Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2015 г. » Становище на КЗЛД по искане, подадено от името на дружество с ограничена отговорност

Становище на КЗЛД по искане, подадено от името на дружество с ограничена отговорност

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № П-7928/30.09.2015 г.
гр. София, 16.11.2015 г.

ОТНОСНО: Искане за становище с вх. рег. № П-7928/30.09.2015 г. подадено от името на дружество  с ограничена отговорност „П.П.Т.” ООД, представлявано от управителите А.-А. М., Г.М., А.М. и Т.М.

 

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), в състав: Председател: Венцислав Караджов, и Членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков, на редовно заседание, проведено на 04 ноември 2015 г., разгледа постъпило в КЗЛД искане за становище с вх. № П-7928/30.09.2015 г. подадено от името на дружество с ограничена отговорност „П.П.Т.” ООД, представлявано от управителите А.-А. М., Г.М., А.М. и Т.М.
В искането е посочено, че  във връзка с търговската дейност под формата на електронен магазин, която дружеството „П.П.Т." ООД би желало да развива на територията на Република България, същото се обръща към КЗЛД с молба за официално становище по следните въпроси:
1. Вземайки предвид, че дружеството „П.П.Т." ООД е регистрирано като администратор на лични данни в държава - членка на Европейския съюз, а именно Румъния, следва ли то да бъде регистрирано като администратор на лични данни и на територията на Република България.
2. В случай, че отговорът на предишния въпрос е положителен, възможно ли е дъщерно дружество на „П.П.Т." ООД да го представлява в България с цел румънското дружество да получи регистрация като администратор на лични данни или с оглед на регистрирането следва да бъде създаден клон или търговско представителство.
3. Възможно ли е при регистрацията на „П.П.Т."   ООД  като администратор на лични данни дружеството да бъде представлявано директно от физическо лице и в случай, че ,да" необходимо ли е то да бъде български гражданин или постоянно пребиваващ в страната.
 
Правен анализ
По първия поставен въпрос:
Във всички случаи, в които за едно лице, притежаващо качеството на администратор на лични данни, регистриран в държава-членка на Европейския съюз, без да бъде регистриран в България, но в съответствие с предмета му дейност се налага да събира и обработва лични данни на територията на Република България, последният е необходимо да бъде регистриран като администратор на лични данни в КЗЛД.
По втория поставен въпрос:
По отношение на въпроса възможно ли е дъщерно дружество на „П.П.Т." ООД да го представлява в България с цел румънското дружество да получи регистрация, отговорът следва да е положителен. Представител може да бъде както физическо, така и юридическо лице. В чл. 36 от Закона за задълженията и договорите изрично е посочено, че едно лице може да представлява друго по разпоредба на закона или по волята на представлявания. Относно създаването на клон или търговско представителство на „П.П.Т." ООД на територията на Република България, считам че това е въпрос на вътрешно фирмена политика.
По третия поставен въпрос:
Относно третия поставен въпрос, няма пречка регистрацията да бъде извършена чрез физическо лице – представител. Доколкото в Закона за защита на личните данни няма разписани специфични изисквания към представителя на администратора, няма пречка той да бъде както български гражданин, така и чужденец със статут на постоянно пребиваващ в Република България.
С оглед на горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни изрази следното
СТАНОВИЩЕ:
1. Дружество с ограничена отговорност „П.П.Т.” ООД, регистрирано в държава членка на Европейския съюз (ЕС) – Република Румъния,  което смята да развива търговска дейност под формата на електронен магазин на територията на Република България е длъжно преди започване на обработване на лични данни да подаде заявление за регистрация в Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри с лични данни при КЗЛД.
2.  Няма правна пречка„П.П.Т." ООД да се представлява от дъщерно дружество, физическо лице – представител или чрез създаден клон или търговско представителство в Република България с цел румънското дружество да получи регистрация като администратор на лични данни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Становище на КЗЛД по искане, подадено от името на дружество с ограничена отговорност


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings