Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2015 г. » Становище на КЗЛД относно предоставяне на достъп до пълния списък на лицата, регистрирани в местните избори 2015 и подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за всички населени места от община Б.

Становище на КЗЛД относно предоставяне на достъп до пълния списък на лицата, регистрирани в местните избори 2015 и подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за всички населени места от община Б.

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № П-8353/2015
гр. София, 16.10.2015 г.
 
ОТНОСНО: Предоставяне на достъп до пълния списък на лицата, регистрирани в местните избори 2015 и подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за всички населени места от община Б.
 Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Мария Матева, на заседание, проведено на 14.10.2015 год., разгледа искане с вх. П-8353/13.10.2015 год. от г-жа Н.В. в качеството й на заместник кмет на община Б., с което информира за постъпило искане от С.С.М. – кандидат за кмет на кметство В. и за общински съветник в предстоящите избори на 25.10.2015 година.
Госпожа Н.В. посочва, че със Заповед № 135/04.10.2015 год. в община Б. са образувани 6 (шест) подвижни избирателни секции. Искането на С.С.М. касае предоставяне на списъци с трите имена на подалите заявления за гласуване с подвижни избирателни кутии по отделни населени места и информация за адресната регистрация на тези лица по постоянен или настоящ адрес.
С оглед на изложеното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), г-жа Н.В. се обръща към КЗЛД за становище относно законосъобразността на искането за предоставяне на информация с лични данни на подалите заявление за гласуване с подвижни избирателни кутии. Към писмото на заместник кмета на община Б. е приложено Искане за предоставяне на информация от С.С.М. от дата: 12.10.2015 година в качеството му на упълномощен представител на политическа партия ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ, регистрирана за участие в местните избори (Удостоверение № 4/14.09.2015 на ОИК-Б.), кандидат за общински съветник (Удостоверение № 30/22.09.2015 на ОИК-Б.), кандидат за кмет на кметство – с. В. (Удостоверение № 19/22.09.2015 на ОИК-Б.) и управител на Гражданско сдружение „Регионално бъдеще“.
Като правно основание за отправеното искане са посочени разпоредбите на чл. 176 от Изборния кодекс (ИК), съгласно които „Кандидатите и партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната кампания“.
На основание посочения текст от ИК, г-н С.С.М. отправя искане до общинска администрация – Б. да му бъде предоставен достъп до списъка на имащите право да гласуват лица в местни избори 2015 и подали заявление за гласуване с подвижни избирателни кутии. В искането на г-н С.С.М. се цитира Решение № 75-МИ/НР на ОИК-Б., съгласно което в общинска администрация Б. са получени 88 (осемдесет и осем) заявления от лица от всички населени места на община Б. В следствие на това е издадена Заповед № 135/04.10.2015 год. Достъпът, който г-н С.С.М. желае да получи, се състои в следното:
- Списък с трите имена на подалите заявление по отделни населени места;
- Информация за адресна регистрация на тези лица по постоянен адрес или настоящ адрес.
Правен анализ:
Съгласно легалната дефиниция, посочена в чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. В конкретния случай, информацията, съдържаща се в списъците с три имена на подалите заявления за гласуване с подвижни избирателни кутии по отделни населени места и адресната регистрация на тези лица по постоянен или настоящ адрес може да доведе до индивидуализиране на конкретните физически лица и като такава попада в определението за „лични данни“ по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.
Действията по отношение предоставянето на визираната по-горе информация представляват “Обработване на лични данни”, съгласно легалната дефиниция, посочена в § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД и по-конкретно обработване под формата на “разпространяване” и “предоставяне” по смисъла на ЗЗЛД.
Когато се отправят искания за достъп до лични данни, съответният администратор (в случая община Б.) следва да се съобрази с разпоредбите на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД. Текстът на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД урежда алтернативни хипотези, при наличието на които се допуска законосъобразното обработване на лични данни.
При анализа на изложения казус и относимостта към ЗЗЛД е необходимо да се разгледат разпоредбите на специалния нормативен акт, който урежда обществените отношения, свързани с произвеждането на изборите в Република България, а именно Изборният кодекс. В съответствие с разпоредбите на чл. 90, ал. 1 от ИК, на територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления по чл. 37 от ИК. Районната или общинската избирателна комисия определя броя на подвижните секционни избирателни комисии в изборния район (района) въз основа на броя на подадените заявления. Съгласно т. 4 от решение № 2462-МИ/НР от 02.10.2015 год. на ЦИК, кметът на общината издава заповед за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, а общинската избирателна комисия определя броя на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК), въз основа на информация от кмета на общината за броя подадени заявления. В изпълнение на посоченото решение на ЦИК, кметът на община Б. е издал Заповед № 135/04.10.2015 година за образуване на шест ПСИК.
Съгласно чл. 37, ал. 1 от ИК, избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 20 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинските администрации по населените места, в които се води регистър на населението. В заявлението се посочват имената на избирателя, единният му граждански номер (личен номер), постоянният адрес (адрес на пребиваване) или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 от ИК, и се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК) (чл. 37, ал. 3 от ИК).
Съгласно чл. 37, ал. 4 от ИК, имената на избирателя, направил искане за гласуване с подвижна избирателна кутия, се заличават от избирателния списък и се вписват от общинските администрации по населените места, в които се води регистър на населението, в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия. Тук е важно да се отбележи, че разпоредбите на ИК, регламентиращи реда и начина на обявяване и публикуване на избирателните списъци, не предвиждат специални правила за предварително обявяване и публикуване на списъка по чл. 37, ал. 4 от ИК. Следователно за него е приложима общата разпоредба на чл. 24, ал. 1, предложение второ от ИК, а именно – избирателният списък за гласуване се предава на секционната комисия (ПСИК – чл. 90, ал. 4 от ИК) в деня преди изборния ден. Едновременно с това общите разпоредби относно публикуване и обявяване на списъците (чл. 42, ал. 1 от ИК) гласят, че избирателните списъци се публикуват на интернет страницата на съответната община и съдържат имената на избирателя и номера и адреса на избирателната секция. Посочените нормативни текстове недвусмислено определят каква информация следва да бъде общодостъпна, като в нея не се включва информацията относно постоянния или настоящ адрес на избирателите.
Във връзка с посочените разпоредби, избирателният списък, до който се иска достъп, се изготвя в последните 4 (четири) дни преди изборите. Дотогава - 5 дни преди изборния ден, избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, може да заявят това при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия (чл. 37, ал. 2 от ИК). Следователно достъп до трите имена и адресната регистрация по постоянен или настоящ адрес на избирателите от списъка по чл. 37, ал. 4 от ИК не следва да бъде предоставян, защото все още не е изготвен такъв, и не на последно място – списъкът се предава на секционната избирателна комисия (ПСИК – чл. 90, ал. 4 от ИК) в деня, предшестващ изборния ден. Изборният кодекс не предвижда неговото предварително обявяване и публикуване.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛД, Комисията за защита на лични данни изразява следното
 СТАНОВИЩЕ:
Информацията, съдържаща се в списъците с три имена на подалите заявления за гласуване с подвижни избирателни кутии по отделни населени места и адресната регистрация на тези лица по постоянен или настоящ адрес може да доведе до индивидуализиране на конкретните физически лица и като такава попада в определението за „лични данни“ по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.
За да бъде законосъобразно обработването на лични данни, в случая чрез предоставяне на достъп до тях, следва да е налице някоя от алтернативните хипотези за допустимост на обработването, съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.
В конкретния случай липсва нормативно основание за предоставяне на искания достъп, тъй като нормите на Изборния кодекс не предвиждат специални правила за предварително обявяване и публикуване на списъка по чл. 37, ал. 4 от ИК. Разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс, разписваща общите норми относно публикуването и обявяването на избирателните списъци, недвусмислено определя каква информация следва да бъде общодостъпна, като в нея не се включва информацията относно постоянния или настоящ адрес на избирателите. Следователно, община Б. (в качеството на администратор на лични данни) не следва да предостави на С.С.М. - упълномощен представител на политическа партия ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ, регистрирана за участие в местните избори (Удостоверение № 4/14.09.2015 на ОИК-Б.), кандидат за общински съветник (Удостоверение № 30/22.09.2015 на ОИК-Б.), кандидат за кмет на кметство – с. В. (Удостоверение № 19/22.09.2015 на ОИК-Б.) и управител на Гражданско сдружение „Регионално бъдеще“, достъп до списъци с трите имена на подалите заявления за гласуване с подвижни избирателни кутии по отделни населени места и информация за адресната регистрация на тези лица по постоянен или настоящ адрес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/

 


Файлове за сваляне

Становище на КЗЛД относно предоставяне на достъп до пълния списък на лицата, регистрирани в местните избори 2015 и подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за всички населени места от община Б.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings