Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2015 г. » Решение по жалба рег. № Ж-1028/12.11.2014 г.

Решение по жалба рег. № Ж-1028/12.11.2014 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-1028/2014 г.
София, 09.12.2015 г.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 04.11.2015 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, постави за разглеждане жалба рег. № Ж-1028/12.11.2014 г., подадена от Д.В.В. и Д.В.
 Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба подадена от Д. и Д. В., в която са изложени твърдения за неправомерно обработване на личните им данни от И.Т., във връзка с подадена от нея молба до община Несебър за издаване на разрешително за строеж.
Жалбоподателите информират, че г-жа И.Т. е домоуправител на етажната собственост в която живеят и твърдят, че без знанието и съгласието им е използвала личните им данни и документи за собственост за подаване на молба с рег. № 102/27.02.2014 г. до община Несебър за издаване на разрешение за строеж. Твърдят, че не са полагали подписите си под молбата, както и че подписите им са подправени. 
Към жалбата не са приложени доказателства.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства и изясняване на действителните факти от значение за случая и в изпълнение на разпоредбите на чл. 30 от Административно-процесуалния кодекс, жалбоподателите са уведомени, че следва да потвърдят и конкретизират жалбата си, в отговор на което същите депозират писмо П-308/14.01.2015 г. с което потвърждават жалбата и сочат, че за случая са подали две жалби в Районна Прокуратура Несебър.
 С оглед изясняване на случая от правна и фактическа страна от община Несебър е изискана информация и доказателства за регистрирането на етажна собственост находяща се в ********. В отговор от общината представят удостоверени за регистрация на етажната собственост и заверено копие на уведомление № 94-00-808/10.10.2013 г. по Закона за управление на етажната собственост, подадено от И.П.Т. – управител на етажната собственост.
Предвид обстоятелството, че жалбоподателите сочат, че за случая са сезирали и Районна прокуратура Несебър от последната е изискана информация за образуваното производство по случая, както и данни за хода му. В отговор от прокуратурата уведомяват, че по повод подадени от Д. и Д. В. жалби са образувани две преписки съответно с вх. № 107/24.01.2014 г. и № 550/29.04.2014 г., по които са извършени предварителни проверки и са издадени постановления № 107/25.03.2014 г. и № 550/17.04.2014 г. за отказ от образуване на досъдебно производство.
В хода на административното производство г-жа Д.В.В. информира, че за случая е сезирала и Окръжна прокуратура гр. Бургас. В тази връзка от прокуратурата е изискана информация за образуваното производство по случая, както и данни за хода му.
В отговор № 4322/03.06.2015 г. от ОДМВР-Бургас уведомяват, че във връзка с подадена от Д.В.В. жалба с изложени твърдения за неправомерно използване на личните й данни във връзка с изготвяне на разрешително за строеж се извършва проверка по преписка вх. № 251000-6247/2015 г., която не е приключила и работата по случая продължава.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на Закона за защита на личните данни.
Подадената жалба съдържа задължително изискуемите реквизити, посочени в разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, а именно: налице са данни за жалбоподателите, естеството на искането, дата и подпис, с оглед което същата е редовна.
От изложените в жалбата твърдения и от приложените доказателства може да се приеме, че същата е подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД, от физически лица с правен интерес. Жалбата е насочена срещу администратор на лични данни, следователно  е от компетентността на КЗЛД, в чиито правомощия по чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД е да разглежда жалби срещу актове и действия на администратори на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД.
Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на жалбата. Разглежданата жалба е подадена срещу И.П.Т., която безспорно притежава качеството на администратор на лични данни в качеството си на управител на етажна собственост.
С оглед събраните по административната преписка доказателства Комисията счита, че са налице предпоставките на чл. 54, ал. 1, т. 3 от АПК за спиране на образуваното административно производство Съгласно нормата на чл. 54, ал. 1, т. 3 от АПК, административният орган спира административното производство, когато в хода на производството се разкрият престъпни обстоятелства, чието установяване е от значение за издаване на акта.
От събраните по административната преписка доказателства безспорно се установи, чe за случая г-жа Д.В.В. е сезирала органите на МВР и Прокуратурата  и е заведена преписка № 251000-6247/2015 г., по описа на ОДМВР-Бургас, която не е приключила.
Установяването на факта има ли извършено престъпление, както и идентифицирането на престъпния деец са от значение за развитието на образуваното пред Комисията производството и в последствие за постановяването на административния акт. В зависимост от резултатите на предприетите следствени действия и установяването на инкриминираното деяние и извършителя му ще се установи дали обработването на свързаните с жалбоподателката лични данни може да се обвърже по категоричен начин с администратор на лични данни и да се ангажира административно-наказателната му отговорност по ЗЗЛД.
Водима от горното, Комисията за защита на личните данни,
РЕШИ:
1. Обявява жалба рег. № Ж-1028/12.11.2014 г., подадена от Д.В.В. и Д.В. за допустима и конституира като страни в административното производство: жалбоподатели - Д.В.В. и Д.В. и ответна страна – И.П.Т., в качеството й на администратор на лични данни - управител на етажна собственост в ******.
2. На основание чл. 54, ал. 1, т. 3 от АПК спира административното производство, до отпадане на основанието за спиране. 
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд - София - град.
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба рег. № Ж-1028/12.11.2014 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2