Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2015 г. » Решение по жалба рег. № Ж-331/17.08.2015 г.

Решение по жалба рег. № Ж-331/17.08.2015 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-331/2015 г.
София, 09.12.2015 г.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 04.11.2015 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, постави за разглеждане жалба рег. № Ж-331/17.08.2015 г., подадена от Г.С.И.-Н.
 Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни е сезирана с подадена от Г.С.И.-Н. жалба, в която са изложени твърдения за злоупотреба с личните й данни и използването им без нейно знание и съгласие за сключване на договор за кредит.
Жалбоподателката информира, че от направена на 30.07.2015 г. справка в Централния кредитен регистър към Българска народна банка установила, че личните й данни са използвани за сключен с „К.Е.“ ЕООД на 05.05.2015 г. договор за паричен заем за сума в размер на 600 лв. (шестстотин лева), които не е обслужван. Жалбоподателката е категорична, че няма договорни отношения и не е предоставяла личните си данни на дружеството, както и че не е губила личната си карта.
Към жалбата е приложено копие на справка № БНБ-72295 от Централния кредитен регистър към Българска народна банка.
Жалбата е адресирана и до 05-то РУП-СДВР. 
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства и изясняване на действителните факти от значение за случая, от „К.Е.“ ЕООД е изискано писмено становище и представяне на относими доказателства.
В отговор от дружеството изразяват становище и молят Комисията да постанови спиране на образуваното административно производство. Информират, че от проверка в базата данни на дружеството е установено, че във основа на договор за паричен заем за продукт „Експрес Аванс“ № 2594 сключен на 05.05.2015 г. между страните „К.Е.“ ЕООД и Г.С.И.-Н. на последната е отпуснат кредит в размер на 600 лв. От дружеството излагат съмнения за евентуално извършени от техни служители престъпления във връзка с отпускане на кредита и сочат, че по случая тече прокурорска проверка.
Към становището са приложени относими доказателства.
С оглед изясняване на случая от правна и фактическа страна и предвид обстоятелството, че жалбата е адресирана и до 05-РУП-СДВР от последното е изискана информация за образуваното производство по случая, както и данни за хода му.
В отговор П-7534/11.09.2015 г. от 05 РУП-СДВР уведомяват, че по повод подадена от Г.С.И.-Н. жалба с наведени твърдения злоупотреба с личните й данни за сключване на договор за кредит с „К.Е.“ ЕООД на 05.05.2015 г. има заведена преписка с рег. № 229000-8570/18.08.2015 г. по описа на 05 РУП-СДВР, която не е приключена и работата по случая продължава.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на Закона за защита на личните данни.
Подадената от Г.С.И.-Н. жалба съдържа задължително изискуемите реквизити, посочени в разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, а именно: налице са данни за жалбоподателя, естеството на искането, дата и подпис, с оглед което същата е редовна.
От изложените в жалбата твърдения и от приложените доказателства може да се приеме, че същата е подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД, от физическо лице с правен интерес. Жалбата е насочена срещу администратор на лични данни, следователно  е от компетентността на КЗЛД, в чиито правомощия по чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД е да разглежда жалби срещу актове и действия на администратори на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД.
Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата. Разглежданата жалба е подадена срещу „К.Е.“ ЕООД, което безспорно притежава качеството на администратор налични данни.
От направена служебна справка в Електронния регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри се установи, че дружеството е изпълнило задължението си по чл. 17, ал. 1 от ЗЗЛД, подало е заявление за регистрация и е регистрирано като администратор на лични данни с идент. № 367156 и заявени регистри „Служители“ и „Клиенти и доставчици“. 
С оглед събраните по административната преписка доказателства Комисията счита, че са налице предпоставките на чл. 54, ал. 1, т. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) за спиране на образуваното административно производство Съгласно нормата на чл. 54, ал. 1, т. 3 от АПК, административният орган спира административното производство, когато в хода на производството се разкрият престъпни обстоятелства, чието установяване е от значение за издаване на акта.
От събраните по административната преписка доказателства безспорно се установи, че на 05.05.2015 г. между страните Г.С.И.-Н. и „К.Е.“ ЕООД е сключен договор за паричен заем за продукт „Експрес Аванс“ № 2594 за сумата от 600 лв. Г-жа Г.С.И.-Н. твърди, че личните й данни са използвани за сключване на договора без нейно знание и съгласие. Съмнения за извършено документно престъплениe са наведени и от страна на „К.Е.“ ЕООД. За случая е сезирано 05 РУП-СДВР, където има заведена преписка с рег. № 229000-8570/18.08.2015 г., която не е приключена и работата по случая продължава.
Установяването на факта има ли извършено престъпление, както и идентифицирането на престъпния деец са от значение за развитието на образуваното пред Комисията производството и в последствие за постановяването на административния акт. В зависимост от резултатите на предприетите следствени действия и установяването на инкриминираното деяние и извършителя му ще се установи дали обработването на свързаните с жалбоподателката лични данни може да се обвърже по категоричен начин с администратор на лични данни и да се ангажира административно-наказателната му отговорност по ЗЗЛД.
Водима от горното, Комисията за защита на личните данни,
РЕШИ:
1. Обявява жалба рег. № Ж-331/17.08.2015 г., подадена от Г.С.И.-Н. за допустима и конституира като страни в административното производство: жалбоподател - Г.С.И.-Н. и ответна страна – „К.Е.“ ЕООД, в качеството му на администратор на лични данни.
2. На основание чл. 54, ал. 1, т. 3 от АПК спира административното производство, до отпадане на основанието за спиране. 
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд - София - град.
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба рег. № Ж-331/17.08.2015 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2