Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2015 г. » Решение по жалба рег. № Ж-228/22.06.2015 г.

Решение по жалба рег. № Ж-228/22.06.2015 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-228/2015 г.
София, 17.11.2015 г.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Мария Матева на заседание, проведено на 14.10.2015 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, постави за разглеждане жалба рег. № Ж-228/22.06.2015 г., подадена от Н.Б.М.
 Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни е сезирана с подадена от г-жа Н.Б.М. жалба, в която са изложени твърдения за злоупотреба с личните й данни и използването им без нейно знание и съгласие за сключване на договор за мобилни услуги предоставяни от „Б.Т.К.“ (БТК) ЕАД.
Жалбоподателката информира, че на 18.06.2015 г. от телефонно обаждане от лице представило се за служител в колекторска фирма узнала, че има задължения към БТК ЕАД и допълва, че след направена от нея проверка в офис на мобилния оператор установила, че на 27.05.2014 г. на нейно име е сключен договор за мобилни услуги с БТК ЕАД, за сключването на който са използвани данни от личната й карта. Г-жа Н.Б.М. е категорична, че не е сключвала договор с БТК ЕАД, няма договорни отношения с дружеството и не е давала писменото си съгласие личните й данни да се обработват от мобилния оператор.
Към жалбата е приложено копие на договор за мобилни услуги № 720518401927052014-30768004.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства и изясняване на действителните факти от значение за случая, от БТК ЕАД е изискано писмено становище и представяне на относими доказателства.
В отговор от дружеството изразяват становище за неоснователност на жалбата и молят Комисията да я остави без уважение. Твърдят, че жалбоподателката е страна по договор за предоставяне на мобилни услуги на мобилен номер *******, сключен с БТК ЕАД на 27.05.2014 г., чрез посредник, по повод който жалбоподателката има ликвидни и изискуеми задължения към дружеството в размер на 184,62 лв. От дружеството сочат, че на 18.05.2015 г. личните данни на жалбоподателката са предоставени на „Ф.П.К.“ ООД за събиране на задълженията й към мобилния оператор и допълват, че отношенията между дружествата са уредени с Договор за извънсъдебно събиране на вземания и тристранно споразумение към него от 02.07.2012 г.
Към становището са приложени относими по случая доказателства. 
В хода на административното производство г-жа Н.Б.М. информира, че за случая е подала жалба № 15147/2015 г. в 07 РУП-СДВР и допълва, че е предоставила на органите на МВР сравнителен материал за изследване на подписа положен под сключения с „Б.Т.К.“ ЕАД договор за мобилни услуги.
Във връзка с твърденията на жалбоподателката и с оглед изясняване на случая от правна и фактическа страна от 07 РУП-СДВР е изискана информация за образуваното производство по случая, както и данни за хода му.
В отговор от 07 РУП-СДВР уведомяват, че по повод подадена от г-жа Н.Б.М. жалба, на 31.08.2015 г. с постановление на Софийска районна прокуратура е образувано досъдебно производство ДП 3383 ЗМ ИМ 15147/2015 г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 309, ал. 1 от Наказателния кодекс. Допълват, че разследването не е приключило. 
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на Закона за защита на личните данни.
Подадената от г-жа Н.Б.М. жалба съдържа задължително изискуемите реквизити, посочени в разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация. Налице са данни за жалбоподателя, естеството на искането, дата и подпис, с оглед което жалбата е редовна.
Жалбата е процесуално допустима, подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД от физическо лице с правен интерес.  Същата има за предмет обработване на личните данни на жалбоподателката, във връзка със сключен с БТК ЕАД договор за предоставяне на мобилни услуги и обработването на данните й от „Ф.П.К.“ ООД за целите на събиране на задължения по договора. С нея е сезиран компетентен да се произнесе орган – КЗЛД, която съгласно правомощията си по чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД.
Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на жалбата. Жалбата е подадена срещу БТК ЕАД, което безспорно притежава качеството на администратор на лични данни.
От направена служебна справка в Електронния регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри се установи, че БТК ЕАД и „Ф.П.К.“ ООД са изпълнили задължението си по чл. 17, ал. 1 от ЗЗЛД, подали са заявление за регистрация и са регистрирани като администратори на лични данни съответно с идент. № 14414 и № 50151.
С оглед събраните по административната преписка доказателства, Комисията счита, че са налице предпоставки за спиране на образуваното административно производство. Съгласно нормата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК административният орган спира административното производство, при наличието образувано друго съдебно производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване.
От събраните по административната преписка доказателства безспорно се установи, че по случая е образувано досъдебно производство ДП 3383 ЗМ ИМ 15147/2015 г., по описа на 07 РУП – СДВР, във връзка с пр. пр. № 34123/2015 г. на Софийска районна прокуратура, срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 309, ал. 1 от Наказателния кодекс. Досъдебното производство не е приключило.
Установяването на факта има ли извършено престъпление, както и идентифицирането на престъпния деец са от значение за развитието на образуваното пред Комисията производството и в последствие за постановяването на административния акт. В зависимост от резултатите на предприетите следствени действия и установяването на инкриминираното деяние и извършителя му ще се установи дали обработването на свързаните с жалбоподателката лични данни може да се обвърже по категоричен начин с администратор на лични данни и да се ангажира административно-наказателната му отговорност по ЗЗЛД.
Водима от горното, Комисията за защита на личните данни,
РЕШИ:
1. Обявява жалба рег. № Ж-228/22.06.2015 г., подадена от Н.Б.М. за допустима и конституира като страни в административното производство: жалбоподател - Н.Б.М., ответна страна – „Б.Т.К.“ ЕАД и заинтересована страна – „Ф.П.К.“ ООД. 
2. На основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК спира административното производство, до отпадане на основанието за спиране. 
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд - София - град.
  
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба рег. № Ж-228/22.06.2015 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings