Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2015 г. » Становище на КЗЛД относно искане от директора на Общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта“

Становище на КЗЛД относно искане от директора на Общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта“

 СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
с рег. № П - 3555/2015 г.
гр. София, 24.09.2015 г.

ОТНОСНО: Искане с вх. № П - 3555 от 04.05.2015 год. от В.П. – директор на Общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта“, община Пловдив, по въпроси, касаещи ежемесечното предоставяне на лични данни от НБД „Население“.

 

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Членове на КЗЛД: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матевана заседание, проведено на 09.09.2015 г., разгледа преписка с рег. № П-3555 от 04.05.2015 г. от В.П.  – Директор на Общинско предприятие (ОП) „Организация и контрол на транспорта“, община Пловдив. Искането е във връзка с предоставяне на данни от Регистъра на населението, поддържан на национално ниво - Национална база данни „Население" (РН-НБД „Население"). 
Г-н В.П., уведомява КЗЛД, че ОП „Организация и контрол на транспорта„ - Община Пловдив всеки месец изплаща на превозвачите компенсации съгласно Наредба 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, издадена от Министерството на финансите (МФ). Наредбата се издава на основание § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози и отменя Наредба № 2 от 21.III.2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници (ДВ, бр. 32 от 2005 г.). Съгласно горепосочената Наредба 2/31.03.2006 г. на МФ е налице нормативно установено задължение на ОП „Организация и контрол на транспорта“, а именно: Общинското предприятие е второстепенен разпоредител с бюджетни средства и компенсациите се отпускат като средства от Община Пловдив, след което при условие, че са изпълнени изискванията на горепосочената Наредба, на превозвачите се изплащат съответната за месеца компенсация. Компенсации се изплащат на различни групи, съгласно Наредба 2 от 31.03.2006 г. на МФ. Съгласно разпоредбите на чл. 26 от горепосочената наредба, за компенсиране стойността на издадените абонаментни карти на ветераните от войните, общините ежемесечно обобщават следната информация – опис - сметка за броя и стойността на издадените карти, справка за извършения  през  отчетния  период пробег от всички  превозвачи, осъществяващи превози на територията на общината. В чл. 27 от наредбата е записано, че общините в 7-дневен срок от получаването на горната информация разпределят на превозвачите, осъществяващи транспортното обслужване в общината, включително на тези, с които нямат сключен договор, предоставените от централния бюджет средства. По същия начин е и при военнопострадалите и военноинвалидите - стойността на безплатните пътувания на военнопострадалите и военноинвалидите по автобусната мрежа в общината, в която живеят, и по вътрешноградския транспорт, включително метрополитена, в цялата страна се компенсира на превозвачите по ред, аналогичен на този за ветераните от войните. Тоест отново трябва да се предоставят опис - сметки за броя и стойността на издадените карти. Съгласно чл. 29 а от същата наредба, средствата за компенсиране на безплатни пътувания на децата до 7 навършени години по общини се разпределят на съразмерен принцип. В ал. 2 от същия член е записано, че за компенсиране стойността на картите се обобщава следната информация: опис - сметките за броя и стойността на издадените карти и справка за извършения пробег. В чл. 30 ал. 1 от наредбата е записано, че стойността на намалените приходи при пътувания на учениците, студентите редовно обучение и докторантите в редовна форма на обучение, на деца до 7 навършени години, децата от 7 до 10 навършени години, и на лицата, получаващи пенсия при условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и навършили възрастта по чл. 68 ал. 1 - 3 от КСО се компенсира на превозвачите, въз основа на представените опис - сметки за броя на издадените превозни документи и дължимата сума. В чл. 30 ал. 4 от наредбата са описани размери на сумите за компенсиране. Именно при компенсирането на всички тези групи от лица в ОП „Организация и контрол на транспорта“ се представят опис - сметки. В тези опис - сметки има ЕГН, имена и адреси. Притеснението на г-н В.П. е, че е възможно е да се получи така, че ЕГН да е сгрешено или да има сгрешен адрес. Така например едно лице може да не е пенсионер или дете да е навършило 7 години, а в същото време на превозвача да се изплати неправомерно компенсация. Друга възможна грешка, която може да бъде допусната, е да е записан адрес в опис - сметките, който да е гр. Пловдив, а в действителност лицето, да е не е от гр. Пловдив. ОП „Организация и контрол на транспорта“ няма как да провери този адрес и ще допусне грешка. При всички тези гореописани несъответствия в опис - сметките и невъзможността да извърши проверка ОП „Организация и контрол на транспорта" ще е допуснало грешка и ще е разпределило и съответно неправомерно превело средства - компенсации на превозвачите. В чл. 30 а ал. 5 от наредбата е записано, че общините се разплащат с превозвачите съобразно фактически предоставените транспортни услуги и, че кметът на общината носи отговорност за разпореждането с предоставените средства в рамките на определените му правомощия и упражнява контрол върху обема на извършваните услуги и спазването на финансовата дисциплина на превозвачите. Във връзка с това, при спазване изискването на разпоредбата на чл. 2 ал. 2 т. 5 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), г-н В.П. иска да изпращат списъка с имена, ЕГН и адреси  по опис - сметките на ГД „ГРАО", които срещу заплащане да предоставят информация дали представените на ОП „Организация и контрол на транспорта” ЕГН, адреси и имена са верни, съответно дали адресът е в община Пловдив.
Във връзка с подробно изложената по-горе информация, г-н В.П. моли КЗЛД за становище относно законосъобразните действия, които следва да се предприемат.
 Правен анализ:
Гражданската регистрация включва съвкупност от данни за едно лице, които го отличават от другите лица в обществото и в семейството му в качеството на носител на субективни права, като име, гражданство, семейно положение, родство, постоянен адрес и др. Гражданската регистрация на физическите лица в Република България се основава на данните в актовете за тяхното гражданско състояние и на данните в други актове, посочени в закон.
Вписването в регистъра на населението се извършва в общините по постоянния адрес на физическите лица. В регистрите на актовете за гражданско състояние се вписват (в населеното място, в което е настъпило събитието) събитията раждане, брак и смърт за всички лица, които към момента на настъпване на събитието са български граждани, и за лицата, които не са български граждани, но към момента на настъпване на събитието се намират на територията на Република България, като отговорността за гражданската регистрация на територията на конкретна община е на кмета на общината, съобразно разпоредбата на чл. 4, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР).
Съгласно чл. 22 от ЗГР регистърът на населението се подържа в електронен вид и формира Национална база данни „Население". Регионална база данни „Население" е част от регистъра на населението и се състои от електронните лични регистрационни картони на физическите лица с постоянен и/или настоящ адрес в областта. Локална база данни „Население" е част от регистъра на населението и се състои от електронните лични регистрационни картони на физическите лица с постоянен и/или настоящ адрес в общината.
Регистрите за гражданското състояние и регистъра на населението се създават и поддържат от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), която е национална система за гражданска регистрация на физическите лица в Република България и източник на лични данни за тях (чл. 100-101 ЗГР).
Във всички случаи на осъществяване на действия по предоставяне на данни от регистрите на населението или от регистрите на актовете за гражданско състояние, същите съставляват действия по обработване на лични данни по смисъла на легалната дефиниция, посочена в § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, т.е. всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.
По смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, „предоставяне на лични данни" са действия по цялостно или частично пренасяне на лични данни от един администратор към друг или към трето лице и съставлява обработване на лични данни по смисъла на закона.
По отношение законосъобразните условия, при които се допуска обработването на лични данни, се прилагат разпоредбите на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД, според който обработването на лични данни (в случая предоставянето на данни от ЕСГРАОН) се допуска, когато е налице поне едно от изчерпателно изброените и дадени алтернативно в закона условия за допустимост.
Съгласно чл. 3, ал. 4 от ЗЗЛД администраторът е длъжен да осигури спазването на принципите и изискванията за обработване на лични данни, разписани в чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД. Следователно, преценката относно наличието на правно основание по смисъла на  чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД за всеки един конкретен случай е на администратора, предоставящ данните.
Законът за гражданската регистрация се явява специален по отношение на ЗЗЛД при предоставяне на лични данни на трети лица. В тези случаи администраторът на лични данни следва да спазва разпоредбите на и чл.106, ал. 1 от ЗГР, където са изброени лицата и условията, при които се предоставят данни от гражданската регистрация, съдържащи се в регистрите на населението. Съгласно  чл. 106, ал. 1, т. 3 от ЗГР, данните от ЕСГРАОН могат да се предоставят на български и чуждестранни юридически лица въз основа на закон, акт на съдебната власт или разрешение на Комисията за защита на личните данни.
По данни от регистър БУЛСТАТ, Общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта“, община Пловдив, с код по БУЛСТАТ: ***, с адрес на седалище: гр. Пловдив, общ. Пловдив, ул. „Райко Дaскалов“ № 45 e „поделение, неюридическо лице, правна структурна единица на субект“ и е с принадлежност към община Пловдив. На основание чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛД администраторът на лични данни в този случай е община Пловдив в качеството си на юридическо лице, орган на местното самоуправление. Община Пловдив, с код по БУЛСТАТ: 000471504 е регистрирана като  администратор на лични данни в съответствие с чл. 17, ал. 1 от ЗЗЛД в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни под Идентификационен № 27.
Обстоятелството, че ОП „Организация и контрол на транспорта“ не е юридическо лице, изключва приложението на процедурата за предоставяне на достъп до данните от ЕСГРАОН по реда чл. 106, ал. 1, т. 3 от ЗГР.
Във връзка с горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на лични данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
Предоставянето на данни от регистрите на населението или от регистрите на актовете за гражданско състояние се явява обработване на лични данни по смисъла на легалната дефиниция, посочена в § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД.
По отношение законосъобразните условия, при които се допуска обработването на лични данни, се прилагат разпоредбите на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД, според който обработването на лични данни (в случая предоставянето на данни от ЕСГРАОН) се допуска, когато е налице поне едно от изчерпателно изброените и алтернативно дадени в закона условия за допустимост.
Съгласно чл. 3, ал. 4 от ЗЗЛД администраторът е длъжен да осигури спазването на принципите и изискванията за обработване на лични данни, разписани в чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД. Следователно, преценката относно наличието на правно основание по смисъла на  чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД за всеки един конкретен случай е на администратора, предоставящ данните.
Законът за гражданската регистрация се явява специален по отношение на ЗЗЛД при предоставяне на лични данни на трети лица. В тези случаи администраторът на лични данни следва да спазва разпоредбите на и чл.106, ал. 1 от ЗГР, където са изброени лицата и условията, при които се предоставят данни от гражданската регистрация, съдържащи се в регистрите на населението. Съгласно  чл. 106, ал. 1, т. 3 от ЗГР, данните от ЕСГРАОН могат да се предоставят на български и чуждестранни юридически лица въз основа на закон, акт на съдебната власт или разрешение на Комисията за защита на личните данни.
Oбстоятелството, че Общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта“ не е самостоятелно юридическо лице, изключва приложението на процедурата за предоставяне на достъп до данните от ЕСГРАОН по реда на чл. 106, ал. 1, т. 3 от ЗГР.
 Не е налице обоснована необходимост на общинското предприятие да бъде предоставена самостоятелна възможност за достъп до Национална база данни „Население“. В същото време няма пречка кметът на община Пловдив да създаде ред и условия, при които да бъдат извършвани необходимите справки в локалната база данни „Население“ на територията на общината.
ЧЛЕНОВЕ:
  Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/

Файлове за сваляне

Становище на КЗЛД относно искане от директора на Общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта“


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings