Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2015 г. » Решение жалби рег. № Ж-134/15.04.2014 г., Ж-489/24.04.2014 г., Ж-656/07.05.2014 г. и Ж-669/08.05.2014 г.

Решение жалби рег. № Ж-134/15.04.2014 г.,
Ж-489/24.04.2014 г., Ж-656/07.05.2014 г. и Ж-669/08.05.2014 г.

РЕШЕНИЕ
№ P-755
София, 02.09.2015 г. 

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 31.07.2015 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа по същество жалба рег. № Ж-134/15.04.2014 г. от Н.И.П., Ж-489/24.04.2014 г. от Т.Л.Н., Ж-656/07.05.2014 г. от И.С.М. и Ж-669/08.05.2014 г. от С.Г.Ч., подадени срещу политическа партия „Атака“.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни е сезирана с 4 (четири) жалби съответно с рег. № Ж-134/15.04.2014 г. от Н.И.П., Ж-489/24.04.2014 г. от Т.Л.Н., Ж-656/07.05.2014 г. И.С.М. и Ж-669/08.05.2014 г. С.Г.Ч., в които са изложени твърдения за неправомерно обработване на личните данни на жалбоподателите във връзка с проведените на 25.05.2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България.
Жалбоподателите твърдят, че след направена справка на интернет-страницата на Централната избирателна комисия (ЦИК), установили че личните им данни са включени в списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на политическа партия „Атака“ за участие на проведените през 2014 г. изборите за членове на Европейски парламент от Република България.
Жалбоподателите твърдят, че е налице злоупотреба с личните им данни и декларират, че не са се подписвали в подкрепа на политическата партия и не са давала съгласието си за използване на личните им данни в тази насока. Молят Комисията да извърши проверка по случая и да санкционира нарушителите за неправомерното използване на личните им данни.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на ЗЗЛД.
За да упражни правомощията си, Комисията следва да бъде валидно сезирана.
В чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) са определени реквизитите, които следва да съдържа жалбите, с които физическите лица сезират Комисията за нарушение на правата им по ЗЗЛД.
Жалби рег. № Ж-134/15.04.2014 г., Ж-489/24.04.2014 г., Ж-656/07.05.2014 г. и Ж-669/08.05.2014 г. съдържат задължителните реквизити посочени в разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от ПДКЗЛДНА. Налице са данни за жалбоподателите, естеството на искането, дата и подпис, с оглед което същите са редовни.
Жалбите са процесуално допустими. Подадени в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД от физически лица с правен интерес срещу надлежна страна - администратор на лични данни. Предмет на жалбите е обработването, чрез действия по събиране и предоставяне, на личните данни на жалбоподателите без тяхно знание и съгласие за целите на регистрацията на ПП Атака, като участник в проведените през 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България. С жалбите е сезиран компетентен да се произнесе орган, а именно КЗЛД, която съгласно правомощията й, визирани в чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД.
Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата. В конкретния случай жалбите са насочени срещу ПП Атака, която безспорно има качеството на администратор на лични данни.
От направена служебна справка в Електронния регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри се установи, че политическата партия е изпълнила задължението си по чл. 17 от ЗЗЛД подала е заявление за регистрация и е регистрира като администратор на лични данни с идент. № 302084 със заявени регистри „Персонал“, „Членове и симпатизанти“, „Подписи и референдуми“ и „Видеонаблюдение“.
С решение на КЗЛД, обективирано в Протокол № 25/25.06.2014 г. жалбите са обявени за допустими. С оглед наличието на предпоставките на чл. 32 от АПК жалбите са обединение за разглеждане в рамките на едно общо производство. Като страни в същото са конституирани: жалбоподател – Н.И.П., Т.Л.Н., И.С.М. и С.Г.Ч. и ответна страна – политическа партия „Атака“, в качеството й на администратор на лични данни. Страните са редовно уведомени за насроченото за 04.12.2014 г. открито заседание на КЗЛД за разглеждане на жалбите по същество.
С оглед изясняване на случая от правна и фактическа страна от ЦИК са изискани относими доказателства, а именно заверено копие на съответните страници от списъка на избирателите, подкрепящи политическата партия за участие в проведените през 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република Бългaрия, в които се съдържат личните данни на жалбоподателите.
В отговор от ЦИК е предоставено заверено копие на стр. 34, 78, 336 и 494 от списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия ПП Атака за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
Видно от представените от ЦИК документи е, че лични данни за жалбоподателите в обем от три имена, единен граждански номер и подпис фигурират в списъка на лицата подкрепящи регистрацията на ПП Атака за участие в проведените през 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република Бългaрия.
На основание чл. 10, ал. 1, т. 3 и чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от ЗЗЛД и Решение на КЗЛД от 10.05.2014 г. (Протокол № 17) и Заповед № РД-14-160/25.06.2014 г. на Председателя на КЗЛД е извършена проверка на политическата партия, отразена в КА-418/28.08.2014 г., същия докладван и приет на заседание КЗЛД, обективирано в Протокол № 33/2014 г. Констативният акт от извършената проверка ведно с приложенията към него е приобщен към доказателствения материал по административната преписка в настоящето производство. 
В тази връзка следва да се отбележи, че настоящето производството е по реда на чл. 38 от ЗЗЛД с оглед правомощията на КЗЛД по чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД да разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД. Производство различно от производството по реда на Закона за административните нарушения и наказания за извършване на проверки на администраторите на лични данни във връзка с дейността на Комисията да анализира и осъществява цялостен контрол за спазване на нормативните актове в областта на защитата на личните данни и контролните й правомощия по чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗЗЛД и осъществявания от нея контрол по реда на чл. 12 от ЗЗЛД чрез предварителни, текущи и последващи проверки за спазване на закона.
На проведено на 04.12.2014 г. заседание на Комисията жалбите са поставени за разглеждане по същество.
Жалбоподателите - редовно уведомени, не се явяват, не се представляват.
Ответната страна – редовно уведомена, не се представлява.
На основание чл. 49, във връзка с чл. 39 от Административно-процесуалния кодекс Комисията допуска назначаване на експертиза на подписа и отлага вземането на решение по съществото на жалбите след получаване на резултатите на експертизата. 
Жалбоподателите са уведомени за възможността да дадат сравнителен материал за експертиза на подписите положени в списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на ПП Атака за участие в проведените на 25.05.2014 г. избори.
Сравнителен материал е предоставен от С.Г.Ч. и същият е изпратен на Научноизследователски институт по криминалистика и криминология (НИКК) към МВР за изготвяне на експертиза на подписа.
С писмо рег. № П-4316/03.06.2015 г. в Комисията е депозиран протокол за извършена експертиза № 15/ДОК – 99, по описа на НИКК-МВР Център за експертни криминалистични изследвания. 
Страните са уведомени за възможността да се запознаят с протокола за извършена експертиза, като им е указан срок да изразяване на становище и представяне на писмени искания и възражения. Същите са уведомени, че по жалбите ще се проведе открито заседание насрочено за на 31 юли 2015 г. от 10 00 часа в сградата на КЗЛД на адрес: гр. София. бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2.
На проведено на 31.07.2015 г. заседание на Комисията, жалбите са разгледани по същество.
Жалбоподателите – редовно уведомени, не се явяват, не се представляват.
Политическа партия „Атака“ – редовно уведомена, не се представлява.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в административното производство, съгласно чл. 7 от АПК, изискващ наличието на установени действителни факти, имайки предвид събраните писмени доказателства и наведените от страните твърдения, Комисията приема, че разгледана по същество жалба № Ж-669/08.05.2014 г. е основателна, а жалби рег. № Ж-134/15.04.2014 г., Ж-489/24.04.2014 г. и Ж-656/07.05.2014 г. са неоснователни.
Законът за защита на личните данни урежда защитата на правата на физическите лица при обработване на личните им данни. Целта на закона е гарантиране на  неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни, при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на Закона за защита на личните данни ЗЗЛД.
В чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД е дадено легално определение на понятието лични данни, съгласно което лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическото лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
Трите имена, единният граждански номер и подпис на физическото лице определено имат характера на лични данни по смисъла на закона. 
Съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, събирането, съхранението и предоставянето на лични данни на физически лица съставлява действие по обработване на личните данни.
В чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД изчерпателно са посочени основанията за допустимост за обработване на лични данни. Законодателят е възприел, че обработването на лични данни на физически лица, следва да се извършва при наличието на поне едно от тези условия, което е предпоставка за законосъобразност на обработването. Изричното съгласие на физическото лице, за което данните се отнасят, е едно от условията за допустимост за обработване на лични данни (чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД), което кореспондира с целта на закона.
Безспорно в случая е, че ПП Атака е регистрирана за участие в проведените през 2014 г. изборите за членове на Европейския парламент от Република България. В изпълнение на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс към заявлението си за регистрация партията е представила на хартиен и електронен носител в ЦИК списък, съдържащ имената и единния граждански номер и саморъчен подпис на избирателите, подкрепящи участието на партията в изборите. С подписа положен в списъка лицето декларира подкрепата си за регистрация на политическата партия за участие в изборите за членове на Европейски парламент от Република България и декларира изричното си съгласие, политическата партия да обработва личните му данни във връзка с провеждането на избори членове за Европейски парламент от Република България. 
Видно от съдържанието на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите през 2014 г. за членове на Европейския парламент от Република България, е че лични данни на жалбоподателите, в обем от три имена и единен граждански номер, са включени съответно в ред 3353 – Н.И.П. , ред 333 – Т.Л.Н., ред 780- И.С.М. и ред 4935 – С.Г.Ч. от списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на ПП Атака за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
Видно от събраните по административната преписка доказателства и в частност резултатите от извършената експертиза е безспорно, че подписа положен на ред 4935 в списъка на избиратели подкрепящи регистрацията на ПП Атака за участие в проведените през 25.05.2014 г. избори не е положен от жалбоподателката г-жа С.Г.Ч. следователно не е налице съгласието за обработване на личните й данни за целите на проведените избори, не са налице и останалите посочени в чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД предпоставки за допустимост на обработването. В тази връзка се налага извода, че твърденията на г-жа С.Г.Ч., че личните й данни са обработени от ПП Атака без съгласието й за целите на проведените на 25.05.2014 г. избори са основателни.
В Изборния кодекс е регламентиран изборния процес, като в чл. 133 от същия е посочено, че за участие в изборите партиите следва да представят в ЦИК заявление за регистрация, към което следва да приложат списък, съдържащ имената, единният граждански номер и саморъчен подпис на избиратели подкрепящи регистрацията на партията (чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК). Законодателят вменява в задължение на партията да обработва и предоставя личните данни съдържащи се в списъка при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни (чл. 133, ал. 4 от ИК).
С нормата на чл. 23, ал. 1 от ЗЗЛД е вменено в задължение на администратора на лични данни да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Администраторът следва да вземе специални мерки за защита, обработването включва предаване на данните по електронен път (чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД).
В конкретния случай в изпълнение на нормативно установеното си задължения по чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛД ПП Атака е следвало да предприеме необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на г-жа С.Г.Ч. С оглед факта, че данните й са обработени без да е налице условие за допустимост на обработването се налага извода, че администраторът не е предприел необходимите мерки или предприетите такива да явно недостатъчни, в резултат на което се е стигнало до неправомерено обработване на личните данни на жалбоподателката за целите на проведените на 25.05.2014 г. избори и нарушаване на правата на лицето сезирало КЗЛД.
По отношение на жалба рег. № Ж-134/15.04.2014 г. от Н.И.П., жалба рег. № Ж-489/24.04.2014 г. от Т.Л.Н. и жалба рег. № Ж-656/07.05.2014 г. от И.С.М. горните изводи са неотносими предвид обстоятелството, че жалбоподателите не са предоставили сравнителен материал за експертиза. Следователно остава недоказано твърдението им, че подписите им положени в списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите през 2014 г. за членове на Европейския парламент от Република България не са положени от тях, респективно, че личните им данни са обработени от страна на ПП Атака без тяхно съгласие. В тази връзка и с оглед разпределянето на доказателствената тежест в процеса се налага извода, че подадените от тях жалби са недоказани и следва да бъдат оставени без уважение като неоснователни.
В рамките на оперативната си самостоятелност Комисията счита, че с оглед характера на констатираното нарушение налагането на принудителни административни мерки (задължително предписание или определяне на срок за отстраняване на нарушението) е нецелесъобразно и мерките са неприложими в случая, и в тази връзка налага на ПП Атака административно наказание за нарушение на разпоредбите на ЗЗЛД, като счита, че същото ще има възпитателно въздействие и ще допринесе за спазване от страна на ПП Атака на установения правен ред. 
Комисията съобрази целта на наказанието, което следва да  има възпитателна, възпираща и предупредителна функция, а не да създава икономически затруднения на администратора на лични данни, допуснал нарушението. В тази връзка и предвид обстоятелството, че нарушението е първо за администратора на лични данни и са нарушени правата на едно лице счита, че размера на наложеното административното наказание следва да бъде в минимума предвиден в закона за съответното нарушение.
Водима от горното, на основание чл. 10, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 38, ал. 2 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни,
РЕШИ:
1. Оставя без уважение жалба рег. № Ж-134/15.04.2014 г. от Н.И.П., Ж-489/24.04.2014 г. от Т.Л.Н. и Ж-656/07.05.2014 г., подадени срещу политическа партия „Атака“, като неоснователни.
2. Обявява жалба рег. № Ж-669/08.05.2014 г., подадена от С.Г.Ч.  срещу политическа партия „Атака“, за основателна.
3. На основание чл. 42, ал. 9 от ЗЗЛД налага на политическа партия „Атака“ с Булстат ***** със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет. 1, административно наказание - имуществена санкция в размер на 500 лв. (петстотин лева) за нарушение на чл. 23, ал. 1 и 2 от ЗЗЛД.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд - София - град.
След влизане в сила на решението, сумата по наложеното наказание да бъде внесена в брой в касата на Комисията за защита на личните данни, находяща се в гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2 или преведена по банков път:
Банка БНБ - ЦУ
IBAN: BG18BNBG96613000158601
BIC BNBGBGSD
Комисия за защита на личните данни, БУЛСТАТ 130961721
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение жалби рег. № Ж-134/15.04.2014 г., Ж-489/24.04.2014 г., Ж-656/07.05.2014 г. и Ж-669/08.05.2014 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2