Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2015 г. » Решение по жалба рег. № Ж-343/ 20.08.2015 г.

Решение по жалба рег. № Ж-343/ 20.08.2015 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-343/2015 г.
София, 19.10.2015 г.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков, на редовно заседание, проведено на 30.09.2015 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и във връзка с изискването на чл. 27, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) към административните органи за проверка на предпоставките за допустимост на искането, разгледа жалба с рег. № Ж-343/ 20.08.2015 г., подадена от Х.И. срещу „С.К.” ООД.
В жалбата си госпожа Х.И. излага твърдения за неправомерно обработване на нейни лични данни във връзка с желанието й, а по-късно и с отказа й за постъпване на работа в дружеството.
Госпожа Х.И. счита, че „С.К.” ООД няма право на по-нататъшна обработка на личните й данни, предоставени от нея при кандидатстването й за работа и моли комисията да изиска спиране на предаването им на трети лица, както и връщането на подадените от нея документи.
Изготвено е писмо изх. № П-7331/07.09.2015 г., с което жалбоподателката се уведомява, че според чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация (ПДКЗЛДНА) жалбата трябва да съдържа изрично посочени реквизити, които липсват в жалбата й. Посочено е, че съгласно чл. 29, ал. 2 от ПДКЗЛДНА писмените искания се подават в деловодството на КЗЛД с писмо, по факса или по електронен път. В случай, че са подадени по електронен път е необходимо подателят да притежава електронен подпис (в съответствие със Закона за електронния документ и електронния подпис).
На госпожа Х.И. е указано, че с оглед предприемане на действия по изясняване на фактите, описани в жалба рег. № Ж-343/20.08.2015 г. и предвид обстоятелството, че жалбата не е подписана, на основание чл. 30, ал. 1 от АПК и чл. 30, ал. 2 от ПДКЗЛДНА, в тридневен срок, следва да потвърди искането си със собственоръчен или електронен подпис и че при неизпълнение на дадените указания - в срок, на основание чл. 30, ал. 3 от ПДКЗЛДНА, административното производство, образувано по жалбата й ще бъде прекратено.
Със същото писмо жалбоподателката е информирана, че „С.К.” ООД е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и съгласно разпоредбата на чл. 26 от закона, по отношение на дружеството, тя разполага с право на достъп до отнасящите се до нея лични данни.
На госпожа Х.И. в указано, че нормата на чл. 28 от ЗЗЛД сочи, че при упражняване правото си на достъп физическото лице може по всяко време да поиска от администратора на лични данни информация за това дали се обработват негови лични данни, по какъв начин и с каква цел. Посочено е, че текстът на чл. 28а от ЗЗЛД предоставя на лицето възможност по всяко време да поиска от администратора да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията по този закон. Изрично е подчертано, че според чл. 29 от ЗЗЛД правото на достъп по чл. 26 и правата по чл. 28а се осъществяват с изрично заявление на физическото лице, отправено до администратора на лични данни.
Видно от известието за доставяне, писмо изх. № П-7331/07.09.2015 г. е получено от Х.И. на 12.09.2015 г., но и към момента жалбата й не е потвърдена със саморъчен или електронен подпис и не може да се определи от кого изхожда.
Вместо предприемане на изисканите от нея действия, с имейл от 21.09.2015 г., жалбоподателката предоставя сканирани копия на жалбата си - в ръкопис, както и на саморъчния си подпис.
Независимо от указанията, дадени на госпожа Х.И., тя не потвърждава жалбата си - със собственоръчен или електронен подпис нито в законоустановения тридневен срок, нито по-късно. Жалба рег. № Ж-343/20.08.2015 г. остава неподписана и нередовността й не е отстранена.
Комисията за защита на личните данни като взе предвид фактите и обстоятелствата, изнесени в настоящето административно производство и на основание чл. 38, ал. 1 от ПДКЗЛДНА,    
 РЕШИ:
 Оставя без разглеждане – като нередовна, жалба рег. № Ж-343/20.08.2015 г., подадена от Х.И. срещу „С.К.” ООД и прекратява, образуваното по нея административно производство.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
 Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Админиминистративен съд София – град.
  
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба рег. № Ж-343/ 20.08.2015 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings