Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2015 г. » Становище на КЗЛД относно предоставяне лични данни на студенти

Становище на КЗЛД относно предоставяне лични данни на студенти

СТАНОВИЩЕ

 

 НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
с рег. № П-8319/2015 г.
гр. София, 16.10.2015 г.
 
ОТНОСНО: Становище във връзка с предоставяне лични данни на студенти от У.Б.И.Т.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и Членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Мария Матева на заседание, проведено на 14.10.2015 г., разгледа преписка с вх. № П-8319/09.10.2015 г. от проф. д. ик. н. С.Д. - ректор на У.Б.И.Т. (У.Б.И.Т.) във връзка с получено в Университета постановление № 11434/07.10.2015 г. от Д.Я. – прокурор в Софийска градска прокуратура. Постановлението е издадено в хода на досъдебно производство № 164/2015 г. по описа на СДВР, пр. пр. № 11434/15 по описа на СГП, което се води за престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс срещу неизвестен извършител, затова, че на 02.06.2015 г. в гр. София умишлено е умъртвил Г.В.И. на 16 години от София. С  Постановлението се разпорежда на ректора на У.Б.И.Т. да организира и да разпореди на съответните длъжностни лица от ръководеното от него учебно заведение да бъдат предоставени на разследващия полицай С.К. от СДВР на оптичен носител трите имена и ЕГН на всички студенти мъже, в т. ч. и чуждестранни такива, които са имали статут на студенти в У.Б.И.Т. към 02.06.2015 г. Определен е 30-дневен срок за изпълнение на разпореждането. В постановлението изрично се посочва, че на основание чл. 405 от НПК, съответното длъжностно лице може да бъде наказано с глоба от 50 до 2000 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание. С оглед приложеното към писмото постановление и на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) във връзка с чл. 54, т. 1 от Правилника за дейността на КЗЛД и на нейната администрация, ректорът на У.Б.И.Т. моли КЗЛД да изрази становище за процедурата, чрез която да бъдат предоставени исканите данни.
 Правен анализ:
Комисията за защита на личните данни се произнесе със становище рег. № П-7130/ 04.09.2015 г. относно законосъобразното предоставяне на лични данни за всички мъже със статут на студенти в У.Б.И.Т. към 02.06.2015 г. на органите на досъдебното производство. Комисията указа на У.Б.И.Т., че може да предостави исканата информация на органите на досъдебното производство, „ако съответното искане е ясно дефинирано и визира по-ограничен кръг лица, определени на основата на конкретни параметри или факти“.
С оглед изясняване на новите обстоятелства по повод на депозираното искане от страна на органите на досъдебното производство, следва да се изясни същността на изпратеното постановление на разследващия прокурор.
Съгласно чл. 46, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), в изпълнение на задачите по повдигане и поддържане на обвинението за престъпления от общ характер прокурорът:
1. ръководи разследването и осъществява постоянен надзор за законосъобразното му и своевременно провеждане като наблюдаващ прокурор;
2. може да извършва разследване или отделни действия по разследването и други процесуални действия;
3. участва в съдебното производство като държавен обвинител;
4. взема мерки за отстраняване на допуснатите закононарушения по реда, установен в този кодекс, и упражнява надзор за законност при изпълнение на принудителните мерки.
Постановлението е основния акт, с който се произнася прокурора в досъдебното производство и е издадено в кръга от посочените по-горе негови правомощия. НПК предвижда изрични задължения, разписани в чл. 159, ал. 1 от НПК, съгласно който по искане на съда или на органите на досъдебното производство всички учреждения, юридически лица, длъжностни лица и граждани са длъжни да запазят и предадат намиращите се у тях предмети, книжа, компютърни информационни данни и други данни, които могат да имат значение за делото. Следва да се отбележи, че НПК предвижда специален ред за обжалване на постановленията, издадени в хода на досъдебното производство и той е разписан в разпоредбите на чл. 199-202 от НПК.
Доколкото няма данни предоставеното постановление да е обжалвано, то следва да бъде изпълнено под заплаха да бъде наложена глоба по смисъла на чл. 405 от Закона за съдебната власт и императивните разпоредби на НПК.
От гледна точка на основните принципи за защита на данните, разглежданото постановлението на прокурора, с което се искат личните данни, ясно ограничава целите на наказателното производство, а именно разследването на убийство на конкретно лице по смисъла на чл. 115 от НК. Посочени са данни, които очертават границите на необходимото обработване на лични данни, както и наличието на законовите предпоставки за образуваното досъдебно производство. С оглед високата обществена опасност на извършеното престъпление и действията по разследването, които се предприемат срещу неизвестен към момента извършител, предоставените с постановлението данни в достатъчна степен обосновават исканото предоставяне на данни в съответствие с принципите за обработване на лични данни, заложени в чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛД,Комисията зазащита на личните данни изрази следното
 СТАНОВИЩЕ:
Постановлението на прокурора е издадено в съответствие с правилата на наказателното производство и следва да се изпълни по реда на чл. 159, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/


Файлове за сваляне

Становище на КЗЛД относно предоставяне лични данни на студенти


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings