Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2015 г. » Решение по жалба рег. № Ж-291/ 03.08.2015 г.

Решение по жалба рег. № Ж-291/ 03.08.2015 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-291/2015 г.
София, 19.10.2015 г.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков, на редовно заседание, проведено на 30.09.2015 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и във връзка с изискването на чл. 27, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) към административните органи за проверка на предпоставките за допустимост на искането, разгледа жалба с рег. № Ж-291/ 03.08.2015 г., подадена от А.Б.-К. срещу „Т.Б.” ЕАД и „К.Р.Б.” ООД.
В жалбата си госпожа А.Б.-К. сочи, че не се намира в договорни отношения нито с „Т.Б.” ЕАД, нито с „К.Р.Б.” ООД, не ползва техните услуги и не дължи нищо нито на едната, нито на другата фирма. Същевременно, жалбоподателката твърди, че преди три години е прекратила договорните си отношения с „Т.Б.” ЕАД заради едностранно увеличен - без знанието и съгласието й, лимит. 
Госпожа А.Б.-К. уведомява, че към момента мобилният оператор, чрез колекторски дружества, претендира неизплатени задължения в размер на 150 лева, във връзка с които до нея са адресирани заплашителни писма.
Изготвено е писмо изх. № П-7332/07.09.2015 г., изпратено на предоставения за контакти имейл на жалбоподателката, с което тя се уведомява, че според чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация (ПДКЗЛДНА) жалбата трябва да съдържа изрично посочени реквизити, които липсват в жалбата й. Посочено е, че съгласно чл. 29, ал. 2 от ПДКЗЛДНА писмените искания се подават в деловодството на КЗЛД с писмо, по факса или по електронен път. В случай, че са подадени по електронен път е необходимо подателят да притежава електронен подпис (в съответствие със Закона за електронния документ и електронния подпис). На госпожа А.Б.-К. е указано, че с оглед предприемане на действия по изясняване на фактите, описани в жалба рег. № Ж-291/03.08.2015 г. и предвид обстоятелството, че жалбата не е подписана, на основание чл. 30, ал. 1 от АПК и чл. 30, ал. 2 от ПДКЗЛДНА, в тридневен срок, следва да потвърди искането си със собственоръчен или електронен подпис и че при неизпълнение на дадените указания - в срок, на основание чл. 30, ал. 3 от ПДКЗЛДНА, административното производство, образувано по жалбата й ще бъде прекратено.
С имейл от 09.09.2015 г., жалбоподателката уведомява, че не разбира къде и какво да подпише и изисква да й бъде изпратено заявление или нещо подобно, което да подпише, сканира и изпрати, предоставя сканирани копия на жалбата си - в ръкопис, както и на саморъчния си подпис.
С писмо изх. № П-7657/16.09.2015 г., връзка с жалба рег. № Ж-291/03.08.2015 г. и имейл, адресиран до комисията и заведен под рег. № П-7407/09.07.2015 г., на госпожа А.Б.-К. повторно е указано, че образуването на административно производство, в рамките на което да бъдат предприети действия по изясняване на изложените от нея факти и обстоятелства, е обусловено от подписване на жалбата й – собственоръчно или с електронен подпис, в случай че разполага с такъв.
На жалбоподателката е обърнато внимание, че чл. 30 от Административнопроцесуалния кодекс вменява спрямо административния орган задължението да изисква изричното потвърждение с подпис, на неподписаните писмени искания, с които е сезиран и следователно подписването на жалбата й се явява абсолютна процесуална предпоставка за започване на административно производство по нея.
Предвид горното, госпожа А.Б.-К. повторно е поканена - в тридневен срок, да подпишете жалба рег. № Ж-291/03.08.2015 г. с електронен или собственоръчен подпис.
На жалбоподателката е разяснено, че при потвърждаване на жалбата й с електронен подпис е достатъчно, вече подписана, да я депозира в КЗЛД чрез електронната си поща, а при положение, че избере да потвърди жалбата си със собственоръчен подпис е необходимо или да посети КЗЛД на адрес гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, или вече подписано да изпрати писменото си искане по пощата на посочения адрес.
Вместо предприемане на изисканите от нея действия, с имейл рег. № П-7709/ 17.09.2015 г., жалбоподателката предоставя сканирани копия на жалбата си, както и на саморъчния си подпис.
Незавависимо от указанията, дадени на госпожа А.Б.-К., тя не потвърждава жалбата си - със собственоръчен или електронен подпис нито в законоустановения тридневен срок, нито по-късно. Жалба рег. № Ж-291/03.08.2015 г. остава неподписана и нередовността й не е отстранена.
 
Комисията за защита на личните данни като взе предвид фактите и обстоятелствата, изнесени в настоящето административно производство и на основание чл. 38, ал. 1 от ПДКЗЛДНА,
РЕШИ:
 Оставя без разглеждане – като нередовна, жалба рег. № Ж-291/03.08.2015 г., подадена от А.Б.-К. срещу „Т.Б.” ЕАД и „К.Р.Б.” ООД и прекратява, образуваното по нея административно производство.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Админиминистративен съд София – град.
  
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба рег. № Ж-291/ 03.08.2015 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings