършената проверка е издадено задължително предписание.
С писмо вх. № П-5329/13.07.2015 г. от Софийска районна прокуратура изпращат информация, че е по жалбата е образувана производство, заведено под пр.пр. № 25648/2015 г. , по описа на СРП. Жалбата е препратена от СГП по компетентност. В момента се извършва проверка за установяване на достатъчно факти за извършено документно престъпление, която все още не е приключила.
С писмо вх. № П-5518/22.07.2015 г. от Националния Осигурителен Институт (НОИ) информират, че е извършена повторна проверка на осигурителя „Е.С.-СОТ” ЕООД. Представен е, трудов договор с В.С.В., за който от НОИ твърдят, че действително не е сключен с жалбоподателя. При извършената проверка контролният орган на НОИ е констатирал, че има трудов договор, но той не е подписан от двете страни. На 21.06.2013 г. е подадено уведомление от осигурителят за заличаване на същият трудов договор в ТД на НАП. В следствие от установените факти, разпореждането за връщане на обезщетението за месец февруари от В.С.В. е отменено.
Жалбата, подадена от В.С.В. е съобразена в цялост с изискванията на КЗЛД, съгласно Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация и съдържа необходимите нормативно определени реквизити за редовност.
Чл. 30, ал. 1 от ПДКЗЛДНА регламентира минималното необходимо съдържание, което трябва да съдържа искането, за да отговаря на условията за редовност. Трябва да са посочени необходимите данни за искателя, естеството на искането, други документи, когато това е предвидено в закон или в ПДКЗЛДНА, дата и подпис. Жалба с рег. № Ж-192/22.05.2015 г. отговаря в цялост на тези условия.
Съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) при нарушаване на правата му по ЗЗЛД, всяко физическо лице има право да сезира Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. В жалбата си, В.С.В. сочи конкретна дата - 28. 04. 2015 г. На тази дата е получил разпореждане от НОИ, с което узнал, че е осигуряван за период, в който не е имал сключен договор. Направил справка в НОИ веднага след това. Не сочи конкретна дата на запознаване с резултатите от извършената проверка, но датата на получаване на разпореждането е достатъчна, за да ни ориентира, че жалбата е подадена в срока на чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД и е допустима.
В чл. 27, ал. 2 от АПК законодателят обвързва преценката за допустимостта на искането с наличие на посочените в текста изисквания. Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качеството администратори на лични данни по смисъла на легалната дефиниция на чл. 3 от Закона.
При извършена служебна проверка в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД, е установено, че „Е.С.-СОТ” ЕООД е регистриран като администратор на лични данни с идентификационен № 278 и е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри към КЗЛД. Военно формирование 24540 с. Светлен не е регистриран администратор на лични данни. Съгласно легалното определение в Кодекса на труда (КТ), „Работодател‘ е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение, включително за извършване на надомна работа и работа от разстояние и за изпращане за изпълнение на работа в предприятие ползвател. Военното формирование притежава собствена правосубектност и може да бъде страна по трудовоправни отношения. Що се касае за защитата на личните данни обаче, военното формирование не е самостоятелен администратор на лични данни. В пар. 10 от Допълнителните разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България е дадено определение на понятието „военно формирование”, а то е взвод, рота, батарея, батальон, дивизион, ескадрила, полк, бригада, база или друга структура от въоръжените сили, която е организационно и икономически обособена. Макар и организационно обособено, военното формирование е част от Българската армия и част от въоръжените сили на Република България. Съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗОВСРБ Министърът на отбраната ръководи и отговаря за провеждането на държавната политика в областта на отбраната на страната. Министерство на отбраната е регистриран администратор на лични данни и е вписано в регистъра на администраторите на лични данни, под идентификационен номер 275878. Военното формирование само сключва трудови договори с лица, които не са на военна служба, но администратор на лични данни е министерството.
Жалбата е насочена срещу неправомерно обработване на лични данни на жалбоподателя, изразяваща се в незаконосъобразно използване на лични данни при сключване и прекратяване на трудови договори.
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 38 от Закона за защита на личните данни, при сезирането й Комисията разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон.
В Комисията за защита на личните данни е постъпило писмо с рег. № 5329/13.07.2015 г., с което от Софийска районна прокуратура ни уведомяват, че в момента извършват проверка за установяване на достатъчно данни за извършено документно престъпление.
Във връзка с гореизложеното, и на основание чл. 38, ал. 2 от Закона за защита на личните данни, Комисията на защита на личните данни
РЕШИ:
На основание чл. 54, ал. 1 т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) спира административното производство, заради образуваното производство пред Софийска районна прокуратура. От СРП са уведомили КЗЛД, че по жалбата на В.С.В. е образувано производство под номер на прокурорска преписка 25648/2015 г. по описа на СРП. В момента се извършва проверка за установяване на достатъчно данни за извършено документно престъпление (чл.308-309 НК).
Решението на Комисията за защита на личните данни може да се обжалва пред Административен съд София – град в 14-дневен срок от съобщаването му.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба рег. № Ж-192/22.05.2015 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings