Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2015 г. » Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи предоставянето на достъп до Регистъра на населението - национална база данни „Население“ на Държавната комисия по хазарта

Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи предоставянето на достъп до Регистъра на населението - национална база данни „Население“ на Държавната комисия по хазарта

 СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
с рег. № П - 6337/2015 г.
гр. София, 06.10.2015 г.

ОТНОСНО: Искане с вх. № П-6337 от 31.07.2015 год. на И.Г.  – Главен директор на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"към Министерството на регионалното развитие и благоустройство, по въпроси, касаещи предоставянето на достъп до Регистъра на населението - национална база данни „Население“ (РН – НБД „Население“) на Държавната комисия по хазарта (ДКХ).
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и проф. Веселин Целков на заседание, проведено на 30.09.2015 г., разгледа преписка с рег. № П-6337 от 31.07.2015 г. от И.Г. – Главен директор на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"към Министерството на регионалното развитие и благоустройство. В искането си г-н И.Г. посочва, че поставеният от него  въпрос е във връзка с постъпило в Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) писмо с вх. № 90-05-945/20.07.2015 г. от Държавната комисия по хазарта (ДКХ), съгласно което от Държавната комисия изявяват желание да им бъде предоставен достъп до РН - НБД.
Съгласно разпоредбата на чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) данни от ЕСГРАОН се предоставят на държавни органи и институции съобразно законоустановените им правомощия. От това следва, че за да е налице възможност за предоставяне на данни, законът трябва да установява връзка между упражняване на определени правомощия от държавния орган, искащ данни от РН – НБД „Население", и необходимостта от предоставяне на тези данни.
В разпоредбата на чл. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) са изброени хипотезите, при които е допустимо обработването на лични данни. Съществува нормативно изискване обработването на лични данни да е необходимо за упражняване на определени правомощия, предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните.
ДКХ е държавен орган към Министерството на финансите и разполага с предоставени по закон контролни правомощия (Закон за хазарта). Нормата на чл. 90 от Закона за хазарта (ЗХ) урежда контролни правомощия на ДКХ и за тяхното законово осъществяване препраща към разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), където с оглед законовите изисквания към правомощията на органа се предвижда възможност и необходимост да борави с лични данни на физически лица - собствено, бащино, фамилно име, единен граждански номер, възраст, точен адрес, съпруг/а, деца, майка, баща, братя, сестри. Съгласно разпоредбата на чл. 25 от ЗГР тези данни се съдържат в електронния личен регистрационен картон, а съгласно чл. 22, ал. 2 от ЗГР, РН - НБД „Население" се състои от електронните лични регистрационни картони на всички лица по чл. 3, ал. 2 от ЗГР.
ДКХ осъществява и законовите правомощия за издаване на лицензи. В чл. 8 от ЗХ са предвидени случаите, когато такива не могат да бъдат издадени, включително в случаите на „свързани лица“. По смисъла на § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон (ТЗ) „свързани лица“ са: съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително; работодател и работник и др.
Съгласно чл. 5, т. 2 от ЗГР в РН - НБД „Население" се съдържат връзки между лицата по права линия от първа степен и по съребрена линия от втора степен. В РН - НБД „Население" не се поддържат връзки за работодател, работник, съдружници, юридически лица и др., описани в § 1, ал. 1, т. т. 2 - 9 от допълнителните разпоредби на ТЗ.
В чл. 31 от ЗХ се предвижда като законови правомощия на председателя на Комисията да възлага на длъжностните лица с контролни функции извършване на проверки и да издава наказателни постановления за констатирани нарушения. С оглед реквизитите на актовете за установяване на административно нарушение и издаване на наказателни постановления, уредени в Закона за административни нарушения и наказания (ЗАНН), възниква необходимост от информация относно личните данни на физическите лица.
В разпоредбата на чл. 89, ал. 2, т. 9 от ЗХ е предвидена възможност за „безплатен достъп до водени по закон регистри и безплатно издаване на официално заверени извлечения на вписванията в тях“. На основата на въпросната норма се предоставя информация по реда на глава 6 по раздел I и по раздел II от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация в зависимост от необходимостта по осъществяване на контролни функции.
Предвид гореизложеното и съгласно чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛД г-н И.Г. моли за становище относно следното:
1. Следва ли МРРБ да предостави директен достъп до РН - НБД „Население" на ДКХ.
2. При положително становище от страна на КЗЛД, следва ли предоставянето на достъп до РН - НБД „Население" да бъде обвързано със законовите правомощия на ДКХ по издаване на лицензи, съгласно чл. 8 от ЗХ или достъпът следва да е единствено за осъществяване на контролните функции, описани в чл. 89 от ЗХ.
 Правен анализ:
Законът за гражданската регистрация (ЗГР) урежда условията и реда за гражданската регистрация на физическите лица в Република България. Гражданската регистрация е вписване на събитията раждане, брак и смърт в регистрите за гражданско състояние и вписване на лицата в регистрите на населението. На всички лица, подлежащи на гражданска регистрация, се съставя личен регистрационен картон и запис в НБД „Население”. Регистърът на населението на Република България се състои от всички общински регистри и компютърният му еквивалент е НБД „Население”.
Нормативните предпоставки за предоставяне на данни от НБД „Население” са възпроизведени в текста на чл. 106, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, а именно данните от ЕСГРАОН се предоставят на:
1. българските и чуждестранните граждани, както и на лицата без гражданство, за които се отнасят, а също така и на трети лица, когато тези данни са от значение за възникване, съществуване, изменение или прекратяване на техни законни права и интереси;
2. държавни органи и институции съобразно законоустановените им правомощия;
3. български и чуждестранни юридически лица - въз основа на закон, акт на съдебната власт или разрешение на Комисията за защита на личните данни.
Предоставянето от един администратор (МРРБ, ГД „ГРАО“) на друг администратор (в случая ДКХ) на лични данни на физически лица, съдържащи се в НБД „Население“, поддържана от ГД „ГРАО“, представлява „Обработване на личните данни“, което се извършва чрез предоставяне на данните, съгласно легалната дефиниция, посочена в § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. Това е „..всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като .. разкриване чрез предаване.......предоставяне“.
В изложения казус следва да намерят приложение разпоредбите на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД, тъй като в съответствие с посоченото по-горе определение за „Обработване на лични данни“, предоставянето на данни от гражданската регистрация представлява обработване чрез предоставяне на данните. Текстът на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД урежда алтернативни основания, при наличието на които се допуска обработването на лични данни. Наличието на поне едно от тях е достатъчно основание за правомерното обработване на лични данни.
Държавната комисията по хазарта е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София - второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на финансите. Комисията осъществява държавния надзор върху хазарта в съответствие с разпоредбите на Закона за хазарта и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
Законът за хазарта урежда условията и реда за организиране на хазартни игри; организиране на дейностите по производство, разпространение и сервиз и по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване; издаване, продължаване, отнемане и прекратяване на лицензи за дейностите изброени до тук, а също така и контрол върху тези дейности.
Със заповед на председателя на Комисията длъжностни лица с контролни функции извършват проверки на място и по документи за спазването на този закон, както и установяват административни нарушения. На тях им се издават служебни карти, с които те се легитимират при извършване на проверки на място.
Нормата на чл. 90 от ЗХ урежда контролни правомощия на ДКХ и за тяхното законово осъществяване препраща към разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания, където с оглед законовите изисквания към правомощията на органа се предвижда възможност и необходимост да борави с лични данни на физически лица - собствено, бащино, фамилно име, единен граждански номер, възраст, точен адрес, съпруг/а, деца, майка, баща, братя, сестри.
Реквизитите на акта за установяване на административното нарушение и последващо наказателно постановление са изброени в чл. 42 и чл. 57, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания. Част от задължителните реквизити са: собственото, бащиното и фамилното име на съставителя и длъжността му; собственото, бащиното и фамилното име и възрастта на нарушителя, точния му адрес и местоработата, единен граждански номер имената и точните адреси на свидетелите, единен граждански номер; имената и точните адреси на лицата, които са претърпели имуществени вреди от нарушението, единен граждански номер.
Съгласно разпоредбата на чл. 25 от ЗГР тези данни се съдържат в електронния личен регистрационен картон, а съгласно чл. 22, ал. 2 от ЗГР, РН - НБД „Население" се състои от електронните лични регистрационни картони на всички лица по чл. 3, ал. 2 от ЗГР.
Всяка хазартна игра и дейност по Закона за хазарта на територията на Република България може да се организира само с лиценз, издаден от ДКХ. Само предвидените в ЗХ хазартни игри подлежат на разрешаване и организиране. Лицензът дава право за организиране само на изрично посочената в него игра или дейност и не може да се прехвърля.
В чл. 8 от ЗХ са предвидени случаите, когато такива не могат да бъдат издадени, включително в случаите на „свързани лица“. По смисъла на § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон (ТЗ) „свързани лица“ са: съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително; работодател и работник и др.
Съгласно чл. 5, т. 2 от ЗГР в РН - НБД „Население" се съдържат връзки между лицата по права линия от първа степен и по съребрена линия от втора степен. В РН - НБД „Население" не се поддържат връзки за работодател, работник, съдружници, юридически лица и др., описани в § 1, ал. 1, т. т. 2 - 9 от допълнителните разпоредби на ТЗ.
Затова от ДКХ съобщават, че им е необходимо да разполагат и с достъп до РН – НБД „Население“.
За да се произнесе КЗЛД по поставения въпрос, е необходимо да се изследват нормативните предпоставки, които да позволяват достъп до РН – НБД „Население“.
В искането си за становище за достъп до РН – НБД „Население“ от ДКХ посочват предвидените в ЗХ правомощия на председателя на Комисията, който възлага на длъжностните лица с контролни функции извършване на проверки и издаване на наказателни постановления за констатирани нарушения. С оглед реквизитите на актовете за установяване на административно нарушение и издаване на наказателни постановления, уредени в Закона за административни нарушения и наказания, възниква необходимост от информация относно личните данни на физическите лица.
Съгласно Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) административнонаказателната отговорност е лична, т.е физическите лица може да носят административно наказателна отговорност, когато осъществявайки дейността си с действията или бездействието си нарушават законодателството. Разпоредбата на чл. 83, ал. 1 ЗАНН, гласи, че в предвидените в съответния закон, указ, постановление на Министерския съвет или наредба на общинския съвет случаи на юридически лица и еднолични търговци може да се налага имуществена санкция за неизпълнение на задължения към държавата или общината при осъществяване на тяхната дейност.
От казаното до тук може да се направи изводът, че имуществената санкция следва да бъде наложена на юридическото лице, а не на физическото лице - представляващ. При налагане на глоба и съответно на имуществена санкция книжата следва да се връчат в съответствие  чл. 84 от ЗАНН, който гласи, че доколкото в този закон няма особени правила за призоваване и връчване на призовки и съобщения, извършване на опис и изземване на вещи, определяне разноски на свидетели и възнаграждения на вещи лица, изчисляване на срокове, както и за производството пред съда по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления, на касационни жалби пред административния съд и предложения за възобновяване, се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс. Съгласно чл. 178, ал. 1 на НПК, връчването на призовки, съобщения и книжа се извършва от служител при съответния съд, орган на досъдебното производство, община или кметство. Когато връчването не може да стане от изброените в ал. 1 служители, то се извършва чрез службите на Министерството на вътрешните работи или службите на Министерството на правосъдието.
Обработването на лични данни е допустимо само в случаите, когато е налице поне едно от изброените в чл. 4 от Закона за защита на личните данни основания за допустимост на обработването, а в случая такова липсва. Наличието на условие за допустимост на обработването на данни  е първата задължителна предпоставка за законосъобразно обработване. Наред с това обаче е необходимо обработването на данните да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност.
В конкретния случай, освен че за достъп до НБД липсва условие за допустимост на обработването по смисъла на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД, евентуалният достъп до тази база данни би бил в нарушение на принципите на целесъобразност и пропорционалност.
 Независимо от горното, няма пречка, при доказана мотивирана необходимост от достъп до НБД, да бъдат предприети съответни промени в нормативната уредба, които да дадат право на Държавната комисия по хазарта да има достъп до тази база данни за указаните в искането за становище цели и посочения в него обем. Въпреки факта, че ДКХ е държавен орган с определени законоустановени правомощия по смисъла на чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗГР, липсата на изрично нормативно основание за такъв достъп се явява обективна пречка за неговото осъществяване. 
Във връзка с горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на лични данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
С оглед разпоредбите на чл. 4, ал. 1 от Закона за защита на личните данни и чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за гражданската регистрация, не е налице правно основание да се предостави на Държавната комисия по хазарта пряк и неограничен достъп до НБД „Население“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи предоставянето на достъп до Регистъра на населението - национална база данни „Население“ на Държавната комисия по хазарта


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings