Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2015 г. » Становище на КЗЛД относно искане от главен експерт ГРАО във връзка с приложението на Закона за защита на личните данни

Становище на КЗЛД относно искане от главен експерт ГРАО във връзка с приложението на Закона за защита на личните данни

 СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № П-4376/05.06.2015 г.
гр. София, 30.09.2015 г.

ОТНОСНО: Искане за становище с вх. рег. № П-4376/05.06.2015 г. от г-жа Р.И., гл.експерт ГРАО във връзка с приложението на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), в състав: Председател: Венцислав Караджов, и Членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Мария Матева, на редовно заседание, проведено на 16 септември 2015 г.,разгледа постъпило в КЗЛД неподписано писмо с искане за становище, с вх. № П-4376/05.06.2015 г., от г-жа Р.И., гл.експерт ГРАО.
В искането за становище  е посочено, че в Столична община, дирекция „ИОТ”, отдел „Деловодно обслужване, архив и ГРАО” е постъпило писмо от НЕЛК с искане да се предоставят данни, а в случай на смърт на лицето, препис от акт за смърт и удостоверение за наследници. Към постъпилото искане е приложен и прикачен файл с постъпилото писмо от д-р Ц.Б. - Председател на специализиран състав в НЕЛК, с което е поискано издаването на препис извлечение от акт за смърт и удостоверение за наследници на лицето С.О.Н., с ЕГН *****. Посочено е че исканите документи са необходими във връзка с приключване на административно производство с № 8601 по освидетелстване на лицето с постановяване на експертно решение от Втори специализиран състав по сърдечно-съдови заболявания при Националната експертна лекарска комисия и задължението за уведомяване на заинтересованите във връзка с производството лица.
Гражданската регистрация включва съвкупност от данни за едно лице, които го отличават от другите лица в обществото и в семейството му в качеството на носител на субективни права, като име, гражданство, семейно положение, родство, постоянен адрес и др. Гражданската регистрация на физическите лица в Република България се основава на данните в актовете за тяхното гражданско състояние и на данните в други актове, посочени в закон.
Вписването в регистъра на населението се извършва в общините по постоянния адрес на физическите лица. В регистрите на актовете за гражданско състояние се вписват (в населеното място, в което е настъпило събитието) събитията раждане, брак и смърт за всички лица, които към момента на настъпване на събитието са български граждани, и за лицата, които не са български граждани, но към момента на настъпване на събитието се намират на територията на Република България, като отговорността за гражданската регистрация на територията на конкретна община е на кмета на общината, съобразно разпоредбата на чл. 4, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР).
Съгласно чл. 22 от ЗГР, регистърът на населението се подържа в електронен вид и формира Национална база данни „Население". Регионална база данни „Население" е част от регистъра на населението и се състои от електронните лични регистрационни картони на физическите лица с постоянен и/или настоящ адрес в областта. Локална база данни „Население" е част от регистъра на населението и се състои от електронните лични регистрационни картони на физическите лица с постоянен и/или настоящ адрес в общината. В чл. 24 от ЗГР е разписано, че общинската администрация издава удостоверения въз основа на регистъра на населението.
Във всички случаи на осъществяване на действия по предоставяне на данни от регистрите на населението или от регистрите на актовете за гражданско състояние, същите съставляват действия по обработване на лични данни по смисъла на легалната дефиниция, посочена в § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, т.е. всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.
По смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, „предоставяне на лични данни" са действия по цялостно или частично пренасяне на лични данни от един администратор към друг или към трето лице на територията на страната или извън нея и съставлява обработване на лични данни по смисъла на закона.
По отношение законосъобразните условия, при които се допуска обработването на лични данни, се прилагат разпоредбите на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД, според който обработването на лични данни (в случая предоставянето на данни от локална база данни „Население") се допуска, когато е налице поне едно от изчерпателно изброените и дадени алтернативно в закона условия за допустимост.
Националната експертна лекарска комисия е здравно заведение - самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, със седалище София. Дейността на НЕЛК се ръководи от директор, който се назначава от министъра на здравеопазването след провеждане на конкурс.
Съгласно посоченото в искането, пред НЕЛК е започнато административно производство по освидетелстване на лицето, за което се иска издаването на препис-извлечение от акт за смърт и удостоверение за наследници.  За същото лице се твърди, че е получена информация от пощите, че лицето е починало. Посочено е също, че исканите документи са необходими за приключване на административното производство пред НЕЛК по освидетелстване на лицето. Съгласно чл. 88, ал. 1, т. 3 от ЗГР, въз основа на актовете за гражданско състояние длъжностните лица по гражданското състояние в общинските администрации по местосъхранението им издават от акта за смърт - препис-извлечение от акт за смърт. Съгласно чл. 88а, ал. 3 от ЗГР документите по чл. 88 от същия закон може да се издават и изпращат при служебно писмено поискване от община или държавен орган, когато това е свързано с административното обслужване на лицата, вписани в акта.
Съгласно чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗГР данните от ЕСГРАОН се предоставят на държавни органи и институции съобразно законоустановените им правомощия. В чл. 36, ал. 1 от Административно процесуалният кодекс (АПК) е посочено, че доказателствата се събират служебно от административния орган, освен в предвидените в този кодекс или в специален закон случаи, като съгласно чл. 44 от АПК административният орган има правомощието да изисква сведения от неучастващи в производството лица, когато това е нужно за изясняване на съществени факти и обстоятелства от значение за производството и те не могат да бъдат установени по друг начин.
Предоставянето от страна на Столична община, дирекция „ИОТ”, отдел „Деловодно обслужване, архив и ГРАО” на информация, съдържаща лични данни би представлявало „Обработване на лични данни", което се извършва чрез предоставяне на данните, съгласно легалната дефиниция, посочена в параграф 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. Предоставянето на информация, съдържаща лични данни, от длъжностните лица по гражданското състояние, може да се извършва само при наличие на една от хипотезите, разписани в чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД, при стриктно спазване на принципите, визирани в чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД и в съответствие с разпоредбите на чл.106 от Закона за гражданската регистрация.
Във връзка с гореизложеното, считам че в конкретният казус са налице условия за допустимост на обработване на лични данни, визирани в чл. 4, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗЗЛД, а именно: обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни, както и обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛД Комисията за защита на лични данни изрази следното
СТАНОВИЩЕ
Обработването на лични данни в конкретният казус чрез издаване на препис-извлечение от акт за смърт от страна на Столична община, дирекция „ИОТ”, отдел „Деловодно обслужване, архив и ГРАО” и предоставянето му на Националната експертна лекарска комисия, с цел приключване на административно производство № 8601 по освидетелстване на лицето, вписано в акта, е допустимо на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 и т. 6 от Закона за защита на личните данни, във връзка с чл. 88, ал. 1, т. 3 и чл. 88а, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация.
Обработването на лични данни в конкретният казус, чрез издаване на удостоверение за наследници от страна на Столична община, дирекция „ИОТ”, отдел „Деловодно обслужване, архив и ГРАО” и предоставянето му на Националната експертна лекарска комисия, с цел приключване на административно производство № 8601 по освидетелстване на лицето, вписано в акта е допустимо на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 и т. 6 от Закона за защита на личните данни, във връзка с и чл. 36, ал. 1 и чл. 44, ал. 1 от Административно процесуалният кодекс и чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за гражданската регистрация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/


Файлове за сваляне

Становище на КЗЛД относно искане от гл.експерт ГРАО във връзка с приложението на Закона за защита на личните данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings