Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2015 г. » Решение по жалба рег. № Ж-101/12.03.2015 г.

Решение по жалба рег. № Ж-101/12.03.2015 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-101/2015 г.
София, 09.12.2015 г.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 20.11.2015 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа по същество жалба рег. № Ж-101/12.03.2015 г., подадена от А.Е.В. срещу „К.С.“ ЕООД.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба, подадена от А.Е.В., в която са изложени твърдения за неправомерно обработване на личните му данни от „К.С.“ ЕООД за целите на директния маркетинг, а именно предлагане на продукти и услуги по телефон.
Жалбоподателят твърди, че на 10.03.2015 г. в 13:20 часа получил на личния си мобилен телефон обаждане от мобилен номер ****** от лице представило се за служител на „К.С.“ – застрахователен и финансов брокер, което му предлагало продукти и услуги на дружеството. Жалбоподателят твърди, че лицето имало информация за имената и мобилния му номер и допълва, че не е предоставял личните си данни на дружеството, нито е декларирал съгласието си дружеството да обработва данните му.
Към жалбата не са приложени доказателства.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства и изясняване на действителните факти от значение за случая, от „К.С.“ ЕООД е изискано становище и представяне на относими доказателства.
В отговор от дружеството изразяват писмено становище за неоснователност на жалбата и молят Комисията да я остави без уважение, като считат „че „К.С.“ ЕООД няма качеството на надлежна страна по образуваното административно производство“. С оглед изложените в жалбата твърдения информират, че дружеството никога не е имало каквито и да е правоотношения с жалбоподателя,  твърдят, че не „притежават информация относно личните му данни“. В допълнение посочват, че служители на дружеството не ползват нито един от посочените в жалбата мобилни номера и твърдят, че дружеството няма сключен договор с мобилен оператор за ползване на който и да е от сочените от жалбоподателя телефонни номера.
Към становището не са приложени доказателства.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на ЗЗЛД.
За да упражни правомощията си, Комисията следва да бъде валидно сезирана.
Жалбата съдържа задължително изискуемите реквизити, посочени в чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, а именно: налице са данни за жалбоподателя, естеството на искането, дата и подпис, с оглед което същата е редовна.
Жалбата е процесуално допустима, подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД от физическо лице с правен интерес. Същата има за предмет обработване на личните данни
имена и телефонен номер на жалбоподателя за целите на директния маркетинг, в конкретния случай за предлагане на стоки и услуги по телефон. С жалбата е сезиран компетентен да се произнесе орган – КЗЛД, който съгласно правомощията си по чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на лица по ЗЗЛД.
Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на жалбата. В конкретния случай жалбата е насочена срещу „К.С.“ ЕООД, което безспорно притежава качеството на администратор на лични данни. В тази връзка следва да се отбележи, че с оглед съдържанието на жалбата и твърденията на жалбоподателя за извършено от страна на дружеството нарушение на правата му по ЗЗЛД и неправомерно използване на личните му данни за предлагане на стоки и услуги по телефона, се налага извода, че дружеството е пасивно легитимирана страна в производството.
От направена служебна справка в Електронния регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри се установи, че дружеството е изпълнило задължението си по чл. 17, ал. 1 от ЗЗЛД, подало е заявление за регистрация и е регистрирано като администратор на лични данни с идент. № 17981 и заявени регистър „Контрагенти“ и „Регистър персонал, граждански договори и собственици“.
На проведено на 14.10.2015 г. заседание на Комисията за защита на личните данни, жалбата е приета за процесуално допустима и като страни в административното производство са конституирани: жалбоподател – А.Е.В. и ответна страна – „К.С.“ ЕООД, в качеството му на администратор на лични данни. Насрочено е открито заседание на Комисията за разглеждане на жалбата по същество, за което страните са редовно уведомени.
Жалбоподателят е уведомен, че ответната страна е депозирала писмено становище и му е указана възможността да се запознае със съдържанието му. С оглед изложените в жалбата твърдения и съобразно разпределянето на доказателствената тежест в процеса на г-н А.Е.В. е указана необходимостта да представи доказателства в подкрепа на твърденията си.
На проведено на 20.11.2015 г. заседание на Комисията, жалбата е разгледана по същество.  
Жалбоподателят – редовно уведомен, не се явява, не се представлява.
Ответната страна – редовно уведомена, не се представлява.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в административното производство, съгласно чл. 7 от Административно-процесуалния кодекс, изискващ наличието на установени действителни факти, имайки предвид събраните писмени доказателства и наведените от страните твърдения Комисията приема, че разгледана по същество жалба рег. № Ж-101/12.03.2015 г. е неоснователна и недоказана.
Законът за защита на личните данни урежда защитата на правата на физическите лица при обработване на личните им данни. Целта на закона е гарантиране на  неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Съгласно легалното определение на чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД имената на физическото лице и информацията за мобилния му телефонен номер безспорно имат качеството на лични данни, а употребата им за целите на директния маркетинг е действия по обработване на личните данни и следва да се осъществява в съответствие с разпоредбите на ЗЗЛД и е частност в съответствие с чл. 34 а от закона.
От събраните по административната преписка доказателства не се установи обработване на личните данни на жалбоподателя от „К.С.“ ЕООД. Твърденията на жалбоподателя за неправомерно обработване на личните му данни за целите на директния маркетинг, а именно предлагане на стоки и услуги по телефон са оспорени от ответната страна. Същите са недоказани от г-н А.Е.В. и въпреки предоставената на жалбоподателя правна възможност да представи доказателства в подкрепа на твърденията си и указанията дадени в тази насока, такива не са ангажирани, с оглед което и съобразно разпределяне на доказателствената тежест в процеса се налага извода за недоказаност и неоснователност на жалбата.
Водима от горното и на основание чл. 38, ал. 2, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни,
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба рег. № Ж-101/12.03.2015 г., подадена от А.Е.В. срещу „К.С.“ ЕООД, като неоснователна и недоказана.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд - София - град.
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба рег. № Ж-101/12.03.2015 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2