Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2015 г. » Становище на КЗЛД по искане на Секретар на община, по въпроси, касаещи предоставянето от страна на администрацията на общината на акт за смърт и удостоверение за наследници

Становище на КЗЛД по искане на Секретар на община, по въпроси, касаещи предоставянето от страна на администрацията на общината на акт за смърт и удостоверение за наследници

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
С рег. № П - 8070/2015 г.
гр. София, 13.11.2015 г.

ОТНОСНО: Искане с вх. № П - 8070 от 05.10.2015 год. от В.П. – в качеството на Секретар на община Р., област П., по въпроси, касаещи предоставянето от страна на администрацията на община Р. на Акт за смърт и Удостоверение за наследници.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матеваи проф. Веселин Целков на заседание, проведено на 04.11.2015 г., разгледа преписка с рег. № П-8070 от 05.10.2015 г. от Генералния секретар на Гаранционен Фонд, на основание чл. 106 от Кодекса на застраховането  (вх. № на общината АО-48-00-653/28.09.2015 год.), с искане за издаване на Удостоверение за наследници и копие от Акт за смърт на водач на увреждащо моторно превозно средство (МПС)Ю.Ф.Е. 
В искането от страна на Гаранционен фонд е посочено, че въпросните документи са във връзка с Щета № ГФ-11-0839/25.11.2010 год. Съгласно чл. 288 от Кодекса на застраховането (КЗ) Гаранционен фонд е изплатил обезщетение на пострадал при пътно транспортно произшествие (ПТП) от 09.06.2008 год. в гр. София. В представения констативен протокол за ПТП № 1146109/09.06.2008 год., като водач на увреждащото моторно превозно средство (МПС) е посочен Ю.Ф.Е. – починал, с ЕГН *****.
За установяване на застрахователното събитие и вредите от него, на основание чл. 106 от КЗ, Гаранционният фонд има право да получи необходимата информация от съответните органи с цел предприемане на последващи действия за приключване на щетата.
Във връзка с това, от страна на Гаранционен фонд изискват да бъдат предоставени от администрацията на Община Р.: Акт за смърт на Ю.Ф.Е., както и Удостоверение за наследници – три имена, ЕГН и точен адрес на лицата, описани като наследници. 
Г-н В.П., секретар на община Р., моли за становище относно законосъобразните предпоставки за предоставяне на изисканите данни. Като приложение е представено копие от писмото от Генералния секретар на Гаранционен фонд.
           
Правен анализ:
Законът за гражданската регистрация урежда условията и реда за гражданската регистрация на физическите лица в Република България. Гражданската регистрация е вписване на събитията раждане, брак и смърт в регистрите за гражданско състояние и вписване на лицата в регистрите на населението. На всички лица, подлежащи на гражданска регистрация, се съставя личен регистрационен картон и запис в Национална база данни „Население". Регистърът на населението на Република България се състои от всички общински регистри и компютърният му еквивалент е Националната база данни „Население“.
Актът за смърт се съставя въз основа на съобщение за смърт не по-късно от 48 часа след настъпването на смъртта.
Длъжностното лице по гражданското състояние пристъпва към съставянето на акт за смърт, след като получи съобщение за смърт, издадено от компетентно медицинско лице. Писменото съобщение за смърт, настъпила в лечебно заведение, се съставя от ръководителя на заведението или от лице, на което със заповед е възложено това. Веднага след съставянето на акта за смърт в писмен вид въз основа на него се създава електронен акт за смърт.
Съгласно чл. 106, ал. 1 от Кодекса за застраховането, за нуждите на установяване на застрахователното събитие и на вредите, причинени от него, застрахователят, лицето, което търси обезщетение, Гаранционният фонд или Националното бюро на българските автомобилни застрахователи има право да получи необходимата информация, съхранявана от органите на Министерството на вътрешните работи, разследващите органи, другите държавни органи, личния лекар, лечебните и здравните заведения и лицата, които имат право да удостоверяват настъпването на обстоятелства, както и заверени преписи от документи. Когато исканата информация е част от материалите по предварителното производство, прокурорът разрешава достъпа до нея.
Предоставянето от един администратор (община Р.) на друг администратор (в случая Гаранционен фонд) на лични данни на физически лица, съдържащи се в Локална база данни „Население“, която се поддържа на общинско ниво от община Р., представлява „Обработване на личните данни“, което се извършва чрез предоставяне на данните, съгласно легалната дефиниция, посочена в § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. Това е „..всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като .. разкриване чрез предаване…. предоставяне“.
В изложения казус следва да намерят приложение разпоредбите на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД, който урежда алтернативни основания, при наличието на които се допуска обработването на лични данни.
В случая може да намери приложение хипотезата на чл. 4, ал. 1, т. 6 от ЗЗЛД, съгласно която обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните. Съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 1, община Р. има също така и нормативно установено задължение да предоставя изисканата информация. 
Кодексът за застраховането е специалният нормативен акт, който установява нормативните предпоставки, при наличието на които администраторът (община Р.) може да предостави данни по гражданската регистрация на трети лица. Съгласно  чл. 106, ал. 1, от КЗ, за нуждите на установяване на застрахователното събитие и на вредите, причинени от него, застрахователят, лицето, което търси обезщетение, Гаранционният фонд или Националното бюро на българските автомобилни застрахователи има право да получи необходимата информация, както и заверени преписи от документи.
Съгласно Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, както и на техните наследници.Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно.
Следователно, във връзка с изпълнение на законоустановените правомощия от страна на Гаранционен фонд, община Р. може да предостави акт за смърт на Ю.Ф.Е., с ЕГН ***** и Удостоверение за наследници – трите имена, ЕГН и точен адрес на лицата, описани като наследници.
Във връзка с горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на лични данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
1. Община Р., област П., може да предостави на Гаранционен фонд Акт за смърт на Ю.Ф.Е., ЕГН ***** и Удостоверение за наследници – трите имена, ЕГН и точен адрес на лицата, описани като наследници, на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 и т. 6 от Закона за защита на личните данни, във връзка с чл. 106, ал. 1 от Кодекса за застраховането и Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, за нуждите на установяване на застрахователно събитие и на вредите, причинени от него.
2. На основание чл. 20 от Закона за защита на личните данни, община Р. следва да уведоми предварително лицата, включени в удостоверението за наследници, за предоставянето на техните лични данни на Гаранционен фонд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Становище на КЗЛД по искане на Секретар на община по въпроси, касаещи предоставянето от страна на администрацията на общината на акт за смърт и удостоверение за наследници.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings