Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2015 г. » Становище на КЗЛД относно предоставяне на лични данни на наследниците на починало лице

Становище на КЗЛД относно предоставяне на лични данни на наследниците на починало лице

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
с рег. № П - 4010/2015 г.
гр. София, 24.09.2015 г.

 ОТНОСНО: Искане с вх. № П - 4010/21.05.2015 г. от Ж.П. – кмет на Община Б. – Варненска област, относно предоставяне на лични данни на наследниците на починало лице.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониеви Мария Матевана заседание, проведено на 16.09.2015 г., разгледа преписка с рег. № П - 4010 от 21.05.2015 г. от Ж.П. – кмет на Община Б. – Варненска област, в което посочва, че в Община Б. е постъпило искане от страна на „С.Ж.Е.Б.“ АД, за предоставяне на лични данни на наследниците на починало лице. В искането се цитират разпоредбите на чл. 106 от Кодекса за Застраховането, който предвижда задължения за всички държавни органи и трети лица да предоставят наличните и изискуеми данни.
С оглед на гореизложеното, г-н Ж.П. се обръща към КЗЛД за становище допустимо ли е на основание чл. 4, ал. 1, т. 6 от Закона за защита на личните данни да бъдат предоставени на „С.Ж.Е.Б.“ АД личните данни на наследниците, без тяхното писмено съгласие и необходимоите удостоверителни документи от страна на институцията, която ги изисква. 
В искането за становище от страна на „С.Ж.Е.Б.“ АД, клон Варна с изх. № DD-590/22.04.2015 год., е посочено, че по силата на сключени полици между S.G.E. АД и застрахователна компания С.Б., банката има качеството на „притежател на полицата“ и първи бенефициент в случаите на настъпване на затрахователно събитие.
 Във връзка с изложеното, „С.Ж.Е.Б.“ АД е поискала от Община Б. оригинал или заверено копие на удостоверение за наследници на Т.Г.Т. с ЕГН *******.
По повод поставените в писмо от „С.Ж.Е.Б.“ АД, клон Варна с изх. № DD-590/22.04.2015 год., въпроси, както и необходимостта от преценка на всички факти и обстоятелства, относими към изложения казус и на основание чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, бе изпратено искане до „С.Ж.Е.Б.“ АД, клон Варна, с молба да бъде предоставена допълнителна информация относно конкретната необходимост от получаването на удостоверение за наследници на починало лице, предвид обстоятелството, че за доказване на настъпило застрахователно събитие в конкретния случай относимите документи са акт за смърт и удостоверение за смърт. „С.Ж.Е.Б.“ АД не е отговорила на поставените въпроси до настоящия момент.
Към искането за становище са приложени следните документи:
Копие на молба от „С.Ж.Е.Б.“ АД до Община Б.
 
Правен анализ
Гражданската регистрация включва съвкупност от данни за едно лице, които го отличават от другите лица в обществото и в семейството му в качеството на носител на субективни права, като име, гражданство, семейно положение, родство, постоянен адрес и др. Гражданската регистрация на физическите лица в Република България се основава на данните в актовете за тяхното гражданско състояние и на данните в други актове, посочени в закон. Вписването в регистъра на населението се извършва в общините по постоянен адрес на физическите лица. В регистрите на актовете за гражданското състояние се вписват (в населеното място, в което е настъпило събитието) събитията раждане, брак и смърт за всички лица, които към момента на настъпване на събитието са български граждани, и за лицата, които не са български граждани, но към момента на настъпване на събитието се намират на територията на Република България, като отговорността за гражданската регистрация на територията на конкретната община е на кмета на общината, съобразно разпоредбата на чл. 4, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР).
Съгласно чл. 22 от ЗГР, регистърът на населението се поддържа в електронен вид и формира Национална база данни „Население“. Регионална база данни „Население“ е част от регистъра на населението и се състои от електронните лични регистрационни картони на физическите лица с постоянен и/или настоящ адрес в областта. Локална база данни „Население“ е част от регистъра на населението и се състои от електронните лични регистрационни картони на физическите лица с постоянен и/или настоящ адрес в общината. В чл. 24 от ЗГР е разписано, че общинската администрация издава удостоверения въз основа на регистъра на населението.
Във всички случаи на осъществяване на действия по предоставяне на данни от регистрите на населението или от регистрите на актовете за гражданското състояние, същите съставляват действия по обработване на лични данни по смисъла на легалната дефиниция, посочена в § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, „предоставяне на лични данни“ са действия по цялостното или частично пренасяне на лични данни от един администратор на друг или към трето лице на територията на страната или извън нея и съставлява обработване на лични данни по смисъла на закона.
По отношение на законосъобразните условия, при които се допуска обработването на лични данни (в случаите предоставянето на данни от локалната база данни „Население“) се допуска, когато е налице поне едно от изчерпателно изброените и дадени алтернативно в закона условия за допустимост.
Доказателствената тежест по отношение на наличие на едно от основанията за допустимост на обработването на лични данни е на субекта, искащ съответния обем информация, в конкретният казус - „С.Ж.Е.Б.“ АД, като преценката по отношение на неговото наличие за всеки един конкретен случай е на администратора предоставящ данните – съответната община. В изложения казус администраторът, който иска да му бъдат предоставени от друг администратор лични данни на физическо лице, е длъжен да докаже наличието на свой законен интерес, пред който няма преимущество интересът на физическото лице, чиито данни се предоставят. Следва да се отбележи, че законният интерес представлява произтичаща от закон полза или изгода за позоваващия се на него.
Регистрите за гражданското състояние и регистърът на населението се създават и поддържат от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), която е национална система за гражданска регистрация на физическите лица в Република България и източник на лични данни за тях (чл. 100-101 ЗГР). Съгласно чл. 106, ал. 1 от ЗГР, данните от ЕСГРАОН се предоставят на:
1. българските и чуждестранните граждани, както и на лицата без гражданство, за които се отнасят, а също така и на трети лица, когато тези данни са от значение за възникване, съществуване, изменение или прекратяване на техни законни права и интереси;
2. държавни органи и институции съобразно законоустановените им правомощия;
3. български и чуждестранни юридически лица - въз основа на закон, акт на съдебната власт или разрешение на Комисията за защита на личните данни.
Предоставянето от страна на кмета на една община на информация, съдържаща лични данни би представлявало „Обработване на лични данни", което се извършва чрез предоставяне на данните, съгласно легалната дефиниция, посочена в параграф 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. Предоставянето на информация, съдържаща лични данни, от длъжностните лица по гражданското състояние, може да се извършва само при наличие на една от хипотезите, разписани в чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД, при стриктно спазване на принципите, визирани в чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД и в съответствие с разпоредбите на чл. 106 от Закона за гражданската регистрация.
Закона за гражданската регистрация се явява специален по отношение на Закона за защита на личните данни при предоставяне на лични данни на трети лица. В тези случаи администраторът на лични данни следва да спазва разпоредбите на и чл. 106, ал. 1 от ЗГР, където са изброени лицата и условията, при които се предоставят данни от гражданската регистрация, съдържащи се в регистрите на населението.
Във връзка с горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на лични данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
Кметът на Община Б. – Варненска област, в качеството му на длъжностно лице по гражданското състояние, може да предостави оригинал или заверено копие на удостоверение за наследници на „С.Ж.Е.Б.“ АД само след доказване наличието на законен интерес на банката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/

 


Файлове за сваляне

Становище на КЗЛД относно предоставяне на лични данни на наследниците на починало лице


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings