Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2015 г. » Решение по жалба рег. № Ж-196/27.05.2015 г.

Решение по жалба рег. № Ж-196/27.05.2015 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-196/2015 г.
София, 09.12.2015 г.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 04.11.2015 г., на основание чл. 10, чл. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа по същество жалба рег. № Ж-196/27.05.2015 г., подадена от А.Д.П.-И.
 Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба, подадена от А.Д.П.-И., в която са изложени твърдения за неправомерно обработване на личните й данни от „БИК-Българска издателска компания“ АД във връзка с процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“, за „Изработване на мобилна експозиция на билки в сандъче, ботаническо куфарче за изработка на хербарий, обучително куфарче „Разпознай частите на растенията“, обучителни комплекти „Младия изследовател“, кръстословици – тип табло и игра „Миграцията на птиците“, „Изработване на триизмерен макет на Централната част на Стара планина и защитената територия“, Разработване и печат на луксозно издание и Изработване на интерактивни пакети в две възрастови групи, представляващи защитената територия, защитените местности и природните забележителности в нея“.  
Жалбоподателката информира, че на 22.05.2015 г. участвала като член на комисия за разглеждане на допълнително постъпили документи по обявена от Дирекция природен парк „Българка“ открита процедура по реда на чл. 14, чл. 3 от ЗОП с посочения по-горе предмет и при отваряне на допълнително постъпилите документи от участник № 2 в процедурата – „БИК-Българска издателска компания“ АД установила, че е предложена от частника като ключов експерт в процедурата, като към предложението си дружеството е приложило копие на документи съдържащи личните й данни, а именно: диплома за завършено висше образование, диплома за образователна и научна степен „доктор“ и служебна книжка. В допълнение г-жа А.Д.П.-И. сочи, че към документите е приложена и професионална автобиография и декларация по чл. 51 а ЗОП за ангажираност на експерта, съдържаща трите й имена, номер на лична карта, дата на издаване, единен граждански номер и адрес, за които твърди, че са подписани от трето лице, без нейно знание и съгласие.
Жалбоподателката е категорична, че личните й данни са използвани от „БИК-Българска издателска компания“ АД без нейно знание и съгласие за включването й като ключов експерт по процедурата по ЗОП и счита, че правата й по ЗЗЛД са нарушени. 
Към жалбата е приложено копие на: писмо от „БИК-Българска издателска компания“ АД до Дирекция на Природен парк „Българка“, справка-декларация за експертен състав,   декларация по чл. 51 а ЗОП за ангажираност на експерт, диплома за завършено висше образование, диплома за образователна и научна степен „доктор“, служебна книжка и представена професионална автобиография.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства и изясняване на действителните факти от значение за случая, от „БИК-Българска издателска компания“ АД е изискано писмено становище и представяне на относими доказателства.
В отговор от дружеството изразяват становище, в което сочат, че се касае за допусната техническа грешка и молят Комисията да приеме „допуснатото от „БИК-Българска издателска компания“ АД нарушение като безвиновно, маловажно, извършено без всякакъв умисъл“.
От дружеството информират, че с жалбоподателката имат контакт от декември 2011 г., когато същата им е предоставила личните си документи - автобиография, диплома за завършено висше образование, диплома за образователна и научна степен „доктор“, служебна книжка и лични данни, за участие като експерт на дружеството в процедури за възлагане и изпълнение на обществени поръчки и конкретно за подаване на оферта за участие в обществена поръчка на ТП „Държавно ловно стопанство Балчик“ с предмет включващ цялостно планиране, подготовка, организация, провеждане и отчитане на мероприятията, за информиране на обществеността, разпространение на идеите на проекта и постигане на публичност по изпълнение на проект: „Запазване на дъбовите хабитати по Черноморието“ по проект LIFE09 NAT/BG/000229. От дружеството твърдят, че документите и личните данни на жалбоподателката се съхраняват в досието на процедурата за възлагане на обществената поръчка на ТП „Държавно ловно стопанство Балчик“. 
От дружеството сочат, че са участвали в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, чл. 3 от ЗОП с предмет „Избор на изпълнител във връзка с изпълнение на дейности по проект № DIR-5113326-8-102 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Българка“, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-D-002 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд на ЕС, Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“, за „Изработване на мобилна експозиция на билки в сандъче, ботаническо куфарче за изработка на хербарий, обучително куфарче „Разпознай частите на растенията“, обучителни комплекти „Младия изследовател“, кръстословици – тип табло и игра „Миграцията на птиците“, „Изработване на триизмерен макет на Централната част на Стара планина и защитената територия“, Разработване и печат на луксозно издание и Изработване на интерактивни пакети в две възрастови групи, представляващи защитената територия, защитените местности и природните забележителности в нея“.
Допълват, че в хода на процедурата от дружеството са изискани допълнителни документи и доказателства за разположение на експерт в областта на биологията и/или екологията и по този повод служител на дружеството е „прегледал досиетата на предходно подавани оферти“ и е установил в досието на оферта ТП „Държавно ловно стопанство Балчик“, че г-жа А.Д.П.-И. отговаря на изискванията. Сочат, че „поради моментна натовареност и лоша комуникация“ служители на дружеството са осъществили контакт с друг експерт различен от г-жа А.Д.П.-И. и са получили устното му съгласие да участва в процедурата и за използване на личните му данни и документи за конкретната процедура, като са приели, че съгласието е дадено от г-жа А.Д.П.-И. В последствие служители на дружеството са „окомплектовали документите за експерта -А.Д.П.-И. – автобиография, диплома за завършено висше образование, диплома за образователна и научна степен „доктор“, служебна книжка, декларация с личните й данни – три имена, номер на лична карта, дата и място на издаване, единен граждански номер и адрес“ и са предоставили същите до комисията за оценка и класиране на офертите. Допълват, че съгласно практиката на дружеството „документите са подписани от служебно лице“. 
От дружеството счита, че предвид факта, че г-жа А.Д.П.-И. е член на комисията за оценка и класиране на офертите „вписването й като член на екипа на дружеството е нелепа техническа грешка“ и допълват, че дружеството е лоялно, коректно и незлоупотребява с доверието, документите и личните данни на експертите с които е работило.
Към становището е приложено копие на Протокол от 11.05.2015 г. от работата на комисия по оценяване и класиране на оферти в процедурата по проект „изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Българка“.
В хода на производството процесуалния представител на жалбоподателката изразява становище по изложените от „БИК-Българска издателска компания“ АД твърдения и в допълнение сочи, че за случая директорът на Природен парк „Българка“ е подал сигнал до Районна прокуратура – Габрово с вх. № 917/19.06.2015 г. Адвокат С. информира, че в хода на проверката е извършена графологична експертиза, резултатите от която сочат, че подписът положен под документите представени от „БИК-Българска издателска компания“ АД и изхождащи от г-жа А.Д.П.-И., не е положен от доверителката й. Допълва, че следствието по случая е приключило, преписката е предоставена в Районна прокуратура – Габрово с предложение за изготвяне на обвинителен акт и образуване на наказателно производство, както и че г-жа А.Д.П.-И. не е конституирана като страна в производството пред РП-Габрово.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на ЗЗЛД.
За да упражни правомощията си, Комисията следва да бъде валидно сезирана.
Жалба № Ж-196/27.05.2015 г. съдържа задължително изискуемите реквизити, посочени в разпоредбата на чл. 30, чл. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация. Налице са данни за жалбоподателя, естеството на искането, дата и подпис, с оглед което същата е редовна.
Жалбата е процесуално допустима, подадена в срока по чл. 38, чл. 1 от ЗЗЛД от физическо лице с правен интерес. Същата има за предмет неправомерно обработване на личните данни - три имена, единен граждански номер, номер на лична карта и адрес на жалбоподателката, а именно употребата и предоставянето им от „БИК-Българска издателска компания“ АД за целите на открита процедура по ЗОП обявена от Дирекция Природен парк „Българка“ с предмет „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“, за „Изработване на мобилна експозиция на билки в сандъче, ботаническо куфарче за изработка на хербарий, обучително куфарче „Разпознай частите на растенията“, обучителни комплекти „Младия изследовател“, кръстословици – тип табло и игра „Миграцията на птиците“, „Изработване на триизмерен макет на Централната част на Стара планина и защитената територия“, Разработване и печат на луксозно издание и Изработване на интерактивни пакети в две възрастови групи, представляващи защитената територия, защитените местности и природните забележителности в нея“.
С жалбата е сезиран компетентен да се произнесе орган – КЗЛД, който съгласно правомощията си по чл. 10, чл. 1, т. 7 от ЗЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД.
Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на жалбата. В конкретния случай жалбата е насочена срещу „БИК-Българска издателска компания“ АД, което безспорно притежава качеството на администратор на лични данни.
От направена служебна справка в Електронния регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри се установи, че „БИК-Българска издателска компания“ АД е изпълнило задължението си по чл. 17, чл. 1 от ЗЗЛД, подало е заявление за регистрация и е регистрирано като администратор на лични данни с идент. № 268851 и заявени регистър „Персонал“ и „Клиенти“.
Комисията счита, че не са налице предпоставки за спиране на административното производство. Предвид обстоятелството, че „БИК-Българска издателска компания“ АД не спори, а напротив признава, че подадените документи за участие в процедурата, касаещи г-жа А.Д.П.-И. не са подписани от нея, а от служител на дружеството, счита, че макар по случая да е образувано съдебно производство за документно престъпление, Комисията може и следва да се произнесе с решение съобразно правомощията си по ЗЗЛД и преди приключването му.
На проведено на 30.09.2015 г. заседание на КЗЛД, жалбата е приета за процесуално допустима и като страни в административното производство са конституирани: жалбоподател – А.Д.П.-И., ответна страна – „БИК-Б.И.К.“ АД, в качеството му на администратор на лични данни и заинтересована страна – Дирекция на Природен парк „Българка“. Страните са редовно уведомени за насроченото за 04.11.2015 г. заседание на Комисията за разглеждане на жалбата по същество.
От заинтересованата страна са изискани писмено становище и прилагане на относими по случая доказателства, в отговор на което от Дирекция Природен парк „Българка“ (ДПП „Българка) депозират становище, с приложена към него декларация от жалбоподателката, в което сочат, че на 22.05.2015 г. в Дирекция на Природен парк „Българка“ в гр. Габрово е проведено разглеждане и оценяване на оферти постъпили по открита процедура по реда на ЗОП с възложител ДПП „Българка“ и предмет „Изработване на мобилна експозиция на билки в сандъче, ботаническо куфарче за изработка на хербарий, обучително куфарче „Разпознай частите на растенията“, обучителни комплекти „Младия изследовател“, кръстословици – тип табло и игра „Миграцията на птиците“, „Изработване на триизмерен макет на Централната част на Стара планина и защитената територия“, Разработване и печат на луксозно издание и Изработване на интерактивни пакети в две възрастови групи, представляващи защитената територия, защитените местности и природните забележителности в нея“. Информират, че след приключване на работата на Комисията е установено, че един от участниците в процедурата – „БИК-Б.И.К.“ АД е предложил като ключов експерт за изпълнение на поръчката г-жа А.Д.П.-И., същата член на комисията за разглеждане на офертите. В допълнение от ДПП „Българка“ сочат, че г-жа А.Д.П.-И. е заявила и представила декларация, че не е давала съгласието си да бъде включена в екипа на участника и не е предоставяла, каквито и да било документи съдържащи личните й данни.
В хода на административното производство е депозирано допълнително писмено становище по жалбата от адвокат Ч. от Софийска адвокатска колегия, процесуален представител на „БИК-Б.И.К.“ АД, с изложени подробни аргументи за квалифициране на извършеното нарушение като „маловажен случай“ с произтичащите от това правни последици, в това число и освобождаване на представляваното от него дружество от административно-наказателна отговорност.
На проведено на 04.11.2015 г. заседание на КЗЛД, жалбата е разгледана по същество. 
Жалбоподателката – редовно уведомена, не се явява, представлява се от адвокат С. от Софийска адвокатска колегия, която поддържа жалбата и моли Комисията да постанови решение, с което да я уважи и да наложи на „БИК-Б.И.К.“ АД административно наказание за злоупотреба с личните данни на доверителката й.
Ответната страна - „БИК-Б.И.К.“ АД, редовно уведомена, представлява се от адвокат Ч. от Софийска адвокатска колегия. Процесуалният представител на дружеството поддържа представеното по преписката писмено становище и счита, че не са налице основания за налагане на административно наказание на „БИК-Б.И.К.“ АД.
Заинтересованата страна - Дирекция на природен парк „Българка“ – редовно уведомена – не се представлява.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в административното производство, съгласно чл. 7 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), изискващ наличието на установени действителни факти, имайки предвид събраните писмени доказателства и наведените от страните твърдения Комисията приема, че разгледана по същество жалба рег. № Ж-196/27.05.2015 г. е основателна.
Законът за защита на личните данни урежда защитата на правата на физическите лица при обработване на личните им данни. Целта на закона е гарантиране на  неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Съгласно легалното определение на чл. 2, чл. 1 от ЗЗЛД трите имена, единен граждански номер на физическото лице, адрес и номер на лична карта безспорно имат качеството на лични данни. Предоставянето и употребата на лични данни са действията по обработването им и следва да се осъществява при наличие на някое от условията за допустимост на обработването посочени в чл. 4, чл. 1 от ЗЗЛД, при спазване на принципите посочени в чл. 2, чл. 2 от ЗЗЛД.
Предмет на жалбата е неправомерно обработване на личните данни - три имена, единен граждански номер, номер на лична карта и адрес на жалбоподателката, без знанието и съгласието на г-жа А.Д.П.-И., а именно употребата им от „БИК-Българска издателска компания“ АД и предоставянето им на ДПП „Българка“ за целите на открита процедура по ЗОП обявена от ДПП „Българка“ с предмет „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“, за „Изработване на мобилна експозиция на билки в сандъче, ботаническо куфарче за изработка на хербарий, обучително куфарче „ Разпознай частите на растенията“, обучителни комплекти „Младия изследовател“, кръстословици – тип табло и игра „Миграцията на птиците“, „Изработване на триизмерен макет на Централната част на Стара планина и защитената територия“, Разработване и печат на луксозно издание и Изработване на интерактивни пакети в две възрастови групи, представляващи защитената територия, защитените местности и природните забележителности в нея“.
От събраните по административната преписка доказателства безспорно се установи, че „БИК-Б.И.К.“ АД е участвало в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, чл. 3 от ЗОП с предмет „Избор на изпълнител във връзка с изпълнение на дейности по проект № DIR-5113326-8-102 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Българка“, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ  № DIR-5113326-D-002 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд на ЕС, Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“, за „Изработване на мобилна експозиция на билки в сандъче, ботаническо куфарче за изработка на хербарий, обучително куфарче „ Разпознай частите на растенията“, обучителни комплекти „Младия изследовател“, кръстословици – тип табло и игра „Миграцията на птиците“, „Изработване на триизмерен макет на Централната част на Стара планина и защитената територия“, Разработване и печат на луксозно издание и Изработване на интерактивни пакети в две възрастови групи, представляващи защитената територия, защитените местности и природните забележителности в нея“. На 22.05.2015 г. в Дирекция на природен парк „Българка“ в гр. Габрово е проведено заседание на комисията, чийто член е жалбоподателката г-жа А.Д.П.-И., за разглеждане и оценяване на оферти постъпили по откритата процедура. 
Страните не спорят, а и от събраните по преписката доказателства се установи, че във  връзка с процедурата участникът „БИК-Б.И.К.“ АД е предоставило на ДПП „Българка“ – възложител на процедурата, документи съдържащи лични данни на жалбоподателката, а именно автобиография, диплома за завършено висше образование, диплома за образователна и научна степен „доктор“, служебна книжка, декларация с личните й данни – три имена, номер на лична карта, дата и място на издаване, единен граждански номер и адрес.
Твърденията на жалбоподателката, че личните й данни са предоставени без знанието и съгласието й от „БИК-Б.И.К.“ АД на ДПП „Българка“ за конкретната процедура се потвърждават от дружеството, от което твърдят, че е станала техническа грешка, „поради моментна натовареност и лоша комуникация“ и служители на дружеството са осъществили контакт с друг експерт различен от г-жа А.Д.П.-И. и са получили устното му съгласие да участва в процедурата и за използване на личните му данни и документи за конкретната процедура, като са приели че съгласието е дадено от г-жа А.Д.П.-И.
Предвид събраните по административната преписка доказателства Комисията счита, че личните данни на жалбоподателката са обработени, в хипотезата на предоставяне, в нарушение на принципа на законосъобразност посочен в чл. 2, чл. 2 , т. 1 от ЗЗЛД, предвид обстоятелството, че данните са предоставени на ДПП „Българка“ без знанието и съгласието на г-жа А.Д.П.-И. и без да са налице останалите посочени в чл. 4, чл. 1 от ЗЗЛД условия за допустимост на обработването.
Комисията намира за несъстоятелни аргументите на дружеството, че се касае за техническа грешка предвид твърденията на същото, че практика на „БИК-Б.И.К.“ АД е изпращаните документи, в това число и декларацията по чл. 51 а от ЗОП за ангажираност на експерта, да се подписват от служебно лице, което само по себе си потвърждава извода, че е налице злоупотреба с лични данни и незаконосъобразното им обработване.
Страните не спорят, че жалбоподателката е имала отношение с дружеството и е предоставила личните си данни и личните си документи - автобиография, диплома за завършено висше образование, диплома за образователна и научна степен „доктор“, служебна книжка, за участие като експерт на дружеството в процедура за възлагане и изпълнение на обществена поръчка за подаване на оферта за участие в обществена поръчка на ТП „Държавно ловно стопанство Балчик“ с предмет включващ цялостно планиране, подготовка, организация, провеждане и отчитане на мероприятията, за информиране на обществеността, разпространение на идеите на проекта и постигане на публичност по изпълнение на проект: „Запазване на дъбовите хабитати по Черноморието“ по проект LIFE09 NAT/BG/000229.
Безспорно е, че жалбоподателката е дала съгласие и е предоставила личните си данни за цели различни от тази за която са обработени от дружеството следователно е налице допълнително обработване на личните й данни несъвместимo с целите за които данни са събрани. Същото е в нарушение на посочения в чл. 2, чл. 2, т. 2 от ЗЗЛД принцип, съгласно които личните данни следва да се събират за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
С оглед събраните по административната преписка доказателства Комисията счита, че обработването на личните данни на жалбоподателката чрез действия по предоставянето им от „БИК-Българска издателска компания“ АД на ДПП „Българка“ във връзка с участието на дружеството в посочената процедура по ЗОП е в нарушение на принципите посочени в чл. 2, чл. 2, т. 1 и 2 от ЗЗЛД и са нарушени правата на физическото лице, сезирало КЗЛД.
В рамките на оперативната си самостоятелност Комисията счита, че с оглед характера на констатираното нарушение налагането на принудителни административни мерки (задължително предписание или определяне на срок за отстраняване на нарушението) е нецелесъобразно и мерките са неприложими в случая. В тази връзка налага на „БИК-Българска издателска компания“ АД, в качеството му на администратор на лични данни, административно наказание за нарушение на чл. 2, чл. 2, т. 1 и 2 от ЗЗЛД, като счита, че същото ще има възпитателно въздействие и ще допринесе за спазване от страна на дружеството на установения правов ред.  При определяне размера на административното наказание Комисията съобрази, че нарушението е първо за администратора, с оглед което определя наказание около минимума предвиден в закона.
Водима от горното и на основание чл. 38, чл. 2, във връзка с чл. 10, чл. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
1. Обявява жалба рег. № 196/27.05.2015 г., подадена от А.Д.П.-И. срещу „БИК-Българска издателска компания“ АД, за основателна.
2. На основание чл. 42, чл. 1 от ЗЗЛД налага на „БИК-Българска издателска компания“ АД в качеството му на администратор на лични данни, административно наказание - имуществена санкция в размер на 12 000 лв. (дванадесет хиляди лева) за нарушение на чл. 2, чл. 2, т. 1 и 2 от ЗЗЛД.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд - София - град.
След влизане в сила на решението, сумата по наложеното наказание да бъде внесена в брой в касата на Комисията за защита на личните данни, находяща се в гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2 или преведена по банков път:
Банка БНБ - ЦУ
IBAN: BG18BNBG96613000158601
BIC BNBGBGSD
Комисия за защита на личните данни, БУЛСТАТ 130961721
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба рег. № Ж-196/27.05.2015 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2