Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2015 г. » Решение по жалба рег. № Ж-57/18.02.2015 г.

Решение по жалба рег. № Ж-57/18.02.2015 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-57/2015 г.
София, 17.11.2015 г.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Мария Матева на заседание, проведено на 14.10.2015 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, постави за разглеждане жалба рег. № Ж-57/18.02.2015 г., подадена от Б.Д.Д. срещу „Т.Б.“ ЕАД.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни е сезирана с подадена от Б.Д.Д. жалба, с изложена в същата твърдения за неправомерно обработване на личните й данни. Жалбоподателката информира, че е абонат на „Т.Б.“ ЕАД и във връзка с ползвани от нея мобилни услуги има ликвидни и изискуеми задължения към дружеството, които по субективни причини не е заплатила. Г-жа Б.Д.Д. допълва, че без нейно знание и съгласие, за целите на събиране на вземанията си, дружеството е предоставило личните й данни на колекторка фирма, от която я безпокоят. 
Към жалбата са приложени относими по случая доказателства.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства и изясняване на действителните факти от значение за случая, от „Т.Б.“ ЕАД са изискани писмено становище и представяне на относими доказателства.
В отговор на мобилния оператор изразяват становище по жалбата и молят Комисията да я остави без уважение, като неоснователна. От дружеството твърдят, че жалбоподателката е страна по сключени с дружеството договори за ползване на мобилни услуги и договор за лизинг, във връзка с които има ликвидни и изискуеми задължения към дружеството в размер на 1611.20 лв. (хиляда шестстотин и единадесет лева и двадесет стотинки), в това число задължения за ползвани по договорите услуги и неустойки за прекратяване на договорите по вина на жалбоподателката. 
От дружеството допълват, че на 30.01.2015 г. личните данни на жалбоподателката са предоставени на „Е.С.“ ЕООД за събиране на задълженията й към мобилния оператор и допълват, че отношенията между дружествата са уредени с Договор сключен на 01.09.2010 г. и Допълнително споразумение от 01.07.2014 г., с предмет събиране на неизплатени суми от длъжници на „Т.Б.“ ЕАД.
Към становището са приложени относими по случая доказателства. 
В хода на административното производство от „Т.Б.“ ЕАД е депозирана молба рег. № М-56/15.04.2015 г. за одобряване на приложено към нея споразумение с правно основание чл. 41 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) и чл. 20 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), сключено на 07.04.2015 г. между „Т.Б.“ ЕАД и жалбоподателката Б.Д.Д., видно от съдържанието на което дружеството „водено от убеждението за значимост на всеки свой клиент заявява, че ще опрости задълженията на Потребителя (г-жа Б.Д.Д.) в общ размер на 1561, 62 лв.“, а потребителят „като се убеди в клиентско ориентираното поведение на Т. оттегля жалба № Ж-57/18.02.2015 г., с която е сезирал Комисията за защита на личните данни и моли Комисията да уважи неговото волеизявление“.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на ЗЗЛД.
За да упражни правомощията си, Комисията следва да бъде валидно сезирана.
Жалба № Ж-57/18.02.2015 г. съдържа задължително изискуемите реквизити, посочени в разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от ПДКЗЛДНА. Налице са данни за жалбоподателя, естеството на искането, дата и подпис, с оглед което жалбата е редовна.
Жалбата е процесуално допустима, подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД от физическо лице с правен интерес, насочена е срещу „Т.Б.“ ЕАД - администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД. Същата има за предмет неправомерно обработване на личните данни на жалбоподателката, чрез действия по предоставянето им от „Т.Б.“ ЕАД на колекторска фирма. С жалбата е сезиран компетентен да се произнесе орган – КЗЛД, който съгласно правомощията си по чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД.
Съгласно чл. 41 от ПДКЗЛДНА в производството по разглеждане на жалби страните могат да сключат споразумение по реда на чл. 20 от АПК. Законодателят допуска в производството пред административните органи страните да сключат споразумение, ако то не противоречи на закона. Споразумението може да бъде сключено между административния орган и страните в производството или само между страните в производството, като в последния случай административния орган одобрява писмено споразумението (чл. 20, ал. 2 от АПК). Споразумението може да бъде сключено до влизане в сила или до оспорване на административния акт пред съда.
Предвид горното и събраните по административната преписка доказателства, в това число и съдържанието на представеното писмено споразумение Комисията счита, че са налице предпоставките на чл. 20, ал. 2 от АПК за одобряване на представеното споразумение, предвид обстоятелството, че същото не противоречи на закона (чл. 20, ал. 1 от АПК), сключено е между „Т.Б.“ ЕАД и Б.Д.Д. - страни в административното производство преди приключването с постановен индивидуален административен акт (чл. 20, ал. 3 от АПК).
Водима от горното и на основание чл. 20, ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 41 от ПДКЗЛДНА, Комисията за защита на личните данни,
РЕШИ:
Одобрява писмено споразумение, сключено на 07.04.2015 г. между Б.Д.Д. и „Т.Б.“ ЕАД, страни в образувано пред Комисията за защита на личните данни административно производство по жалба рег. № Ж-57/18.02.2015 г.
  
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба рег. № Ж-57/18.02.2015 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings