Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2015 г. » Становище на КЗЛД по искане на Изпълнителни директори на „К.К.М.” ЕАД , по въпроси, касаещи достъпа до Национална база данни „Население“

Становище на КЗЛД по искане на Изпълнителни директори на „К.К.М.” ЕАД , по въпроси, касаещи достъпа до Национална база данни „Население“

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № П-8200/2015
гр. София, 13.11.2015 г.

ОТНОСНО: Искане с вх. № П-8200/07.10.2015 год. от А.К. в качеството на пълномощник на М.И. и Д.Г. – Изпълнителни директори на „К.К.М.” ЕАД, гр. София с ЕИК: *****, по въпроси, касаещи достъпа до Национална база данни „Население”, поддържана от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев,Мария Матева и Веселин Целков, на заседание, проведено на 04.11.2015 год., разгледа искане с вх. № П-8200/ 07.10.2015 год. от А.К. в качеството на пълномощник на М.И. и Д.Г. – Изпълнителни директори на „К.К.М.” ЕАД.
В искането си до КЗЛД, пълномощникът на представляващите „К.К.М.” ЕАД отбелязва, че дружеството е вписано като финансова институция в регистъра по чл. 3а, ал. 2 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), съгласно Удостоверение № BGR 00310, издадено от Българска народна банка. Дружеството е вписано и в Регистъра на администраторите на лични данни, поддържан от КЗЛД, с идентификационен номер № 371489, за което притежава съответното Удостоверение, издадено от Комисията.
Във връзка с осъществяваната от дружеството дейност по отпускане на потребителски кредити по реда на Закона за потребителския кредит (ЗПК), дружеството извършва оценка на кредитоспособността на кредитополучателите. За тази цел и на основание изричното писмено съгласие на физическите лица – кредитополучатели, дадено по реда на чл. 4, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), „К.К.М.” ЕАД желае да получи разрешение от КЗЛД, въз основа на което и по смисъла на чл. 106, ал. 1, т. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) да получи директен достъп до данните от Национална база данни „Население“ (НБД „Население“). Данните, които дружеството желае да достъпва за целите на проверка на кредитоспособността на кредитополучателите, съдържат: ЕГН, три имена, промени в имената, документи за самоличност, постоянен и настоящ адрес, семейно положение, дата на смърт и др. Посочва се, че данни ще бъдат използвани единствено в съответствие със съществуващите нормативни изисквания на Република България.
Към искането са приложени:
- Копие на удостоверение № BGR 00310, издадено от БНБ;
- Копие на удостоверение № *****, издадено от КЗЛД;
- Образец на искане за кредитна линия;
- Копие на нотариално заверено пълномощно за А.А.К. с рег. № 3547 от 23.07.2015 год. на нотариус Л.Т. с район на действие РС-София, рег. № 539 на Нотариалната камара.
 
Правен анализ:
Законът за гражданската регистрация (ЗГР) урежда условията и реда за гражданската регистрация на физическите лица в Република България. На всички лица, подлежащи на гражданска регистрация, се съставя личен регистрационен картон и запис в НБД „Население”. Регистърът на населението на Република България се състои от всички общински регистри и компютърният му еквивалент е НБД „Население”.
Предоставянето от един администратор (МРРБ, ГД „ГРАО“) на друг администратор (в случая „К.К.М.” ЕАД, гр. София) на лични данни на физически лица, съдържащи се в НБД „Население“, поддържана от ГД „ГРАО“, представлява “Обработване на личните данни”, което се извършва чрез предоставяне на данните, съгласно легалната дефиниция, посочена в § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. Това е “..всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като .. разкриване чрез предаване.......предоставяне”. В конкретния казус следва да се преценят и разпоредбите на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД, уреждащи алтернативни основания, при наличието, на които се допуска обработването на лични данни.
Искането за предоставяне на директен достъп до НБД „Население”, пълномощникът на Изпълнителните директори на „К.К.М.” ЕАД е мотивирал с необходимостта от извършване на преценка на кредитоспособността на кредитоискателите.
Съгласно разпоредбата н чл. 16, ал. 1 от ЗПК, преди сключване на договор за кредит, кредиторът оценява кредитоспособността на потребителя въз основа на достатъчно информация, в т. ч. информация, получена от потребителя, и ако е необходимо, извършва справка в Централния кредитен регистър или в друга база данни, използвана в Република България за оценка на кредитоспособността на потребителите. Видно от цитирания нормативен текст, на кредитора е предоставена широка възможност за преценка на кредитоспособността на потребителите. Един от способите за получаване на информация са справките в Централния кредитен регистър или други бази данни в Република България. Редът за ползване на информация е регламентиран в съответните подзаконови нормативни актове, като например Наредба № 22 от 16 юли 2009 год. за Централния кредитен регистър, издадена от Българската народна банка на основание чл. 56, ал.4 и § 13 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за кредитните институции.
Ако за „друга база данни” по смисъла на чл. 16, ал. 1 от ЗПК може да се приеме компютърният еквивалент на Регистъра на населението на Република България – НБД „Население”, то редът за предоставяне на данни от регистрите също е определен в Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012 год. за функциониране на единната система за гражданска регистрация. В случая данните от Регистъра на населението на Република България се предоставят само при наличие на нормативно основание, предвидено в съответния специален закон.Законът за гражданската регистрация е специалният закон, който установява нормативните предпоставки, при наличието на които администраторът (МРРБ, ГД „ГРАО”) може да предостави данни по гражданската регистрация на трети лица.
Тук обаче следва да се направи разграничение между предоставянето на информация (данни) от НБД „Население” при доказан законов интерес и предоставянето на директен достъп до НБД „Население”.
В някои нормативни актове като например Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД) и Закона за съдебната власт (ЗСВ) е законово регламентирано предоставянето на достъп до тази база данни. В чл. 19, ал. 2 от ЗННД е разписано, че нотариусите имат право на достъп до НБД „Население” при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет. Във връзка с правата на този достъп действа Наредба за достъпа на нотариусите до националната база данни „Население”, поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (приета с ПМС № 194 от 08.09.2010 г.). В посочената наредба се определят условията и реда за достъпа на нотариусите до НБД „Население”. В чл. 385, ал. 1 от Закона за съдебната власт е посочено, че информационното обслужване на дейностите в съдебната власт се извършва от Висшия съдебен съвет със съдействието на Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството - чрез осигуряване на достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население“, Националния статистически институт и Българския институт за стандартизация, включително и чрез предоставяне на лични данни в електронен вид или чрез отдалечен достъп до база данни, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Редът и начинът за осигуряване на съдействие по ал. 1 от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез предоставяне на достъп до НБД„Население“ се определят с наредба на министъра на правосъдието и министъра на регионалното развитие и благоустройството благоустройството (чл. 385, ал. 2 от ЗСВ). Това е Наредба № 14 от 18 ноември 2009 год. за реда и начина на предоставяне на достъп на органите на съдебната власт до НБД„Население“, която е издадена от Министерството на правосъдието и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. С тази наредба се уреждат редът и начинът за предоставяне от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на информация на органите на съдебната власт от НБД„Население“, включително и чрез предоставяне на лични данни в електронен вид или чрез отдалечен достъп (чл. 1 от Наредбата). В чл. 2 е посочено, че информацията по чл. 1 се предоставя на органите на съдебната власт само за служебни цели съобразно законоустановените им правомощия и при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
В останалите частни случаи, извън посочените по-горе примери за нормативна регулация на достъпа до НБД„Население“, обработването на лични данни, чрез предоставянето им от страна на администратора на лични данни (МРРБ - ГД „ГРАО“) следва да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност на данните.
Искането от страна на „К.К.М.” ЕАД за предоставяне на информация от НБДНаселение“ следва да се извършва след доказване наличието на условията за допустимост за обработване на личните данни (чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД) и е в тежест за доказване от страна на администратора, искащ личните данни. Във всеки конкретен случай обемът на предоставените данни винаги следва да е съобразен с целта, за която същите се искат, т.е. с принципа на целесъобразност. Предоставянето на информация следва също така да е законосъобразно, а самата информация пропорционална. Няма правна пречка при поискване от страна на „К.К.М.” ЕАД и при доказване на основание за предоставяне по законоустановения за това ред МРРБ - ГД „ГРАО“ да предостави информация, т.е. лични данни (а не директен достъп) с цел упражняване на законен интерес на дружеството. Във всички случаи информация, съставляваща лични данни и касаеща физически лица-кредитополучатели, може да се предостави само при наличие на поне едно от изрично посочените в чл. 4 от ЗЗЛД основания за допустимост на обработването на лични данни. Наличието на условие за допустимост за обработване на лични данни е в тежест на доказване от страна на администратора, искащ личните данни, в конкретната хипотеза - „К.К.М.” ЕАД. Във всеки конкретен случай обемът на предоставените данни винаги следва да е съобразен с целта, за която същите се искат.
Нормативните предпоставки за предоставяне на данни от НБД „Население” са възпроизведени в текста на чл. 106, ал. 1, т. 1 от ЗГР, където е посочено, че администраторът предоставя данни по гражданската регистрация на трети лица, при условие че тези данни са от значение за възникване, съществуване, изменение или прекратяване на техни законни права и интереси. Преценката на администратора (МРРБ-ГД „ГРАО”) за възникването, съществуването, изменението или прекратяването на законни права и интереси на трети лица, при наличието на които може да предостави данни по гражданската регистрация, се извършва въз основа на съответни документи като например договори с конкретните лица, в които фигурира също и съгласие на физическото лице администраторът „К.К.М.” ЕАД, гр. София да изисква и получава лични данни от информационните масиви на други администратори на лични данни. Текстът на ЗГР предполага администраторът (МРРБ-ГД „ГРАО”) да прецени законовия текст, съгласно който обработваните лични данни следва да бъдат предоставени. В този случай основанието се съдържа в разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЗЛД. Според чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД обработването на лични данни (в случая предоставянето на данни от гражданската регистрация) се допуска, ако физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие. Също така „К.К.М.” ЕАД може да се позове и на разпоредбата  на чл. 4, ал. 1, т. 3 от ЗЗЛД, съгласно която обработването се допуска, ако е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните е страна, защото видно от изложеното в искането на пълномощника на Изпълнителните директори на „К.К.М.” ЕАД, ползването на информация от НБД „Население“ се налага във връзка със сключване на договори за предоставяне на кредит.
При анализа на изложения казус следва да се отчете и обстоятелството, че до момента КЗЛД има трайна практика по въпросите, свързани с предоставяне на достъп до НБД „Население“. Също така през 2012 година КЗЛД се е произнесла по аналогичен начин по повод на искания за директен достъп до НБД „Население“, отправени от „К.К.“ ЕАД с ЕИК: ****, за което има изразено становище рег. № М-175/17.10.2012 год. и „К.К.М.“ ЕООД с ЕИК: ******, за което има изразено становище рег. № М-182/17.10.2012 год.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал.1, т 4 от ЗЗЛД, Комисията за защита на лични данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
Министерството на регионалното развитие и благоустройството - ГД „ГРАО“ може да предоставя на „К.К.М.” ЕАД данни под формата на конкретна информация, а не директен достъп до Национална база данни „Население”, по постъпили искания от „К.К.М.” ЕАД с цел упражняване на законни права и интереси, само след доказване на наличието им по законоустановения за това ред и при спазване разпоредбите на чл. 4, ал. 1 от Закона за защита на личните данни. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Становище на КЗЛД по искане на Изпълнителни директори на „К.К.М.” ЕАД , по въпроси, касаещи достъпа до Национална база данни „Население“


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings